Now Reading
ISILO simemezele ngekhasi elisha ezinhlakeni zoBukhosi sakhala ngokubulawa kwabantu
Dark Light

ISILO simemezele ngekhasi elisha ezinhlakeni zoBukhosi sakhala ngokubulawa kwabantu

INdlaluselwa ithi kuzoba nezinguquko eHhovisi layo nasezinhlakeni zoBukhosi


Usuku obelukade lulindiwe lufike lwedlula. INdlaluselwa, ISILO izolo okokuqala sethule inkulumo yaso phambi kwamalungu eSishayamthetho. Lokhu bekwenzeka ngesikhathi esifanayo lapho okokuqala ngqa uNdunankulu wesifazane uMhlonishwa uMaDube Ncube naye ethula inkulumo yakhe yokuqala.  Omdala uqale inkulumo yakhe ngokuhalalisela lesi sifundazwe ngokuba ngamavulandlela ekuqokeni abesifazane ezinhlakeni ezimqoka.

“Ngihalalisela izinhlaka ezintathu zikahulumeni kulesi sifundazwe neziqoke abesifazane abafaneleyo ezikhundleni ezimqoka. Kubo kukhona uMehluleli uMaPoyo Dlwathi oqokwe njengoMengameli weKwaZulu-Natal Division of the High Court. USomlomo uNontembeko Boyce kanye noNdunankulu wokuqala wesifazane, uMhlonihswa uMaDube Ncube. Ngalesi senzo isifundazwe sethu sifakazele umlando omdala othi izwe kwaZulu lingowesifazane – yikho sithi ngokuzigqaja ngeleNdlovukazi uMthaniya,” kusho iNdlaluselwa.

Sibe sesiqhubeka sahlonipha abazali baso, ISILO esidala neNdlovukazi okaSobhuza. Situse uBhejane ngokuba yiNkosi eyabe inombono.  Sibe sesincoma onina abaphilayo: “Ngabe angenzi ubulungiswa uma ngingathathi leli thuba ukubonga bonke omama bami oMkaNkosi abaphile neSILO neNdlovukazi kwaze kwasekugcineni. Ngihlonipha uNdlunkulu uMaDlamini wakwaKhethomthandayo, uNdlunkulu okaMathe wakwaDlamahlahla, uNdlunkulu uMaNdlovu wakwaLinduzulu. UNdlunkulu uMaMchiza waseNyokeni noNdlunkulu okaMafu wasOndini. Laba ngomama bami ungunaphakade njengoba nami ngiyindodana yabo ungunaphakade.”

Senze umbiko salokho ebesikwenza kulezi zinyanga eziyisikhombisa sangena esibayeni eNdlovini nesithe ukungena kwaso kwaqala ikhasi elisha.

Sibe sesikhuluma ngezinguquko ezizoba khona nesithe zizohambisana nesikhathi esikuso. Lezi zinguquko sithe zizoqala ehhovisi laso. “Ukuhleleka kweHhovisi leSILO kumqoka ngoba konke lokhu esikufisayo ngeke kube yimpumelelo uma singenabo abantu abanamakhono okwelusa izinhlelo esiqhamuka nazo. Ngokubambisana neHhovisi likaNdunankulu kulezi zinyanga ezedlule siqale uhlelo  lokuhlela kabusha iHhovisi lami, sakhela kulokho okuhle obekukhona ngenhloso yokulenza likwazi ukusebenza ngaphansi kwezimo eziguquguqukayo kuleli nasemhlabeni jikelele.

“Yize lokhu kusaqhubeka angingabazi ukuthi uma kuqala unyaka omusha wezimali siyobe sesikuphothule konke. Sikwenza lokhu siqonda kabanzi ukuthi ngokwebuza kobeseSihlalweni iSihlalo asiqala phansi, kunalokho siyaqhubeka sibhekane nezinselelo ezintsha kanjalo nezinguquko,” kuchaza oMdala.

Siqhubeke sathi: “Khona lapho siqalile nezinhlelo zokubheka ngelibanzi izinhlaka zeSihlalo nokuyinto emqoka ekwakheni isithombe esisodwa ngeSihlalo noBukhosi.  Izinhlaka engikhuluma ngazo yiRoyal Household Trust kanye ne-Ingonyama Trust. Akukho ukungabaza kimi ukuthi lezi zinhlaka zombili zingabamba elikhulu iqhaza ekuqinisekiseni ukuthi iSihlalo siba sekhaleni lentuthuko yomphakathi. 

“Yizo lezi zinhlaka okumele zilekelele ekwakheni iNdlunkulu esondelene nemiphakathi, eziveza iSihlalo nobuBukhosi obunendlebe ezinkingeni zansuku zonke zemiphakathi eyehlukene.  Ngokubambisana nobuholi balezi zinhlaka sizoqhamuka nendlela engcono yokuxhumana nomphakathi nesivumelana sonke ukuthi ingenziwa kangcono kunalokho eyikho manje.

Uma kufika kwi-Ingonyama Trust nganelisekile ukuthi lolu hlaka lusadingeka. Ngitusa ubuhlakani bokuba khona kwalo nokusenza sehluke njenge sifundazwe. Ngokubambisana ngiyakholwa ukuthi singenza Ingonyama Trust yenze kangcono lokho eyabe iqanjelwe khona okuwukuvikela umhlaba kaZulu nokuqinisekisa inhlalakahle yemiphakathi ezindaweni zoBukhosi.”

See Also

Ukubulawa kwabantu

Sikhale kakhulu ngokubulawa kwabantu okubalwa aMakhosi , izinduna, amakhansela nbabantu bomphakathi. Konke lokhu sisole ukwanda kwezibhami ezingekho emthethweni.

“Ukubulawa kwabantu ngezibhamu eNingizimu Afrika sekuyinsakavukela. Cishe usuku nosuku sizwa ngezigameko zabantu ababulawa ngezibhamu. Okwakamuva nje wukungenelwa kwabantu ezindlini babulawe zinswelaboya. Ukwanda kwezibhamu ezingekho emthethweni emiphakathini yethu kubeka imiphakathi engcupheni. Isifundazwe sethu sibalwa nezinye zezindawo lapho ukubulawa kwabantu ngezibhamu kuse zingeni eliphezulu. Bayabulawa emadolobheni, emalokishini, emakhaya ngisho nasezikoleni”, kusho iMbube.

Igxila ekubulaweni kwaMakhosi nezinduna iMbube ithe:“Odabeni oluthinta ukubulawa kwaMakhosi nezinduna ngihlaba ikhwelo ukuba kube nomhlangano ophuthumayo nozohlanganisa uBukhosi, uhulumeni wesifundazwe nokazwelonke kanye namaphoyisa. Lona kumele kube ngumhlangano wezixazululo ngoba ubufakazi bokuthi aMakhosi nezinduna bayabulawa akuyona into okumele iqalwe phansi icwaningwe kepha osekumele kugxilwe kukho wukuthi ngokubambisana lesi simo  singanqandwa kanjani.

“Ekukhulumeni ngezixazululo ekubulaweni kwaMakhosi nezinduna asikwazi ukungakhulumi ngokubulawa kwamalungu omphakathi ezindaweni eziholwa ngaMakhosi.  Lemiphakathi nayo kumele ibe yingxenye yesixazululo. Imibono yayo akumele ishaywe indiva ngoba ezweni elithi likhululeke njengelethu akekho umuntu okumele aphile ngokwesaba akukhathaleki noma uyiNkosi , induna noma isakhamuzi” , kusho ISILO.

Scroll To Top