Umfo kaSombila, impepho exhumanisa abalele nabaphilayo

Ubalula ubumqoka benhlanhla abayithola ngokuba seduze kweSILO esidala bancela umlando ozodlulela kwabanye Kuleso naleso sizukulwane…

Umbhekaphasi okhuluma kancane enze kakhudlwana

Umnikelo wakhe usezinhlanganweni eziphathelene nolimi kanye nezisebenzisa lolu lwimi. Ubelokhu engamile ukunikela ekubhalweni kwesichazamazwi sesiZulu …

UMsuthu uyintonga yethusi yaboHlanga ekulondolozeni ifagugu

Ngisho eselilungu leSishayamthetho KwaZulu-Natal umfo kaMaphalala ubetshakadula ngesiZulu kuthi ongezwa abuze kwabazwile noma alekelelwe ngotolika…

Ngale kokuba liciko, ungubufakazi bokuthi abesifazane bangaphatha

Umculo lo uwuyele esikoleni wafunda wagogoda iminyaka eyisishiyagalolunye emazweni aphesheya Inkulumompikiswano ethi ngabe abesifazane sebekulungele…

Umele ukuba isikhuni sentsha yaboHlanga singalothi

Uhola ibutho lentsha yabeNguni elajutshwa yiSILO esidala nathi alikazukuphela Ungomunye wabantu abahlonishwayo ekukwazini ukuhlaziya nasekubekeni…

ISILO sithi ekuqoshweni kwemidlalo yomlando nemiphakathi kayihlomule

Akuvamile ukuthi indulo lihlangane nenamuhla noma lihlangane nekusasa ngesikhathi esisodwa. Lokhu kwenzekile ngoLwesibili ngesikhathi ISILO…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyinkosazane ekulingiseni nasemsebenzini yesihe

Ubonga ukuba abakhiqizi bakubone kumqoka ukuba kube nguye oyisithebe esiphatha amanoni ngempilo yeNdlovukazi uNandi Ukukhuluma…

Abesifazane ababe yingxenye yokwakhiwa nokwabiwa komnotho

Kunesidingo sokuba kuqiniswe uHulumeni Wendawo kanye noBukhosi ukuze kube lula ukuqhuba imizamo yokusondeza abesifazane esithebeni…

Siphuka amagatsha sixebuka namagxolo isihlahla soBukhosi babeNguni muva nje

IZinyandezulu ziqale zephula imithi  phesheya koMzimvubu KwaZulu kuwe ISILO nezihlangu zoBukhosi Ukuhamba koseSihlalweni kubeNguni akuyona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsebenzi wakhe uhlonipha ifagugu laboHlanga

Umsebenzi kaSolwazi uMokoena uveza isidingo sokucwaninga kanjalo nobufakazi obujulile ngaboHlanga, ulwazi lwabo abanalo kanye nempucuzeko…

Ithwasa eseliphenduke uqolothakammango

Uthando lolimi  nokusondelana nechobanswani kumenze waphenduka isikhuphekhuphe esikhuluma kancane kepha senze kakhudlwana   Ulimi lwesiZulu…

Isandla sokuphosa: Ngenxa yeSihlalo ungumzondwa kwabanye

UMtimande uyavuma ukuthi kukho konke akwenzayo akukho okwabe kumqeqeshela ukujutshwa ISILO esidala Uma unguMehluleli umsebenzi…

ISihlalo sikaZulu siyaqhubeka nokwehlelwa yisithunzi kwabezindaba nasemhlabeni

Kunindwana kwabezindaba nakwezokuxhumana ISILO sithi ohlasela uMntwana uhlasela sona luqobo Eminyakeni ecela kwengamashumi amahlanu bekukhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnquhe uyaziphendulela kubagxeki bakhe

Lesi sihloko sisuse umsindo saba yindaba egudwini kuyinhlolokhono yabehluleli ebeyenziwe Goli ngempelasonto yomhla ziyisi-8 kuMbasa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbeKing Zwelithini Foundation nezinhlelo zesikhumbuzo

Bonke abathintekayo babe bayazi ngezinhlelo futhi ngandlela thize baphose imibono Uhlaka iKing Zwelithini Foundation (KZF)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Salala sinotho savuka sihlwempu: Nanamuhla akukakholakali sesebuzile

Akekho owabe enesipiliyoni sokubhekana nesimo. Izinhlelo zokushishingisa iNdlondlo Leli kwabe kulisonto elifana nawo onke amanye.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO esiphahlwe ngamalanga amabili: UMdlokombana neGwalagwala sebekhulume ngale kwethuna ngeSihlalo

Isinqumo seNkantolo sehlukanise inhloko nesixhanti. Kungekudala iBhubesi lizongena eSibayeni Ngalesi sikhathi ngonyaka owedlule uZulu wabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uZikalala noHulumeni wakhe bakholwe yizagila?

Incwadi ebhalwe nguNdunankulu idide abaningi njengoba ibiziphikisa. Enye yezinto ezimqoka kuHulumeni yindlela axhumana ngayo nabantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
#SinguMdlokombana: Phansi iNgisi, akuphakame iMbube eSishayamthetho

ElaboHlanga liqala umkhankaso wokuba kuhlonishwe Omdala • AMakhosi nezifundiswa bayaseka Enye yezinto ezabe ziluphawu lokunqoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ne-ITB nayo kuthiwa igile imikhuba ebanga ‘amahloni’

Kunalokhu kukhuluma ngepulazi nje bekusanda kubatshazwa okwenziwe yiBhodi le-Ingonyama Trust neliholwa nguMehluleli uNgwenya. Kuvele izinkulumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyiqhatha ngesinqe? UMnyango uthi akwabelwe umnewabo weSILO ipulazi

Umbiko udalula ngoMntwana uMbonisi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OMkankosi bazikhulumela bona

ISILO sabe sisondeze omama abayisi-6 kwathi bonke bahlala ezindaweni ezahlukene.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZulu neNdlunkulu endaweni abangeyejwayele

Kuleso naleso sizwe siyafika isikhathi sobuqhawe kanjalo nenala. Kanti khona lapho siyafika isikhathi sokudideka nezinselelo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okugcine kungavelanga phambi kukaMehluleli

Yize ngaphandle kukuningi ukukhuluma kepha amaphepha aseNkantolo asho okunye

This content is for subscribers only.
Login Join Now