nguSikhumbuzo Ndlovu

nguSikhumbuzo Ndlovu

27 Articles Published | Follow:
Izifonyo manje ngisho nangale kokhuvethe

Akumnandi ukufaka isifonyo kodwa kufanele sisifake njengoba sitshelwa ukuze kuhlengeke impilo. Silivume neqiniso ukuthi ukufaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlelo lwamapasi nolwemingcele lwadala isiminyaminya

Ukugcwala nokuthutheleka kwabantu bese kuba ukuxathuka, ukungcola, ubudixa, ukulimala kwengqalasizinda okuhlale kukhalwa ngakho emadolobheni akuqalanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhweba ezitaladini zeTheku kunomlando wakho

Kudala aboHlanga babebhekene nezingqinamba ngoba kwakungafuneki ukuba badayise eduzane namadolobha. Babevunyelwe ukuba badayise ezindaweni ezingasemakethe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abokufika abangama-Afrika baqala kudala ukungena kuleli

Uhlelo lokuqasha aboHlanga olwaziwa ngoTebha, olwalukhona ngesikhathi sobandlululo, lwaba nomthelela omkhulu ekuheheni abokufika kuleli Ukunganaki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amagama ezizinda zokufunda anomthelela emiplweni yengane

Ezinye izikole ezaduma zaziqanjwa ngamagama abantu ababebambe iqhaza elikhulu emphakathini nababehlonishwa Kunezikole ezaqanjwa ngezizathu ezahlukahlukene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
YiNkinsimane uSaunders eyasabalalisa eleNgwavuma

Kunezinye izindawo ezahlukahlukene ezazibizwa ngamanye amagama aguqulwa abamhlophe okuhwebelwa kuzona Wayekukhumbula kahle ayekuhabuliswe ngabadala esakhula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqanjwa kwamagama kuhambisana nezigameko nezigigaba

AboHlanga basemandulo baqamba ngobuciko izigodi zasemakhaya amagama, bengakafiki abamhlophe. Baqhubeka nokuqamba izindawo ngezitobhi nokunye sebehlaliswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabhizinisi kuqala ayenakekelwa ethuthukiswa ngokwabathengi

Kakuqali ngaboHlanga baseNingizimu Afrika ukuthanda noma ukuqala ngohlobo olulodwa lwamabhizinisi.  Kunethemba lokuthi bayowaguqula badlondlobale ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlukumeza nokuhlukunyezwa kuwumphumela wokungaziwa

Ukungahlukunyezwa kube ukuvikela kanye nokuvikelwa  komuntu, kwesilwane, kwemvelo, kwezinto kanye nezimo ezibalulekile emhlabeni. Kuyilungelo lokuphila …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intela nezibonelelo manje nakudala kuleli

Kudala abesilisa boHlanga babenohlelo lwabo lokukhokha intela yonyaka eyayibizwa ngokuthi ukuthelela ikhanda Phambilini aboHlanga eNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okuthintithiwe kwendulo kusha emehlweni esizukulwane esisha

Esikhathini esikuso ingqephu eyayihamba phambili kudala isiphenduke yaba ngethandwa kakhulu  Kunohlobo lokugqokwayo, lokudliwayo, lwezakhiwo, lwezindlu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imikhuba yabamhlophe ngemisebenzi yaboHlanga engamahele

Bathwala kanzima aboHlanga asebekhushulelwe ezikhundleni eziphezulu ezinye izinhlanga zingakwamukeli ukugixabezwa kwabo ngalezo zikhundla Kwakunomzabalazo owawufuqwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izilimi zebele ziyithina kusuka ozwaneni kuya onweleni

Akukhona ukuzenyeza ukuzigqaja ngobugugu bolimi lwebele, ngobuwena, ngamasiko nokuyigazi lokhokho abasendulelayo nangemvelo, esakunikwa nguMdali wakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezokuthutha impahla ziguqukile zanyakazisa izwe

Amafemu nezinkampani zaseNingizimu Afrika kwakuzisingathele ngokugcwele, imikhakha eyahlukene, ekuqhubeni amabhizinisi eminyakeni enganeno kowe-1984. Kwakungowezokukhiqizwa kwempahla,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsebenzi wokuqapha unabile, ubanzi futhi ujulile

Wawusabukelwa phansi umsebenzi wonogada futhi wawuchizelwa ngababeyintsha, ababelunguzile ezikoleni nezinye izinhlanga ngaphambi kowe-1970.  Kwakuthiwa umsebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abamatekisi bayinqoba kudala ekagwayi kubagibeli

Uhlale ugqibeka umlando womvusi wenyamazane okwaqala ngaye kwasunguleka into noma izinto ezahlukene. Bese kugcina sekugqame…

AboHlanga bangenza lukhulu behlangene ngezamabhizinisi

Usungathi eThekwini babengekho aboHlanga ababehweba benamabhizinisi khona ngaphambi kokuba bathuthiswe bayohlaliswa ezindaweni asebehlala kuzona manje.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusukwa kuKopeletsheni kuyiwa kuMasipala eThekwini

Emlandweni obonakalayo kusukela emandulo kusunguleka iTheku, kuyavela ukuthi uKopeletsheni wayengumqashi omkhulu owayeqashe izinhlanga ezahlukene futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imitapo yolwazi iyisisekelo esibalulekile

Kwakusewukopeletsheni lapho imitapo yolwazi yayingakhiwanga emakhaya nasemalokishini aboHlanga ngaphambi kowe-1990. Kwakunombono wokwakhiwa nokuhlinzekwa ngemitapo yolwazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubhidlika komthangala wobu-Afrika egameni loguquko

Kwakuzobangcono ukube kwakunenhlakanipho kaMvelinqangi ekwenzeni izinto, mhlazane kubonakala ukuguquka kwezimo nezinto e-Afrika. Maqedane izindawo zayekelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhloniphana nokwazisana kuyashabalala kwaboHlanga

Sekwashabalala okwamazolo ukwazana, ukwazisa, ukwazisana nokukhonzana kwaboHlanga, ababekuphila besakhula noma besasebenza ngaphambi konyaka we-1980 kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izembatho zisho lukhulu eminxeni ehlukene

Imfi hlakalo kaMvelinqangi ukuba izivatho noma okugqokwayo okuba yizingubo,yimvunulo nezinto ezithize kwembathwe ngoba kuyisibonakaliso sothando,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhola laboHlanga lakhiqiza nabaze baya phesheya

UMA siqhubeka nokubheka umlando webhola kwaboHlanga kuyavela ukuthi kunabadlali abagqama besebancane emakilabhini abo esikimini samajuniya.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awuqoshwe nangezilimi zethunga umlando webhola

KUNGAKUHLE ukuthi umlando webhola ubhalwe nangolimi lwethunga ukuze nezizukulwane ezilandelayo ziwubone esikhathini esizayo. USolwazi uMazisi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now