IMelika ayiyijezisanga iNingizimu Afrika nge-AGOA

Bekunokusaba ekutheni ukuphambana ne-USA  ezintweni ezithile kungahle kulikhiphe ngaphandle elakuleli Ukuvuselelwa komthetho wase-USA onikeza amazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho yiyo eyosenza sizigqaje kakhulu ngobu-Afrika

Inyanga uNhlaba esiphuma kuyo ibungazwa njengenyanga ye-Afrika. Kepha inyanga ye-Afrika ayisho lutho ngaphandle kwenkululeko yezomnotho.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asifukule oHulumeni Bendawo – Ithala

Lesi sikhungo sithi kumqoka ukuba kuqale ingxoxo ebheka umnotho wendawo ngale kobhubhane ukhuvethe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Afrika ihlonzwa njengekusasa lomkhiqizo omkhulu woju

Izinyosi yizilwanyana ezincane kepha ezibaluleke kakhulu emvelweni. Ngokombiko weNorton Rose Fullbright, esisodwa kwezintathu izitshalo kumbe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe nepolitiki yezomnotho eNingizimu Afrika

Unyaka wezi-2020 ube ngomubi kakhulu eNingizimu Afrika. Kube unyaka obhedise izinhlelo eziningi zezwe. Kunobungozi bokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumele ihlolisiswe imikhiqizo esetshenziselwa ukhuvethe

Ngabe isesimweni esilungele ukusetshenziswa ngabantu imikhiqizo edingeka kangaka muva nje, esetshenziswa ubuthaphuthaphu? Sekubonakala kuyinto asebeyamukele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusavalwe amehlo ngomnotho wakuleli

Yize isithombe sisibi kepha sekungahle kube yibhaxa kwabangafuni izinguquko

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhuhlane usunabele kuwoyela nasemnothweni wamazwe

Kukhona ukuvumelana kongoti nakubantu nje ukuthi inyanga esikuyo ingahle imoshe izinhlelo zonyaka wezi- 2020. Indaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunyakaza iNingizimu Afrika ngomthelela weCOVID-19 nangomnotho wamazwe ezikhishwe

Izigameko ezenzeka kamuva emhlabeni wonke jikelele zibonakala zingabikezelanga. Namuhla sibona isifo esingumbhedukane sesidlangile sasabalala namazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indidane yokwehlukanisa phakathi kukaphethroli nentela

Bambalwa abantu abathi uma bethenga babale behlukanise phakathi kwenani eliyilo lempahla nentela. Uma sizithengela nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhweba ngogesi sekuvulelekile kuwonke wonke

Njalo nxa kunenkinga esuke ibhekene nezwe, kuyaye kumele kubhekwe izindlela ezintsha zokusebenza ukuze kuvele izixazululo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USihlalo omusha we-AU nezinhlelo zezomnotho

UMengameli wakuleli uMnu uCyril Ramaphosa uthweswe umthwalo obalulekile kakhulu inhlangano ye- African Union. Ngomhla ziyisi-9…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi obusha: Izibophezelo zeNingizimu Afrika njengoSihlalo we-African Union

“Uma sizogxila kulezi zinhloso, uma sizosebenza ngenkuthalo nangokuzimisela, futhi uma sizobambisana namanye amazwe ase- Afrika,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlelo iVenture Capital aboHlanga abakalunaki

Kuyaqhubeka ukuntengantenga komnotho emhlabeni jikelele, ikakhulukazi emazweni afana neNingizimu Afrika. Leli yizwe elaziwa umhlaba wonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INingizimu Afrika iselifusi kwezomnotho

Udaba olusematheni lomhlaba lubhekwe nangamehlo okhozi izinhlangano ezahlulela umnotho wamazwe INingizimu Afrika isenhlukanandlela mayelana nokusimamisa,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziphehlamandla ezintsha zikagesi zingalekelela kokuningi

ISIKHONDLAKHONDLA senkampani ephehla ugesi kuleli i-Eskom sesifinyelele lapho sesizokwazi ukuncintisana nezinye iziphehlamandla zikagesi ezibizwa ngokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isho ukuthini i-Afrika ebumbene entsheni kwezomnotho

Sekuyisikhathi eside abaholi abaningi esebeke babusa emazweni ahlukene kuleli zwekazi i-Afrika behlaba ikhwelo le-Afrika ebumbene.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqungquthela yesibili yabatshalizimali

INingizimu Afrika isemgqigqweni okuyiwonawona maqondana nendlela eyaphambili ngendaba yokutshalwa kwezimali. Uma kwenziwe ngendlela eyiyo lokhu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhwebelana kwe-Afrika namazwe omhlaba

Ngeledlule bekuhlangene cishe abaholi abangama-43 base-Afrika nabaseRussia. Kuvuka imibuzo eminingi ngale mihlangano eyenzekayo nomAfrika nabezizwe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhaza lentsha kwezohwebo eNingizimu Afrika

Umongo nomgogodla womnotho wamazwe ngamazwe ukuhweba noma ukuhwebelana. Uma ngabe imikhiqizo kanye nemisebenzi eyenziwa yizinkampani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wamazwe: INingizimu Afrika neNigeria

Ukuvakasha kukaMengameli waseNigeria kuleli uMnu uBuhari ngeviki eledlule sekulethe imizwa eyehlukene kubantu baseNingizimu Afrika. Lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yobisi iyadinga ukubhekisiswa

Ngelinye ilanga ngangihambele emajukujukwini ngiya kobona umsebenzi owawenziwa ngomunye wemifelandawonye yaboHlanga esasisebenzisana nayo. Kwakufuywe izinkomo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMboweni akadingi kutshelwa kulokhu

Ngesikhathi izwe lisotakwini lwezomnotho inkulumompikiswano ngesixazululo isha phansi Isilwane esingumuntu sivamile ukwenza noma ukuqhamuka nezimpendulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IWEF phansi kwefu elimnyama kulokhu

UMA kuya ngezingqungquthela zamazwe afika akhangise kuzo iNingizimu Afrika njengesizinda esimqoka ekulondolozeni nasekutshaleni izimali lingagcina…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now