Usizi LwaboHlanga

Izwe ligcwele amanzi ngabashayeli abasanuka inkohlakalo

Ngonyaka we-2017 ngaqala uhlelo lokulwa nokuhlukumezana kwabantu embonini yezokuthutha. Lolu hlelo ngaluqala namanososeshini aseGauteng. Ngahambela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo imgixabeze izigidi, kepha inkampani iyala nesinxephezelo

Ilowo nalowo muntu ophilayo emhlabeni kuba nosuku angasoze alukhohlwa empilweni noma ngabe kwenzeka into embi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga: Inja emnyama isadonswa ngeketanga

Kuningi okwenziwa kwaboHlanga njengengxenye yokubacindezela nokubehlisa isithunzi. Yize ukugwamandwa komhlaba waboHlanga ngamadlagusha kuyikho okungubuso bomzabalazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umvimbi esilondeni kuMaKhumalo kuvalelwa umyeni

Impelasonto esiphuma kuyo ibe mibalala uma kukhulunywa ngendawo iNkandla. Injolozela ibisezinkumbini zabantu ebezibuthelene kuleya ndawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga: Bonke ubuhlungu buya enhliziyweni

Silandela ithuna  elinguBlock C 573. Unina akasibonanga isidumbu esabe sesiyizibhucu  Ngenxa yezinhlungu ayekuzo wayebubula kuhle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzabalazo kaMsizi Dube usaqhubeka

Nanamuhla akekho ongabaza uthando lwakhe ngomphakathi ayephila nawo. Yilolu thando olwenza wabulawa khona emphakathini ayewulwela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga abagcwele emijondolo bathwele inhlupheko

Ngeledlule elaboHlanga libike ngoMnu uJames “Sofasonke”Mpanza isenzo sakhe esazala imijondolo eyagcina isabalele yaba iSoweto. Lesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USIZI LWABOHLANGA: Ukudilizwa kwemizi kucijise imikhonto

Yize sekuphele iminyaka engama-25 izwe lakhululeka emaketangweni obandlululo iningi laboHlanga ezindaweni zamaKhosi KwaZulu-Natal lisabhekene nosizi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphumalimi lichaphe owoHlanga wavula icala

  Ithukuthele ithelwa ngamanzi indoda yaseHluhluwe exoshwe emsebenzini ngoba yenqabe ukukhacwa ngumfana weBhunu oyibize ngaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphelile iminyaka engama-25 belindile eNcwadi

  Umphakathi ubona ukuvala umgwaqo umise yonke into kuyiyona ndlela ezokwenza kuzwakale izwe lawo  …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Babona ivoti lingabalamulela abaseXolobeni

KUNGENZEKA yini ukuthi umphakathi waseXolobeni e-Eastern Cape ugcine uyikhombise ngokusobala okhethweni oluzobanjwa ngoNhlaba kuleli intukuthelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isibhedlela sikaHulumenisimhlinzele ezibini ngempilo

NGESIKHATHI uHulumeni esohlelweni lokwelapha iNational Health Insurance (NHI), okuhloswe ngalo ukubeka izibhedlela zikaHulumeni eqophelweni elamukelekile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unya lukaHulumeni lungahlelu badudulele egodini abakwaShabalala

NGESIKHATHI iNingizimu Afrika ibungaza futhi iqhakambisa amalungelo abesifazane, esifundazweni iKwaZulu-Natal ngaphansi kukaMasipala i-eThekwini owesifazane oneminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Namanje onkulunkulu basasilibele

Emuva kweminyaka eli-100 kaMandela aboHlanga bazibona besephandle kokuningi “ONKULUNKULU banolaka, ulaka olukhulu kakhulu kwaba elokuphunduleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inja emnyama ibukeka isadonswa ngeketanga yize isithi isiyakhululeka

Umuga waseSharpeville uyaqhubeka nokuveza isidingo sokuba kubhekwe isimonhlalo saboHlanga kuleli   Usuku lwangoLwesithathu mhla zingama-21…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziguli nomphakathi babalisa ngempatho kwezikaHulumeni

IZIBHEDLELA ziyizikhungo ezingezinye uHulumeni waseNingizimu Afrika azibeke eqhulwini njengoba ziyithemba lokunakekela ababuthaka nalabo abasuke sebezibona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basagubeka aboHlanga ngemfundo yabakhubazekile

NAKUBA uMnyango Wezemfundo kuzwelonke ugqugquzela ukuba imfundo ibekwe phambili eNingizimu Afrika, kepha ukungahleleki kwezinsiza kulabo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi luyaqhubeka kubafundi boHlanga eminyakeni engama-24

Phezu kokuveza isithombe esihle ngosopolitiki iqiniso lithi kusenzima kwaboHlanga IMFUNDO iyisikhiye sempumelelo kanti nekusasa lezwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga

Njengengxenye yokuvakashela izindawo lapho aboHlanga bephucwa khona umhlaba, elaboHlanga lihambele kwaNgcolosi lezwa ngesililo seminyaka NGesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhungu likhala ngobuso bemfene kumazisi walo

LIKHALA ngokwenzelela ngobuhlanga kwezobulungiswa ibhungu laseVerulam elithi libizwe ngemfene ngowayengumqashi walo. Lokhu kulandela isinqumo seKhomishana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akanakekelwe umhlengikazi weminyaka wuHulumeni

Uma ezeka lolu daba kubonakala emehlweni ukudumala kwakhe ngendlela asephathwa ngayo ngumnyango anikela impilo yakhe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inja emnyama isadonswa ngekentango nakubangcwabi

AboHlanga bathi ngisho ungawenza kanjani umsebenzi wakho ivenge lisasikelwa izikhondlakhondla zamaphumemile namaNdiya   KUFUFUSA ukungqubuzana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Selukwelinye izinga uphenyo esikolweni i-Emaxulwini

UMnyango Wezemfundo ubona imithelela engemihle odabeni lomkhonyovu osolwa kothisha   LUYA NGOKUSHUBA udaba lwezinsolo zenkohlakalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Limpheke ngobhojwana iphumalimi uSibiya

Iphumalimi lithi kunezinswelaboya eMangethe kanti abantu bona bakhala ngeqola elibaqhwaga izindawo zabo   IKHEHLA laseMacambini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now