nguMxolisi Themba

UMxolisi Themba ongusomabhizinisi emkhakheni wezamandla ezithuthi nezakhiwo eMgungundlovu

12 Articles Published | Follow:
OyiSILO ungumsamu wethu ophilayo

Ngubani uMdlokombane? Kukhona isithombe seSilo esebuzile sivunule eyobuKhosi, eSandlwana. Kulesi sithombe iSilo sihlobe ngedlokolo lapha phezulu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHlabisa akakawathathi amandla okuhola iqembu kubhekwe okhethweni

Ngike ngabona ingxoxo kaMengameli we-Inkatha Freedom Party uMnu uVelenkosini Hlabisa nabezindaba zakwaSABC. UNgotsha ubuzwe ukuthi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Ingonyama Trust iwuhlaka olungaletha umnotho kubantu

Inqubo yedemokhrasi akuyona into efika sekwaziwa ngokuphelele ukuthi izosebenza kanjani. Yinto evela kahle ukuthi iluhlobo…

Phambilini umsebenzi wokwakha izwe wawusemahlombe oBukhosi

Ukuze siqonde kahle ukuthi sizithola kanjani silapha kulolu daka esikulo kusemqoka ukuba sazi ukuthi sifike…

UHulumeni akahloniphe amagalelo kaMsindazwe

Ngivumele ngizishaye isifuba ngengqwele yakwethu. Ngeqhawe lakwethu. Ngeciko lakwethu, eliwusolwazi, eliyinqolobane yomlando kaZulu. Umuntu uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impunga yesintu: Inkolo nokwenza kwamaZulu kulandela izimiso zaMakhosi

Kukhona ebengifisa sibonisane ngakho singaBantu bakwaZulu. Sikhona yini na isigaba esingaphezulu koBukhosi ngokomoya nesinamandla angaphezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuthina nesintu sethu okuyosiphilisa

INkosi uVukile Shembe yasEkuphakameni yake yakhuluma indaba yabafana ababili ababekhuliswe nguyise. Uthi uyise wayebakhulise ngendlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungqubuzana igama ngokwenhlalo, ngokwepolitiki nangokomlando

IsiNgisi sisenza sonke sifane. Amasiko nomlando wesiZulu akungashiwo ukuthi okwesiZulu ngoba lokho kuyabandlulula akuthiwe okwama-Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkinga zamaqembu nokwehla kwevoti lawo

Owayeyilungu lePhalamende leqembu i-Inkatha Freedom Party uGavin Woods wake wabhala umbiko ngaleli qembu owawuqukethe izingqinamba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukungqubuzana koMthethosisekelo noMthetho Wesintu kolweSihlalo

USolwazi uMuna Ndolu, waseCornell Law School, uthi uMthetho Wesintu uthathelwa ezenzweni, emasikweni, kanye nakuyo imikhuba yabantu. Lezi zinto zizaleke ngokuthi ziholwe zaluswa noma zisungulwe ngaMakhosi. Lokhu kugcine kungasabonakali ngoba aMakhosi amaningi asuswa ezihlalweni zawo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukushiswa kwezwe bekuyinto ehlelwe ngabathize

Uma kuwukuthi lokhu esikwenzayo wukududana asingadudani ngamanga, asingakhohlisani, asingadukisani. Lokhu esikubona kwenzeka lapha eMgungundllovu, esifundazweni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Ingonyama Trust iwuhlaka olungaletha umnotho kubantu

Inqubo yedemokhrasi akuyona into efika sekwaziwa ngokuphelele ukuthi izosebenza kanjani. Yinto evela kahle ukuthi iluhlobo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now