Now Reading
Inkululeko yezomnotho yiyo eyosenza sizigqaje kakhulu ngobu-Afrika
Dark Light

Inkululeko yezomnotho yiyo eyosenza sizigqaje kakhulu ngobu-Afrika

Inyanga uNhlaba esiphuma kuyo ibungazwa njengenyanga ye-Afrika. Kepha inyanga ye-Afrika ayisho lutho ngaphandle kwenkululeko yezomnotho.

INingizimu Afrika kufanele ibonge inkululeko yayo emazweni ase-Afrika okwathi ngowe-1963, athatha isinyathelo sokuqala salolo hlobo emhlabeni, okwakungesokwakha ubumbano lezwekazi ngokusungulwa kwenhlangano i-Organisation of African Unity (i-OAU), kamuva eyaba yi-African Union.

Njengengxenye yezinhloso zayo, i-OAU yayifuna ukukhulula lonke izwekazi kubukoloni. Phakathi kwamazwe ayesengaphansi kwejoka lobukoloni kubalwa iNamibia, eyayibizwa ngokuthi iSouth West Africa kanye neNingizimu Afrika yona eyayingaphansi kwalokho okwakwaziwa ezinhlakeni ezithile njengobukoloni bohlobo oluyikhethelo. I-OAU yakha iKomidi Lenkululeko elakhuthaza ukwesekwa komzabalazo wezombusazwe nezomnotho kumazwe ayesangaphansi kobukoloni.

Leyo nhlangano ebalulekile eyaba nomthelela omkhulu ekuhlanganiseni ama-Afrika, yasungulwa eminyakeni emihlanu ngemuva kokusungulwa kweBantu Investment Corporation, kamuva eyaba yiKwaZulu Finance and Investment Corporation (KFC) namhlanje ebizwa nge-Ithala Development Finance Corporation, njengesikhungo sezimali zokuthuthukisa.

Nakuba abantu nezinhlangano ezahlukene zazifuna ukukhulula um-Afrika ngezindlela zezombusazwe nezenhlalo, ababa nombono wokwakha i-BIC babona ngo-1958 ukubaluleka kwenkululeko yezomnotho. Izikhungo zezimboni zaseMadadeni, eSithebe eMandeni, eZakheni nakwezinye izindawo zasemakhaya nasemalokishini zenza isikhumbuzo esiphilayo ngefa elaqalwa ngo-1958.

Imilomo iyavunana ukuthi  “isimangaliso” sika-1994, samukelekile sinjalo, saletha inkululeko yezombangazwe kuphela. Nakuba kuye kwenziwa intuthuko enkulu kule minyaka engama-29 edlule ukuthuthukisa isimo somnotho sababecindezelwe ngokomnotho, imilomo iyavunana ukuthi inkululeko yezomnotho isalokhu iyisizathu sokuzabalaza. Akekho ongangiphikisa ngokuthi ukuhweba ngamabhizinisi, ikakhulukazi ngamabhizinisi amancane, naphakathi nendawo  kunomthelela omkhulu ekuthuthukisweni komnotho.

Emhlabeni zithe chithi saka izibonelo zendlela imiphakathi noma amazwe aphuma emzabalazweni wokulwa nengcindezelo asebenzisa ngayo izimali nezinye izindlela zokusekela amabhizinisi amancane ukuze azithuthukise.

Ebhala ebhukwini lombiko wocwaningo elalisihloko sithi “Investigating the factors that constrain growth of funded SMMEs in KwaZulu Natal Province: “A Case Study of Ithala Development Finance Corporation”, uJoseph Mubonderi wabhala wathi: “Amabhizinisi ahlanganisa amabhizinisi amancane nasafufusa, asekelwa yizinkampani ezizimele abalulekile. ekuletheni ukukhula komnotho kanye nentuthuko esimeme emnothweni wase-Afrika (AVCA: 12)”.

See Also

Waphinde wabhala wathi: “Urban and Naidoo (2012) becaphuna uNaude (1998) bathi amabhizinisi amancane naphakathi (SMEs) abonwa ngabakhi benqubomgomo njengendlela ekahle yokukhulisa intuthuko esimeme futhi abemqoka ekukhuleni nasekuthuthukisweni kweNingizimu Afrika. umnotho (Butcher, 1999)”

Ingqikimba yalo nyaka yeNyanga Yokubungaza i-Afrika, “Amathuba Ezikhathi Ezinzima”, ihambisana nomsebenzi othweswe isizinda sezezimali zokuthuthukisa. Esikhathini lapho abantu baseNingizimu Afrika, njengengxenye yezwekazi lase-Afrika, bengathethelelwa ngokungagubhi INyanga Ye-Afrika nezinye izinsuku ezibalulekile zezwekazi nezwe, izizinda zezimali zokuthuthukisa, ezinjenge-Ithala Development Finance Corporation (IDFC) anomthwalo omkhulu nakakhulu wokungenelela ngokusebenzisa izindlela ezihlonziwe zokuxhasa ngezimali, kanye nezinhlelo zokweseka.

Uma sihluleka ekuthuthukisweni komnotho, izithukuthuku negazi lalabo abalwa ngaphambi kwethu, ikakhulukazi labo ababumba i-OAU ngowe-1963 ngabe kwaba yize. Leli yifa engingabazayo ukuthi sifuna ukulishiyela izingane zethu. I-IDFC, ngezinhlelo nezikhwama ezahlukene ezifana neMasakhe, Inkunzi Isematholeni, Imbokodo Iyazenzela, Black Industrialist Programme, Commercial Property Finance kanye nezinye izinsiza, izoqhubeka nokulwela inkululeko yezomnotho eNingizimu yezwekazi lethu futhi ngokwenza njalo, izobe ifaka isandla ukubeka i-Afrika ezingeni eliyifanele.


UNkk uBengu unguMphathi Omkhulu we-Ithala Development Finance Corporation

Scroll To Top