Now Reading
UNtombikanina: Indodakazi nayo eyayibamba ishisa
Dark Light

UNtombikanina: Indodakazi nayo eyayibamba ishisa

Sekungaba yiphutha lomlando ukuthi enziwe utho ngoba elunjaniswa nesibongo ekubeni naye wayephethe izihlangu kuliwa

Kuvamile ukuthi izingane noma amalungu omndeni alabo ababelwela inkululeko basolwe ngokusebenzisa amagama abazali babo ukuze baphumelele empilweni. Lapha eNingizimu Afrika lokhu sikubuka nsuku zaphuma. Siyababona abantu bekhuluma noma yikanjani ngakho belu ngoba bona bazalwa ngabathize ababesemzabalazweni noma abangabaholi. Abanye bacosha imisebenzi ngakho belu ngoba bayimbewu yezikhuphekhuphe zomzabalazo.

Lokhu akubanga njalo kuNks uZindzi Nobutho Mantu Mandela. Lena yindodakazi yezishoshovu zomzabalazo waboHlanga, umufi uMnu uRholihlahla Mandela owayenguMengameli wokuqala ngaphansi kwedemokhrasi nowadonsa iminyaka ejele ngenxa yomzabalazo. Unina yileliya bhubesikazi elalike limemeze kudume izintaba ngezikhathi zobandlululo, uMama uNomzamo Mandela, inkosazane yamaMpondo.

Njengazo zonke izingane zesizukulwane sakhe uZindzi uzalwe wakhula ngaphansi kwenqubo yobandlululo. Futhi okwakhe bekuke kwehluke ngoba njengentombazanyana ubezithola njalo ejeziselwa isibongo kanjalo nabazali bakhe. Uma uyise eqoma ukugana umzabalazo kwasho ukuthi le ntombazanyana eyabe isencane ngesikhathi uyise egqigqa izinkantolo ilahlekelwa ngumzali wesilisa.  

Ngesikhathi unina ehlukunyezwa ngamaphoyisa ayefika ekhaya ekhona uZindzi, ezwa izinhlamba nokubhaklazwa kweminyango sezifikile izimpisi zobandlululo. Kulabo abafunde izifundo zengqondo bangavumelana ekutheni kukhona okwatshaleka kuye uZindzi ngaleso sikhathi, okungaphikiswana ngakho wukuthi ngabe kwaba nomthelela muni empilweni yakhe, omuhle noma omubi.

Khona lapho bambalwa abangaphikisa ukuthi kukhona akuthatha kubazali bakhe bobabili. Ukuzalwa yibo kwamenza waba nezwi nokuyizwi alisebenzisa ukulungisa okuningi. Njengonina akavumanga ukuba isibongo sakhe simenze anethezeke kepha wasisebenzisa ukuphemba eminye imizabalazo, eqhuba lapho abazali kanye nokhokho bakhe abagcine khona. 

Ekhula ngisho esemdala wabe engathuli uma kunento angavumelani nayo noma eyibona iwumzabalazo okumele awuhole noma awusekele. Kwathi noma unina ethula kwakhona ukwamukela ukuthi okungenani uzitshalile lapha endodakazini ngoba izwi layo nalo lalimemeza kuzwakale. Bekuyizolo lapho uHulumeni wakuleli uswele umgodi wokucasha ngesikhathi uKaMandela ephosa umkhonto kubadeshi: “Bavikeli Bobandlululo, isikhathi senu siphelile. Ngeke niphinde nilibuse. Asinesabi. Ekugcineni #IzweNgelethu. Njengoba ngidla njelapha, ngiyamangala ukuthi kwezakalani emhlabeni wamasela ezwe #IzweLethu,” ebhala kuTwitter ngoNhlangulana wonyaka odlule.

Uze kwaba uyathula emile kule nkulumo yakhe yize yahunyushwa ngabanye ngokuthi yabe ilulaza izwe njengoba ayikhuluma ngesikhathi eselinxusa eDenmark.

See Also

Okunye asifundise khona okaMandela wukuba kulokho okholwa kukho ngisho ngabe kusho ukuphikisana neqembu lakho. Akabanga namahloni ukuma  nabaholi be-Economic Freedom Fighters (EFF) ngesikhathi ebona ukuthi iqembu labazali bakhe neqembu akhulela kulo seliyandoda kokuthile. Konke lokhu kwabe kungasho ukuthi kasalithandi kepha kwakuveza uhlobo lomholi abenguye, oma entweni akholela kuyo.

Sekungayiphutha ukuthi sekungathi njengoba engasekho nje phakathi kwethu bese abahlaziyi kanye nosomlando babeke sengathi wayefana nalaba abashiwo ngenhla abaduma ngabazali babo kepha bangabi lutho. 

Le ntokazi yabaThembu yabe iyisigomagoma ngokwayo. Nayo njengabazali bayo ikufanelwe ukuphakanyiswa nokuba umlando wayo uqoshwe ezibhebheni zomzabalazo waboHlanga kuleli. Ulwe kwaze kwaba sekugcineni ngakho ufanelwe ngukutuswa.

Scroll To Top