Isililo

Isililo: Usephumule kohlabayo nomagade uDkt uFrank Mdlalose

Umakhuluma kancane enze kakhulu. Kasikhaleli abake basikhalela. Kasidabuki ngokuhanjelwa abebesazisa.  Kasidumisi abasithandayo. Kasidumisi ababenelisiwe wudumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingulube encane: Icikoze ngombhobho

Kukhulu abasakazi besikhathi sanamhlanje abangakufunda emisebenzini kaBhodloza okungabasiza ukuthuthukisa amakhono abo nokuzibeka eqopheleni eliphezulu kulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILILO: IHAMBILE INGABADI

UMhlonishwa u-Ezra Mfayela  Ihambile, ‘Ingabadi’. Luhambile, ‘Ugodo olulala amankankane, ugodo olushunqa intuthu’.  Uhambile, ‘Umshanelo omkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILILO: AbaMbo balahlwe yicala ngeNkosi yaseSimahleni

Isizwe sabaMbo sisemanzini ngemumva kokukhothama kweNkosi enkulu yabaMbo, iNkosi uKusakusa kaZwelinjani. INkosi uKusakusa idlule emhlabeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
LALA NGOKUTHULA: Usedlule ummeli wabantu uMnu uComfort Ngidi

Umufi uMnu uZibuse Comfort Ngidi ungowendlu kaBhomo owazala uMashaya owabe enamadodana amane uShafini, uNtethe, uStimela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILILO: Ukwedlula koMntwana uThibelamambuka

INdlunkulu, abasebenza noMntwana uThibela nabangani bakhe bafele phakathi bengakwazi nokuyophosa itshe ngenxa yokhuvethe olungathi lwehlula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu kudilike izintaba kuleli nase-United States of America

Ukudlula kukababa uMlangeni nesikhuphekhuphe somzabalazo waboHlanga e-USA kwethusile Intaba yisakhiwo semvelo okukholakala ukuthi singunaphakade. Ababaningi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNtombikanina: Indodakazi nayo eyayibamba ishisa

Sekungaba yiphutha lomlando ukuthi enziwe utho ngoba elunjaniswa nesibongo ekubeni naye wayephethe izihlangu kuliwa Kuvamile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lala ngokuthula Gqigqizela

Ngiqale ukuhlangana nale ngqalabutho kwezobuntatheli nokuxhumana ngenyanga uNhlaba onyakeni wezi-2004. Akupholanga maseko sabe sesingamathe nolimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phumula Duma Pewa: Qhawe ngosiba

Ngiyalazi ilanga malintwela Ngiyalibuka lishanel’ ubumnyama Libingelelwa zintaba namathombonkala Limoyizelelwa ngamafu elidedela Lifilizelwe zinkanyezi zilidedela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nangu uDuma Pewa ebesimazi

Konke obekwenziwa wuDuma Pewa bekukukhulu futhi yingakho kungamangazi ukuthi isililo ngokuhamba kwakhe emhlabeni sibe sikhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sihawukele thonga lethu: Ngokwenzeka kuMutwa sonke sinecala

Uzamile ukuwavusa amaZulu naboHlanga kepha kwanhlanga zimuka nomoya

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumenele umsunguli waMambazo uMshengu

Udlule emhlabeni namhlanje ekuseni umsunguli weqembu lesicathamiya iLadysmith Black Mambazo, uSolwazi uJoseph Shabalala, oshonele esibhedlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Namuhla iKumkani isinyandezulu

“Tshawe, Xolilizwe, Zwelidumile, Ngangomhlaba, Gwebinkumbi, Sigcawu, Sarhili, Hintsa, Khawuta, Gcaleka, Phalo, Tshawe, Ngconde, Togu, Sikhomo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ah! Zwelonke! Uhambo oluhle mzukulu kaTshawe

Kumnyama izindlela namhlanje, abantu bathutheleka ngezinkani ekomkhulu lesizwe saKwaXhosa, eNqadu, kuGatyana, e-Eastern Cape. Kutshalwa izinyane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
A!Zwelonke: Iguqile iNkosana yabeNguni baKwaXhosa

Kulabo abekade bemangele ngesankahlu semvula neziphepho okuhlesele izingxenye ezahlukene zezwe, lithe lishona elayizolo (ngoLwesine) yabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubebathanda abantu enza okungale uGwala

“Imbodlomane.” Abanye bozakwethu bebenokumbiza kanjalo uXolani Gwala osishiye ngesonto eledlule ngemuva kokugula isikhathi eside yisifo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isibindi simenze waba linxusa labahlwempu ngomdlavuza

Umakadebona kwezokusakaza nobuntatheli uXolani Gwala ozalwe eminyakeni engamashumi amane nane eyedlule edolobheni elincane iMpendle maphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwandle olubizela konke kulo lumbizile noGwala

Kukhona izinto noma amaqiniso esizalwa ekhona nayoma ungunaphakade. Lamaqiniso kawancikile ekutheni thina njengabantu sicabangani. Elinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izimpawu zesibindi nobuciko bekubuzwa kuGwala

Mhlawumbe ngoba umuntu usadla ngoludala ngokobizo lokucoshela izindaba, angikuvumi ukuthi uma umuntu obesemehlweni omphakathi ingxenye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Silahlekelwe sonke – Umyalezo wenduduzo

Ngale mpelasonto kuzobe kufihlwa iNkosi uVelemandleni Biyela. iNkosi yesizwe sakwaSanguye, indawo eyayaziwa ngokuthi yiKwaYanguye, eMthonjaneni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isililo ezwenikazi ngoBaba weZimbabwe

IZWEKAZI i-Afrika livuke izolo ligubuzelwe yifu elimnyama kulandela izindaba zokudlula emhlabeni kukaMengameli wokuqala wenkululeko eZimbabwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubeyisiphikeleli soqobo kwezamabhizinisi

Abakhuluma isilungu bathi ikati linezimpilo eziyisishiyagalolunye, kodwa intokazi yakwaNdlovu ikhombisile ukuthi nabantu bayakwazi ukuphila izimpilo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Hamba uyosikhanyisela nkanyezi yaboHlanga!

UMBIKO wokudlula emhlabeni isigubhukane kukaMnu uKofi Atta Annan namanje usazwakala njengomusha kwabaningi eNingizimu Afrika ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now