Now Reading
Kuqiniswa impi yokulwa nama-pothole emigwaqeni yaKwaZulu- Natal
Dark Light

Kuqiniswa impi yokulwa nama-pothole emigwaqeni yaKwaZulu- Natal

NJENGENGXENYE yokuqinisa um- khankaso we-Operation Valazonke, uNdunankulu waKwaZulu-Natal uNks Nomusa Dube-Ncube wethule ngokusemthethweni amaloli angu-55 azosatshalaliswa kuzo zonke izifunda ukuze abhekane nenkinga yemigodi emigwaqeni esifundazweni. La maloli ethulwe njengengxenye yok- wethulwa kweNyanga yezokuThutha emcimbini obuseMolweni ngaphansi kukaMasipala weTheku. Lo mcimbi ubuhanjelwe uMphah- thiswa wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi uMnu Sipho Hlomuka, uMphathiswa wezo- kuThuthukiswa koMphakathi uNks Nonhlanhla Khoza, iMeya yeTheku uCllr Mxolisi Kaunda, amaLungu esiShay- amthetho nezinye iziphathimandla. Ukwethulwa kwamaloli kuhambisana nesimemezelo nokuzibophez- ela kukaNdunankulu uDube-Ncube ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yesiFundazwe, lapho abophezela khona uhulumeni ukuthi aqinise ekubhekeni nokwenza ngcono izimo zemigwaqo yesifundazwe.

Scroll To Top