Kuyanda ukushaywa indiva kukaHulumeni

Lezi zigameko ezingenhla zelanywa ngesikhulu esenzeke ngonyangantathu wokuqala nonyaka lapho uZulu ‘ugqabule khona amaketanga’ uyotshala ISILO esidala kwaNongoma.

Izikhonzi zeSILO esidala: Zithi ilangabi loMkhosi WoMhlanga ngeke licime zikhona

Ukubungazwa kokuzigcina kwentombi yinto emqoka kwaboHlanga abangabeNguni kusuka eNkabazwe. Ubufakazi abufunwa kepha kusobala ukuthi leli…

Aphi amadoda? Lapho iNdlunkulu kaZulu izigwaza ngowayo

Umdonsiswano ubhidliza konke okwabe kwakhiwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubukhosi njengekhonco lentuthuko

NGALESI SIKHATHI iNingizimu Afrika iphansi phezulu idingida iqhingasu lentuthuko emadolobheni nasezindaweni zasemakhaya, uBukhosi bungaba yikhonco…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO uZwelithini sishiywa ngunina esamphiwa yiziNyandezulu

Yimfihlakalo lena okungelula ukuyihlaziya ngokucabanga komuntu futhi ayiqonde ngokwakhe ngaphandle kokuthi iSihlalo soBukhosi siyisabelo esivela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KuZulu noBukhosi: Impendulo iyohlale isemlotheni

Umbhali uthi isikhathi esabe sibikezelwa sesifikile nezikhali zokubhekana naso sanikwa zona yiSILO esidala

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthwalo owathweswa iNdlovukazi okaMpahleni awuyiwa, usinda kwehlela

Yavuma konke okwakushiwo kuyo ukuthi iyokwenza ngokusizwa ngaMakhosi neziNyanya zeSihlalo soBukhosi bukaZulu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izogezelana kungekudala: AMakhosi nomasipala empini yamareythi

Kusolwa itulo likaHulumeni lokuqeda ngoBukhosi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IZinyandezulu zitomula iNdlovukazi uGanebo ukuba inakekele uMntwana

Wayengenayo ingane yomfana kepha kwajabulisa uma uNkulunkulu eyinika indodana eyahlala eSihlalweni soBukhosi bakwaZulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyini izibongo? Nantu ugqozi olusha

Izibongo wumgedezo obunjwe ngamagama anobunkondlo akhuluma ngaMakhosi, ngamaqhawe nabavelele, ampongolozwa yimbongi ehaya ngezigameko empilweni yobongelwayo. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyekeleni lezo nkomo aziseluswe yini: Kayiqokwa nguhulumeni nezinkantolo

ISILO esisha nenselelo yokuma lapho kwakumi khona uyise. Kulokhu uhulumeni ufakwe yiNdlunkulu Akukaze kube yimfihlo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngale kukaShenge kuneNdlovukazi uGwabini

Njengoba kuhlale kuvela emlandweni weSihlalo kukhona owesifazane oludondolo eNdlunkulu Ngesikhathi yonke imilomo ivunana ezweni ngoholo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana waKwaPhindangene ubhule umlilo obusaqala

Incwadi kamzukulu ayifundile iqede ukukhuluma lase labuya laba lodwa ilanga KwaZulu Ukuvela kwezindaba ebezithi omunye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuvalwa kwesahluko: IGwalagwala elahlanganisa uZulu namaSwati

Umlando kaZulu njengalowo wezinye izizwe uhlobe ngobuqhawe namashwa. Kuba khona isikhathi lapho kunenala, kubuswa. Lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usibize savuma, ubeyiNkosi yoHlanga!

Selokhu kwathi nhlo iziNgonyama zangaphambilini zaziwa ngeminikelo ethize esizweni. Isibonelo iLembe lituswa ngokubumba isizwe, lihlanganise…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OMdala ubengumgcini noMzwelibantu kwaze kwabasekugcineni

Ongangezwe Lakhe ubengumgcini nomnakekeli wemvelo oqavile, Ubehola impi ekubulaweni kobhejane njengoba sibheka ukuthi le mpi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMbube ibiyisishabasheki semkhankaso eyahlukene

Ephawula ngobumqoka beSILO ngesikhathi sethu, uMntwana wakwaPhindangene wathi: “Siyaziqhenya ngobuZulu bethu uphawu lwabo olumelwe yiNgonyama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lesi bekuyisangoma ebesibhula ngomthandazo

Inkolo njengesiko bekuyinto  emqoka empilweni yeSILO. Ngaphandle nje kokuthi sona luqobo sabe siyilungu leBandla lamaSheshi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO besizibambela kwezomnotho nakwezolimo

Ngalesi sikhathi lapho uZulu, iNingizimu Afrika namazwe amaningi begobodisile, bezilele oMdala wethu, iSILO SamaBandla, uNomthebe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
NANI MANGISI NOGUGA NIZWILE NGOKUBONA UMZUKULU KAJINININDI

Unyaka wezi-2019 uyongena emlandweni wamaNgisi noZulu njengomqoka. Kulo nyaka kwabe kukhunjulwa iminyaka eli-140 ekaZulu yadla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sibe ngumxhumanisi wemiphakathi

“Umlando wamaZulu awusoze waphelela ngaphandle komlando wamaNgisi, amaFulentshi, amaNdiya, amaBhunu nabanye”.  Lawa ngamagama eSILO uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sibe ngumuntu woxolo nobumbano

I-Ingonyama Trust Board, izwakalisa ukudabuka kwayo okukhulu ngokwebuza kweSILO SamaBandla Onke, futhi yena yedwa oyisethenjwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuleminyaka engama-49 ngabe izwe lithini?

Kulezi zinsuku ezingaphezu kwentwasa (sihlonipha elenyanga ngenxa yeNgonyama uNyangayezizwe) kuselukhuni kimi ukubhala ngeSILO njengongasekho phakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ilanga elishone emini liyophinde libalele ezintabeni

Njengoba siqhubeka nokuzama ukwemukela iqiniso elithi iNkosi yethu isibuzile, ngifisa ukuthatha leli thuba egameni lemboni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now