nguMntwana uBhekizizwe Zeblon Zulu

UMntwana uBhekizizwe ungusomlando nombhali wezincwadi zomlando.

44 Articles Published | Follow:
Igama lenyanga liwela kuMntwana wakwaMandlakazi

Ukuzalwa koMntwana uZibhebhuUMntwana uMaphitha wazala izinsizwa eziningi nezaba yizingwazi namaqhawe esizwe sakwaZulu. UMntwana uMaphitha wathatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INdlovukazi uBayeni yabe iyigagu ekuqaleni amahubo

INgonyama uMageba izalwa emzini weSilo uZulu kwaNobamba, okuyiwona oyikhanda ezindlini zonke zobukhosi. Lapha ngisho ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isethulo soMntwana uBhekizizwe sokwamukela iziqu zobuDokotela

Nina beSILO, Ngokuzithoba, nginokuthokoza okukhulu ukwamukela ukuhlonishwa kwami ngeziqu zobudokotela namuhla. Ukuhlonishwa kwami ngalendlela  angikuthathi …

IGwalagwala elahlanganisa uZulu namaSwati

Ndabezitha, kangazi ukuthi ngizothatha ngiqale kuphi ngoba kangazi nokuthi yikuphi okuyikhona okudingayo Mageba, kepha kangiqale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwasuka omkhulu umsindo kubekwa iNkosi uBhokwe

Kuthe sekulungiselelwa ukubekwa kweNkosi uMntwana uBhokwe, bathi washisa umlilo ethi uzigezela umuzi. Lowo mlilo wamhlubuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubekwa kweNkosi uBhokwe nokuzaleka kwakhe

UMntwana uBhokwe wazalelwa ekhakonina emzini weNkosi ujobe kaMatshana Sithole, endaweni yaseQhudeni. Ezalwa uNdlunkulu uHiehle ongukaMatshana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uMagadavu wayeyiciko elikhuza izaga

lzinduna naBantwana bakhuza ubunqayinqayi nhlangothi zombili bezama ukwehlisa ulaka. Kuthe lapha izinduna zithi uMntwana uMshiyeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana wayenesandla engabalambisi abantu

INgonyama uSolomon kuthiwa yaphuma nayo izwa isahho sokubongela kukaMandlakazi. ISilo siphuma nje lapha siyabuza ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhuhlane wacishe wavala ngehlahla eMdletsheni

‘UMvayiz’ emashobashoba Usibhinca luhayi Lungasabhincwa ndoda Ngoba lwalungasabhincwa nakubo kwaMalandela Uyalubhinca yena. Unqeke vumani lsithebe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbango waBantwana uMvayiza noMagadavu

UMntwana uMsenteli iNyonebomvu, owayaziwa kakhulu ngokuthi uMvayiza emashobashoba wayengowaseNkungwini isibaya sakhe, futhi egqishe neZimbidlezimashoba zikaMadlaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukutshalwa kweNkosi uZibhebhu

Kwathi ukuba kuzwakale ukuthi iNkosi uMntwana uZibhebhu isikhotheme abantu, badilika izintaba zonke bephikelele eBanganoma ukuyotshala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zeNkosi uZibhebu kaMaphitha

Wamudla uSekethwayo kaNhlaka Ezikhulwini zakwaZulu  Wamqumba phansi koludumayo  Akwabindaba zalutho  Wath ‘ uyababa  Akananyongo akanamhlehlo …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zeNkosi uZibhebu kaMaphitha

lmbongi: UGwebisa kaMndonda Dlamini: Entweni UMsongi wensimbi  Ayibek’ ekhanda  Athi yikhona Amagwal ‘ezakumbalekela Usima ngadonga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhothama koMntwana uZibhebhu

INkosi uMntwana uZibhebhu akagulanga, nanxa kwakuyisiqhwaga neqhawe elikhulu okwakungabhekekile ukuthi lalingahle lihambe kalula nje emhlabeni.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzalwa kukaMntwana uMbuziyasenhla kaZibhebhu

UNdlunkulu uHlehle okaMatshana wesithathu ukugana uMntwana uZibhebhu waba yinkosikazi yamashumi ayisikhombisa nahlanu (75). UMntwana uZibhebhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwakhiwa kwesibaya eNdlovini KwaKhangelamankengane mhla lulu-1 kuMandulo wezi-2021

Kwathi ukukhothama kweSilo uZwelithini mhla zili-12 kuNdasa wezi-2021 sashiya sibeke iNdlovukazi uMntanenkhosi uMantfombi Shiyiwe  ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uZibhebhu uboshwa Ekhowe

Kuqhubeka kushicilelo olwedlule  Kuthe lapho izikhulu zejele zibabuza ukuthi bazokwenzani. Bathi bazohlala neNkosi yabo, njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabhunu adwengula aBantwana uDinuzulu noZibhebhu

Iphendule inyanga yathi nalezo phela sekungezakhe zilethe ngizisebenze. lnyanga ibasebenze ibaqede bese ithi kabashiye izikhali…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZibhebhu kaMaphitha enyakatho kweleNdlovukazi uMthaniya

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleWafika wathi; “Awu lokhu okungumfowethu kanti kulivaka sekubaleke kwashiya nezinkomo” Washo wazidla uGwavumane.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uZibhebhu ulwa nezwe

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi umbuso wamaNgisi ubeka izikhulu eziyishumi nantathu wathi seziyalingana neNgonyama uCetshwayo. INkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Incwadi evela eShowe: Ukuqoqwa kwezinkomo

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi iNgonyama uCetshwayo isekudingisweni, kwafika izithunywa eBanganoma zivela kuMalimade (Osborn Melmoth) Ekhowe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IWundlu leNgonyama uCetshwayo lakhuliswa kwaMandlakazi

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleYini eyenza iSILO uCetshwayo sishiye abakwabo sithathe ingane yaso sithi ayibhekwe ikhuliswe uMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zaMakhosi akwaMandlakazi nokuhuba kukaZibhebhu

Kwathi ezinsukwini zakhe zokugcina simthola esephila impilo enokuthula noxolo neSilo uDinuzulu, ukulwa sekwedlulile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi akhetha ukubopha ISILO uCetshwayo ngoba yiso esasiphake impi

Kwathi labo abakwala ukufunga amaNgisi asethi amazwe abo azofakwa ngaphansi kwamaKhosi afungileyo ngoba akakho muntu oyozimela lapho ahlezi khona ngobas izwe lonke selenganyelwe yiNdlovukazi yamaNgisi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now