nguPhiwokuhle Mathenjwa

27 Articles Published | Follow:
Ukudayiselana ngezindlu zomxhaso kuyisenzo esiphambene nomthetho

Ukuba nomuzi iphupho kubantu baseNingizimu Afrika. Izinto ezifana nobhubhane kanye nokuntuleka kwemisebenzi kunomthelela kule nselele…

Umkhuba noma isiko: Umthetho ngokushadiswa kwezingane

Umthetho wezingane uhlinzekela ngokuqondile ukuvikelwa kwezingane kanye namalungelo ezingane. Ukuhlukunyezwa kwezingane, okuhlanganisa, phakathi kokunye, umkhuba…

Umkhuba noma Isiko: Umthetho ngokushadiswa kwezingane

Ukushadisa izingane kuyinto eyenzekayo kakhulu e-Afrika kanti iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe avumela ukuthi izingane zikwazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlunyeleliswa kwezimilo kungabelapha abahlukumezekile

Uma inkantolo ikhipha isigwebo kufanele ikhumbule ukuthi ihloseni ngesigwebo sayo kuqala. Inhloso yesijeziso ukunqanda lowo…

Izinkantolo zinayo indlela yokusebenzisa ubuntu ezinqumweni ezizithathayo

UMthethosisekelo wesikhashana waseNingizimu Afrika esanduleleni sawo wawuthi “Ukwamukelwa kwalo Mthethosisekelo kubeka isisekelo esivikelekile kubantu baseNingizimu…

Isigwebo sentambo eNingizimu Afrika

Ngokomthetho waseNingizimu Afrika, Ukubulala kuchazwa njengokubulala omunye umuntu ngokungemthetho futhi ngenhloso. Zimbili kuphela izinhlobo zokubulala…

Ukuphanga kuwubugebengu

Ukuphanga kuhlanganisa ukuthatha komunye umuntu noma inzuzo yenkampani ngokungemthetho noma ukufaka lowo muntu ingcindezi ngamabomu…

Ububele, ubuntu nozwelo kuhamba ibanga elide emphakathini

UMthethosisekelo wesikhashana waseNingizimu Afrika esanduleleni sawo wawuthi “Ukwamukelwa kwalo Mthethosisekelo kubeka isisekelo esivikelekile kubantu baseNingizimu…

Luningi uguquko oselwenzekile oluwumphumela we-1976

Umhla ziyi-16 kuNhlangulana yiholidi lokuhlonipha intsha eyayiphikisana nombuso wobandlululo futhi yasiza izwe lethu, ukuthi lithole…

Ukuhlolelwa utshwala emsebenzini

Utshwala yinto eyamukelekayo emphakathini ikakhulukazi uma umuntu esendaweni yokujabula noma kuyisikhathi sokuphumula noma esokuzijabulisa, kodwa…

Izingane mazivikelwe ngandlela zonke

Sigubha Isonto Likazwelonke Lokuvikelwa Kwezingane, laqala zingama-29 kuNhlaba wezi-2023, lize liphele zingama-5 kuNhlangulana wezi-2023. Isonto…

Ukuholela umqashi ehlathini kungakufaka kwenkulu inkinga

Ake sibonisane ngemiphumela yokuholela umqashi ehlathini ngokungakhulumi iqiniso uma ufaka isicelo somsebenzi. Yiziphi izinyathelo umqashi…

Ukungalingani kwamandla kunawo umthelela odlameni olungokobulili

Kunezincazelo eziningi ezahlukene maqondana nodlame olusukela ebulilini, kodwa singaluchaza njengodlame olwenzeka ngenxa yamandla angalingani ebudlelwaneni…

Ukuhlukumeza omunye umuntu kuyicala

Nina boHlanga njengoba ngangithembisile ukuthi kwingosi yethu elandelayo sizoqwashisana ngoMthetho wokuvikelwa ekuhlukunyezweni wona obizwa nge…

Ukwanda kwezigameko zodlame lwasekhaya kulethe izinguquko kuMthetho

Umama oseshade iminyaka engaphezu kwama-20, nomkhwenyana wakhe, futhi eshada umshado ohlanganisa amafa uzithole esenkingeni eminyakeni…

Umshado wesintu kuphela okwamanje ovumela isithembu kowesilisa

Ngiphawule ngokukhathazeka ukuthi zilokhu zibuya izingxoxo zokuthi abantu bangena kanjani emishadweni beshade nomunye umuntu. Kumqoka…

Imibandela yokunikezwa ibheyili koboshiwe nokusebenza kwayo

Akubona bonke abantu abasolwa ngobugebengu ababoshwayo. Kuyenzeka uthole incwadi ekubizela enkantolo noma bakwexwayise ukuthi uvele…

Uhamba uphelelephi uMthetho Wobugebengu

Ukuziphatha ngendlela ephambene nezimiso zomphakathi kanye nomthetho kuthathwa njengobugebengu. Abantu abenza ubugebengu bangashushiswa enkantolo futhi…

Incwadi yokwaba ifa ingagwema izinkinga

Ukufa yinto esingafuni ukuyicabanga noma ukukhuluma ngayo futhi abantu abaningi abasakunaki ngisho ukuhlela ukuthi kuzokwenzekani…

Sinemidanti eminingi isehlukaniso somshado

Lapho abathandanayo beshada, inhloso yabo ukuhlala beshadile kuze kube sekufeni. Ngeshwa, akusiyo yonke imishado ehlala…

Awafani amalungelo abantu abakipitile nawababophe ifindo lomshado

Ukuhlala ndawonye nomlingani wakho ningashadile, kwakuyinto engathandeki futhi engamukeleki emphakathini. Njengoba isikhathi siqhubeka, izidingo zomphakathi…

Incazelo ngemishado nokwehlukahlukana ngezinhlobo zayo

Asiyivale inyanga yothando ngothando lweqiniso. Yebo inyanga yothando kuningi esingakusho ngayo noma angithi ngothando. Abanye…

Yini eyenza lube ngolumqoka uhlelo lokunakekelwa kwezingane

Sisekuyo inyanga yothando nina boHlanga Njengoba nganginithembisile ukuth sizokhuluma ngoSection 7 kanye nohlelo lokunakekelwa kwengane,…

Ukuhlukana kwabazali othandweni kuzibeka kuphi izingane?

Sonke siyazi ukuthi uNhlolanja inyanga yothando futhi ukuba sothandweni into enhle. Uma sibuka ukuba sebudlelwaneni…