nguSikhumbuzo Ndlovu

nguSikhumbuzo Ndlovu

43 Articles Published | Follow:
AmaQhoiqhoi awaqhelile kakhulu endalweni nasemvelweni

Emlandweni kuthiwa amaKhoikhoi, amaKhoisan noma amaSan bayisizwe esisakhonzile ukuphila ngendlela yasemandulo bengakafiki abamhlophe e-Afrika.  Nanamanje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inyanga uNhlaba iyisikhumbuzo sokuningi okwenzeka kuleli

Abamhlophe abakayeki ukusebenzisa izikhathi ekwenzeni izinto neziyigunundu labo benganakile aboHlanga.  Abaqaphele naboHlanga uma abamhlophe benza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abamhlophe balutha ngokomqondo i-Afrika yagcina ilwayiza

Sekugqame bha ukuthi abamhlophe bayenza i-Afrika, iNingizimu Afrika, yaba buthakathaka, bayiqhatha ngemali, ngemfundo, ngokuphatha nangokunye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzazi ukuthi ungubani kusemqoka ekuthuthukiseni umphakathi

Uyathandwa umbuzo othi yini umsebenzi kasibanibani, wobani, usenzeleni, wangenzelani, wakwenzelani nokunye? Kubuzwa kanjena ngoba kucatshangwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNdiya azisungulela isibhedlela sawo sokuqala eChatsworth

AmaNdiya asibona isidingo sezempilo ngokuba aphose esivivaneni ekwakhiweni kwesibhedlela ngaphambi kokuba kube uHulumeni wesifundazwe owawusabizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ucwaningo lwezempilo kwaboHlanga eThekwini namaphethelo

Ababhali uGavin Maasdorp no-A.S.B Humphreys bencwadi iFrom Shantytown to Township: An Economic Study of African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi asikhumbuza khona uNdasa njengenyanga yezehlakalo

Umlando uqala ngenkathi umuntu eqaphela okwenzeke ekubona ngamehlo, ekuzwe ngezindlebe nakufundile ndawana thizeni bese eqaphela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nasemkhakheni wezemidlalo sasingene khaxa iSILO

Kuyohlale kukhumbuleka iNgonyama uZwelithini kaBhekuzulu, kaSolomon igqama ngamaqhaza amaningi isadla anhlamvana nazohlala egqamile njengezinye iZingonyama. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwakufanele kutshalwe izihlahla emalokishini aseThekwini

Kuyacaca ukuthi izinto ezindala okubukeka sengathi zintsha njengoba zagqama ngowezi-2000, zibhalwe ekhasini lama-62  nelama-63 kube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyanda izinkulumo ngobungcono besikhathi sobandlululo kuleli

Kunezinkulumo  emphakathini, ePhalamende, komasipala, kwabeqembu i-African National Congress (ANC) eliphathiswe izwe, kwabamaqembu aphikisayo esizaziyo ezithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kugcizelelwa ukubaluleka nokugujwa kwezilimi zebele emhlabeni

Kusobala ukuthi abafundile ababesenhlanganweni  yezizwe ezibumbene emhlabeni ngaphansi koMnyango Wezemfundo, Ezobuchwepheshe Namasiko i-United Nations Educational,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imigwaqo eyaqanjwa ngamabutho kaZulu KwaMashu

Ngokwami, kuyacaca ukuthi iNgonyama uMpande yalungiselela uMntwana uCetshwayo amabutho alwa ngawo namaNgisi eSandlwana mhla zingama-22…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imigwaqo eqanjwe ngamagama aMakhosi naBantwana

UMagema Magwaza Fuze wayengumbhali owayezalwe ngowe-1840. Wasintongelisa ngefagugu, ngefamlando lencwadi yakhe yangowe-1922 ethi: “Abantu Abamnyama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amakhaya ezinsizwa asaphenduka imizi yemindeni

Sesakhula isibalo semibhede eyayilinani lamashumi amahlanu ezinkulungwane zababehlala emahositela aseThekwini ngowe-1972. Sadalwa isimo semvelo, ukwanda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando omfushane ngezakhiwo ezaziwa ngemijondolo

Mhlawumbe isazovela incazelo ethi khaxa ukuthi iyini imijondolo ngoba miningi imiqondo noma zahlukene izizathu ezichaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbhali uthi indaba inkulu inoMasingana

Emhlabeni nasemlandweni kuhlale kunezimo nezinto, nezigameko ezinhle nezimbi ezingalibaleki nezenzekayo ngenyanga ethile onyakeni mumbe.  Uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izifonyo manje ngisho nangale kokhuvethe

Akumnandi ukufaka isifonyo kodwa kufanele sisifake njengoba sitshelwa ukuze kuhlengeke impilo. Silivume neqiniso ukuthi ukufaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlelo lwamapasi nolwemingcele lwadala isiminyaminya

Ukugcwala nokuthutheleka kwabantu bese kuba ukuxathuka, ukungcola, ubudixa, ukulimala kwengqalasizinda okuhlale kukhalwa ngakho emadolobheni akuqalanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhweba ezitaladini zeTheku kunomlando wakho

Kudala aboHlanga babebhekene nezingqinamba ngoba kwakungafuneki ukuba badayise eduzane namadolobha. Babevunyelwe ukuba badayise ezindaweni ezingasemakethe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abokufika abangama-Afrika baqala kudala ukungena kuleli

Uhlelo lokuqasha aboHlanga olwaziwa ngoTebha, olwalukhona ngesikhathi sobandlululo, lwaba nomthelela omkhulu ekuheheni abokufika kuleli Ukunganaki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amagama ezizinda zokufunda anomthelela emiplweni yengane

Ezinye izikole ezaduma zaziqanjwa ngamagama abantu ababebambe iqhaza elikhulu emphakathini nababehlonishwa Kunezikole ezaqanjwa ngezizathu ezahlukahlukene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
YiNkinsimane uSaunders eyasabalalisa eleNgwavuma

Kunezinye izindawo ezahlukahlukene ezazibizwa ngamanye amagama aguqulwa abamhlophe okuhwebelwa kuzona Wayekukhumbula kahle ayekuhabuliswe ngabadala esakhula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqanjwa kwamagama kuhambisana nezigameko nezigigaba

AboHlanga basemandulo baqamba ngobuciko izigodi zasemakhaya amagama, bengakafiki abamhlophe. Baqhubeka nokuqamba izindawo ngezitobhi nokunye sebehlaliswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabhizinisi kuqala ayenakekelwa ethuthukiswa ngokwabathengi

Kakuqali ngaboHlanga baseNingizimu Afrika ukuthanda noma ukuqala ngohlobo olulodwa lwamabhizinisi.  Kunethemba lokuthi bayowaguqula badlondlobale ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now