Mfu uFrikkie Mulder

UMfu uMulder ungoti wezifundo zenkolo nomholi webandla

23 Articles Published | Follow:
Amazwi ayisikhombisa kaJesu Khrestu esiphambanweni

EPhasikeni siyakhumbula ngesizotha iWundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe elinguJesu Khrestu onguNkulunkulu ngokuphelele, liwumuntu futhi ngokuphelele. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwi ayisikhombisa kaJesu Khrestu esiphambanweni

EPhasikeni siyakhumbula ngesizotha iWundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe elinguJesu Khrestu onguNkulunkulu ngokuphelele, liwumuntu futhi ngokuphelele. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yiliphi iqembu elizodumisa igama likaNkulunkulu

BAKWETHU akufanele ukuthi kube khona nendawo encane ezimpilweni zethu lapho singafuni khona ukuthi uNkulunkulu adunyiswe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umehluko phakathi kobuKhrestu neNkolo yamaSulumane

“INGELOSI  yaphendula, yathi kuye: UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho, amandla oPhezukonke akusibekele; ngakho ke okungcwele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sisodwa isibalo sezingelosi, asikwazi ukwanda futhi asinciphi

“Mdumiseni nina zingelosi zakhe zonke, nimdumise nina mabandla akhe onke.” amaHubo 148:2. “Azisibo yini zonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphrofetha akuziveleli ngokwakho enhliziyweni yomuntu

“KWATHI mhla uJehova ekhuluma kuMose ezweni laseGibhithe, wathi: NginguJehova khuluma kuFaro iNkosi yaseGibhithe konke engikukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UJesu Khrestu wagcwalisani ngokuza kwakhe na?

“Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaPhrofethi; angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa.” NgokukaMathewu 5:17. “Kepha ngishilo kini ukuthi:…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UJesu akezanga ukuzochitha umthetho nabaphrofethi

Ngesonto eledlule sibone ukuthi uJesu Khrestu akezanga ukuchitha imiyalelo eyishumi kaNkulunkulu eyaphiwa isizwe sakwa-Israyeli ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubaluleka kombuso kaNkulunkulu kubantu basemhlabeni

“Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina,” ngokukaMathewu 6:33. “Baba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mayiphele leyo mitholampilo, kuphile izinsana ezweni!

NgoLwesithathu zingama-21 kuNdasa izwe iNingizimu Afrika ligubhe usuku olubizwa “ngolwamalungelo esintu”. Lolu suku lwalungakhethwa nje,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USathane uyakwazi ukuhloniphisa isono ngegama elihle

AKUMANGAZI ukuthi uma uSathane efuna ukujwayeza abantu isono esithize uyathanda ukusihlobisa ngegama elisha nelingcono kunalelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyiphi indlela okumele iNingizimu Afrika ibuswe ngayo

BAKWETHU  kulesi sikhathi sokungena kukaMengameli omusha esikhundleni nongqongqoshe abasha kungabuzwa ukuthi indlela okumele izwe lethu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asikhumbule iZwi likaNkulunkulu lingaphezu kombuso

ESIQESHINI sanamuhla abefundisi namaKhrestu jikelele bakhuthazwa ukungesabi amandla abaholi bezombusazwe kanye namandla ombuso ekushumayeleni nasekufakazeleni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IZwi likaNkulunkulu lingaphezu kwebandla likaKhrestu

KUNGENZEKA ukuthi isihloko sanamuhla sibamangaze abafundi. Bangavuma njengalokhu kade sithe  iZwi likaNkulunkulu lingaphezu kwabefundisi, kodwa …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IZwi likaNkulunkulu lingaphezu kwabefundisi abalishumayelayo

SANIBONANI maKhrestu amahle, masifunde iBhayibheli: “Kepha abazalwane bamukisa oPawulu noSila masinyane ebusuku ukuba baye eBereya;…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Masilalele izwi likaNkulunkulu kuphela hhayi amaphupho

KUKHONA umkhuba amakholwa angamaZulu anawo engiwuncoma kakhulu uma sikhuluma ngeBhayibheli nokushumayela. Sekwenzeke kaningi kimi ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuzelwe iNkosi yamakhosi ebusa phezu kwawo wonke umuntu

“Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha entombini eyayimiselwe indoda ebizo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi ebandleni buhambisana nobulili obuthize na?

MaKhrestu amahle! Namuhla sidingida ngamafuphi indaba yendawo yobulili obuhlukeneyo ebandleni likaJesu Khrestu. Sizobona eZwini likaJehova…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi okungafundwa ngebandla lamaLuthela

MHLA zingamashumi amathathu nanye kuMfumfu wezi-2017 amaLuthela abegubha uMkhosi wokuphela kweminyaka engamakhulu ayisihlanu laqalwa. Leli bandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
MaKhrestu ngabe isoni silungisiswa ngenkolo kuphela

MaKhrestu! Namuhla sifuna ukuhlaziya esinye seziqubulo senguquko enkulu eyaba khona ebandleni likaJesu Khrestu neyaqala zingama-31…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yikuphi esingakufunda kuDkt uMartin Luther waseGermany?

Ngomhla zingama-31 ngenyanga kaMfumfu, kwagujwa iminyaka engama-500 kusukela kwaqalwa inguquko yebandla likaJesu Khrestu e-Europe ngokushumayela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ILanga lamaNazaretha iNkosi uJ.G. Shembe

Mhla u-Isaya Shembe eseba nguMphrofethi, iZwi elafika kuye lamyalela ukuthi ahlukane namakhosikazi akhe. UMphrofethi wayenamakhosikazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bambelela kokwakho ungafisi okukamakhelwane wakho

“Ungafisi indlu yomakhelwane wakho; ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now