Now Reading
Asifukule oHulumeni Bendawo – Ithala
Dark Light

Asifukule oHulumeni Bendawo – Ithala

nguMfo waKwaNomajalimane

INingizimu Afrika njengamanye amazwe ikhinyabezekile kwezomnotho. Lokhu kudalwe wukhuvethe oseludlavuze iminotho yamazwe. Isithombe esiphelele somonakalo kwezomnotho asikapheleli njengoba umkhuhlane usenathi nje, kepha ucwaningo lwangowezi-2020 lwabakwaStatistics South Africa luveze ukuthi umnotho kunyangantathu wesibili unciphe ngama-51%. Akukho ukungabaza ekutheni oHulumenui Bendawo yibo abathinteke kakhulu kulokhu njengoba kuyibo abasondelene nezidingo zomphakathi.


Lesi sithombe kube yiso esenze esinye sezikhungo zikaHulumeni ezindala, i-Ithala Development Financial Corporation (Ithala), likhuphule imikhono ngenhloso yokwelekelela omasipala ukuba bakwazi ukuvuka bazithathe ekuthuthukiseni umnotho wendawo.
Sikhuluma nelaboHlanga iSikhulu Esiphezulu se-Ithala uNks Pearl Bengu sithe: “Uma ubuka umlando we-Ithala uzoqaphela ukuthi labe lakhelwe phezu kwenhloso esobala, okuwukufukula imiphakathi ngaleso sikhathi eyabe iqhele kude le nomnotho.

Iminyaka engaphezu kwamashumi ayisithupha sikhona yenza sibe namava anele hhayi kuphela emkhakheni esikuyo okuyimpahla (property) kanye nebhange, kepha yenza siqonde nesimomqondo semiphakathi kakhulu yaboHlanga esesisebenze nayo iminyaka. Kungalesi sizathu siqhamuke nohlelo lokubambisana nomasipala ukuze kufukulwe umnotho wendawo,” kusho umphathi.


Uthe yize amukela ukuthi abeza nakho kungeke kube wuzifozonke kepha uneqiniso lokuthi kuyophosa esivivaneni. Uthe kumqoka ukubonisana kubuye kuqhamuke neqhingasu elingafukula iminotho yendawo ngale kokhuvethe. “Isilindele ukusebenza, i-IDFC entsha, nababamba iqhaza ngaphakathi nangaphandle kukaHulumeni ukuze ifukule umnotho wendawo ngokuthuthukisa amakhono nokuthuthukisa ezezimali nengqalasizinda. Njengengxenye yokuhlangabezana nomthelela wokhuvethe eminothweni yendawo kanye nasekusebenzasineni nomasipala, i-IDFC izodidiyela izingxoxo ezaziwa nge-Ithala Local Economic Development Dialogues.”

See Also


Uqhube wathi: “Inhlosongqangi yalezi zithangami ukwakha inkundla engavuni muntu ukuze kuboniswane nababamba iqhaza abasabalele okubandakanya abamele uHulumeni Wendawo, amabhizinisi endawo, abaholi boMdabu nabezindaba ngokulekelwa ongoti abaphezulu abavela ngaphakathi nangaphandle kwe-IDFC. Lezi zithangami zibuye zihlinzeke ngamathuba okuthuthukisa ukuqonda nokubekwa eqhulwini ngokwabelana, kuhlinzekwe ngezeluleko nezincomo ukuze kugxilwe kokwenziwa ababamba iqhaza ababalulekile futhi kuhlonzwe kwelekelelwe osekusunguliwe okukhombisa amathuba athembisayo ekubambisaneni nasekukhuliseni.”


Uveze ukuthi kuleli sonto baqale bahambela izindawo ezingale koThukela okubalwa eShowe, uLundi, kwaNongoma naseJozini. Lapha uthe kabagcinanga ngokwelusa ukusebenza kwemiklamo ekhona kepha babe nezingxoxo nomasipala kanye nosomabhizinisi bendawo.
“Lesi kuseyisiqalo futhi akumele kubukwe ngale kwezinhlelo zikaHulumeni wesifundazwe zokufukula umnotho wendawo. Njenge-Ithala senza lokho esabe sibunjelwe ukuba sikwenze, okuwukwelekelela imiphakathi leyo eyabe ikhishelwe ngaphandle kwezomnotho,” kusho yena. Okunye akuvezile wukuthi zikhona izinhlelo ezivele ziyaqhubeka nezibhekelele ukuthuthukiswa kwamakhono nolwazi ngezamabhizinisi nezigxile kubantu abasha nabesifazane. Nathi lezo zinhlelo zizolunjaniswa nalo mkhankazo wabo womasipala ngoba vele bonke laba abazohlumula kulo i-Ithala bavela komasipala abehlukene.

Scroll To Top