nguSikhumbuzo Ndlovu

107 Articles Published | Follow:
Sekuyisikhathi sokuthi njengama-Afrika nathi siqhakambise okungokwethu

Ngamanye amazwi siyoze sikuphakamise nini ngempela okwase-Afrika njengoba kwenza abaseChina naseJapan ababekade belawula ngabelumbi njenge-Afrika.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Emuva kweminyaka izwekazi lakhululeka isekhona inhlese yobuKoloni

Ngaphambi kokuba sinkante, sigxeke kakhulu, kafuphi njena asikuvume noma asivume, singakubalekeli ukuthi mina nawe sisehlulwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sasiqinile isandla ezindaweni ngesikhathi semithetho yobandlululo

Ngaba nenkulumompikiswano nowomdabu wase-India, waseNingizimu Afrika, owazi ukusuka nokuhlala kwedolobha laseThekwini, owayegxeka ukungcola okuseThekwini, okusemadolobheni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuyisikhathi sokuba lifakwe ligxiliswe kubantu igama loMthonjaneni

Sifunda uNomguqo esibalulela kaningana ngegama eMthonjaneni, ngezindawo ababedlula kuzona mzukwana kuyobekwa uMntwana uCetshwayo esihlalweni. UNomguqo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi okungamalumbo okwabhalwa kwahlanekezelwa ngaboHlanga

SingaboHlanga asifuni ukubukisisa kahle, silibala ukuthenana amandla ngenxa yokwesaba abelumbi base-Europe.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
SingaboHlanga asikukhombisi ngokwanele ukulondolozwa kwezilimi zethu

Kungani sisehluleka noma singazami ukugqamisa kuzwakale, kucace ukuthi singabanini balezo zilimi zebele zezibongo zokhokho, zakogogo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abasebenzi abadala ukuthi izinkampani zishintshe umqondo ngokuphana

Azisekho izinto nemikhiqizo elahlwa yizinkampani njengengalungele ukusetshenziswa ngumphakathi. Ngamanye amazwi izinkampani azisaphani, azisabaphi, sezibapha kancane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukumpimpa kwaqala ukutshalwa amaNgisi ezinganeni zaboHlanga

Kunento engayiqaphela ngowe-1965 kuya kowe-1989 sengibona, nengisayiqaphela kulenkathi kodwa engasenzeki, aboHlanga abangasayenzi njengasemandulo ngikazalwa ngowe-1879,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga ePhalamende abafunde kumaBhunu angazenyezi ngolimi

Asizibuze umbuzo wokuthi sizuzani, uzuzani njengamanje ngokuphawula kabi ngomufi, esethule sengathi thina asisoze safa. njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakuba i-Afrika iphethwe aboHlanga kepha olwebele lusilele

Abanye  babafundi bayazigqaja ngolimi lwebele, yize befunda ezikoleni ezixube izinhlanga. Phela elinye lamagugu esinalo ulimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhomba omunye nje, eminye iminwe ikhombe ngakuwena

Asejwayele ukubalula empilweni ukuthi isandla sisinye sineminwe emihlanu bese siyelulekana, siyakhumbuzana, sixwayisane ngaleminwe. Kuthi nxa,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KunaboHlanga abaningi abacijwa ezikoleni zabezimishini abakhaliphile

Kuyiqiniso, ukuthi imfundo nemali, bese kuba yinkolo yezimfundiso ezehlukahlukene ezinhle zikaMdali yinto esiyifisayo sonke. Kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nathi sisengakwazi ukuphila impilo yabantu basemandulo yemimoya

Singayiphila impilo yaboHlanga basemandulo ababeyiphila  yemimoya yenhlakanipho yabo, yengqondo yakongokomqondo nezimfundiso zokuzithoba nezokungazikhukhumezi  zokuzigqaja, yokuzidla nezimfundiso ezinhle zasemakhaya.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuxhumana kwemimoya nolwazi oungakabonakali ngokwenyama

Singayiphila impilo yaboHlanga basemandulo ababeyiphila yemimoya yenhlakanipho yabo, yengqondo yakongokomqondo nezimfundiso zokuzithoba nezokungazikhukhumezi zokuzigqaja, yokuzidla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlonipho nokuthandaza kusedolweni kowoHlanga

Kunento esingayazi thina esiphilayo noma abangayazi abaphila enyameni ukuyibona nokuyiqonda ukuthi sasihlanzekile yini ngaphakathi kusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkolo yama-Afrika yadicilelwa phansi ngamamishinali – uGatsheni

Ababhali uPeter B. Clarcke benoPetwer Beyer, basincelisa  esahlukweni sokuqala sencwadi yabo iThe World’s Religious; Continuous…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sesakhululeka ngokwepolitiki kuphela asikhululekeni ngokwenkolo

Kuyoze kube nini? Idabukisa kakhulu indaba yaboHlanga e-Afrika naseNingizimu Afrika abaqhuba intwala ngewisa. Abangaqapheli, abangaboni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga ababambelele enkolweni yesintu nazo zonke izindlela

AboHlanga abasukume bazithintithe babhale, bacobelelane kakhulu ngemimoya emihle yase-Afrika, yaseNingizimuj Afrika eyehlukahlukene abagudluzwa kuyona ngabamhlophe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwakufanele kushiwo okufunakalayo kungagcini ngokungafunwa ngokwezilimi

Kungukwesaba abelumbi base-Europe, baseNtshonalanga, base-United States of America, nasebakha e-Afrika nabakwamanye amazwe, njengoba singakuphumeli obala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhloli zazikhona kusukela emandulo izwe lisesezandleni zaboHlanga

Ubunhloli yinto endala singakazalwa sonke. Kuyaziwa ukuthi ubunhloli babukhona ngesikhathi aboHlanga besazibusa, besaliphethe izwe ngempela.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wayenombono ngezemfundo nangezomnotho uMtimande kwaboHlanga

Sincane isibalo saboHlanga, abanemizwa yezimfundiso ezinhle zasemakhaya mayelana noMdali, namathongo, nabadala nabaphansi ezihlanzekileyo ngabo zase-Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhondolo lomndeni luyalandeleka ngezindlela ezahlukile ngokwezikhathi

Asibeni neqiniso nsuku zonke uma sithi singaboHlanga base-Afrika. Nokuthi abamhlophe bafika bengeza phezu kolwazi esilwaziyo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwase-Afrika akunganciki kokwezizwe akuzimele qekeleleOkwase-Afrika akunganciki kokwezizwe akuzimele qekelele

Akube okwansuku zonke ukuzigqaja nokuqhakambisa ngefamlando lase-Afrika emhlabeni wonke. Sibe nentshisekelo yokwakha ifagugu elihle nelinenhlanzeko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwakho ngokwakho: Umuntu kufanele achumise isiphiwo sakhe

Akadunyiswe uMdali! Ukuthi kuyimvelakancane ukuzazi nokuziqonda useneminyaka emihlanu. Nangokuhle empilweni yakho neyabanye njengamanje. Hhayi ukungcola…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now