nguMfuniselwa Bhengu

UBhengu ungumbhali wezincwadi. Kemet: The Genesis of Genesis, AmaZulu: Ancient Egyptian Origin

20 Articles Published | Follow:
UNgcolosi ukhala ngesiphakamiso sakamuva sePhalamende uthi sithunaza ubu-Afrika

BAYEDE, BAYEDE, WENA WENDLOVU! Ngokukhulu ukuzithoba ngiyakhuleka eSilweni sethu esisha esisinikwe yiNdlunkulu yakithi kwaMthaniya, uMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izakhiwo zamasonto ziya ngokuba ngamagebedu

Ingxenye enkulu yesizukulwane sanamhlanje saboHlanga ithanda ukuyihlehlela inkolo yobuKhrestu, kodwa siqala manje ukubhekisa kakhulu amabombo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abantu nezinhlanga okwabadabuka e-Atlantis

AKUSIBONA aboHlanga baseKhemethe kuphela abaqhamuka ezwekazini elabhubhayo i-Atlantis, kodwa izinhlanga zonke zadabuka kuyo i-Atlantis, zabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsuka wolwazi nobuchwepheshe okugcwele umhlaba kuseKhemethe

Kutholakala ukuthi iGreece kwaba yizwe lokuqala ngqa emhlabeni ukuhlasela nokwehlula i-Egypt, yabe seyigwamanda umbuso namandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkolo yesintu kufanele siyilandele ngokwethembeka, kucacisa umbhali

Konje kusho ukuthini ukuthi ‘lungisa umsamo wakho’ kumbe kuthiwe ‘umsamo wakho awulungile’, noma kuthiwe ‘umsamo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abasemandleni ombuso kufanele babe nobuntu, bavikele ubuntu

Umbusazwe nomphefumulo kufuze engabe kuyasebenzisana, kubambisane ngoba kokubili kuvela esidalweni esingumuntu. Kodwa kokubili akusebenzisani ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyalila uNgcolosi ngesehlo esivelele uZulu

Awu, Mvelinqangi! Senzeni singuZulu! Lashona ilanga emini kuZulu, sasala sihlwempu! Sasala budengwane! Awu, Senzeni kuMdali?…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaJuda azakhela inkolo yawo

“Hambani niyokwakha abanye abalandeli bami, nibabhabhathise egameni likaBaba uNkulunkulu neNdodana kanye noMoya Ongcwele, nibafundise ukuhlonipha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenzeka nokwenziwa nguJesu kwenzeka engakabi bikho – umbhali

Kungenzeka yini ukuthi iRome, ngaphansi kobuholi bukaConstantine, okunguye owabiza inkomfa eNicea, eTurkey, ukuthi yakhe inkolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UbuKhrestu bathengwa ngegazi lababephikisa hhayi leMvana

Inkolo yobuKhrestu yakhelwa phezu kwegazi elachithwa amaKhrestu ngokubulala bonke labo ababengahambisani nenkolo yobuKhrestu, ngoba bengafuni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka boBukhosi ezwenikazi i-Afrika bungelinganiswe

UBukhosi bendabuko, angingabazi, baqoshwa ezulwini, imithetho yabo eminingi yaqoshwa ezulwini, ukuze yehlele lapha emhlabeni, lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izono zikaSobaba uSobantu ebandleni nasemaNgisini

Ukuxoshwa kukaSobaba uJohn William Colenso (uSobantu) e-Anglican Church of Southern Africa ngowe-1863, kwaba yiphutha. Kungakuhle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izwekazi i-Afrika lingumama wezizwe ngezizwe namazwe ngamazwe, konke kuqala kulo

Kwenzeka kanjani ukuthi iKhemethi ikhethwe nguMvelinqangi ukuthi kube yiyo eyisizinda nesizalo sosikompilo kanye nomthetho wemvelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubungozi bokugqilazeka kwengqondo ngenxa yencindezelo

Kukuthina ukuzikhipha emaketangweni engcindezelo nokudiliza umjondolo kaNgcindezi ezingqondweni zethu  Nixole nina benkayishana kaMenzi eyaphuz’ umlaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizathu sokugxila kweyobuNazaretha KwaZulu

KUNGABE yini le ehlanganisa uZulu nenkolo yakwaShembe? Yini uShembe abemningi esizweni samaZulu kodwa abe yingcosana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lusenzima olomcebo wase-Ethiopia nowe-Afrika

INTSHONALANGA ayigcinanga ngokukucindezela abantu boHlanga base-Afrika kodwa yaqhubeka yantshontsha izinto eziningi ezazingamagugu abo. Isibonelo ngumbiko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunesidingo sokuqala iBhayibheli laboHlanga

YINI ebanga ukuthi kuleli lizwe kungahlalwa phansi kwakhiwe iBhayibheli lethu thina ma- Afrika, esingeke silibize…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulingana ngokobulili kwakwaziswa eKhemethi

NGOKOKUQALA ngqa emhlabeni iKhemethi yiyo eyaqala ukwazisa nokuhlonipha imbokodo njengoba kwaziwa ukuthi iKhemethi yake yaphathwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufika kwabelungu kwaqeda imibuso yaboHlanga

NOMA usikompilo lase-Afrika laphekwa eKhemethi, kodwa akusiyo eyakha imibuso eyahlukahlukene yase-Afrika. Namhlanje akesibuke imibuso eyisishiyagalombili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBhayibheli lasetshenziswa ukugqilaza aboHlanga

Izinkoleloze ezikhungethe abamhlophe ngaboHlanga ziqondaniswa neNcwadi Engcwele   UKULWA nokuvika ingcindezelo kumuntu ongumAfrika emhlabeni jikelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now