Alikatholakali ilahle emlotheni: OKaMahlokohla uliBamba

Lokhu akukusha  kweleNdlovukazi uMthaniya. KweleNkosana kaZulu nesizwe simbobo Njengoba bekulindelekile, umhlaba wonke kuleli sonto ubulindele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inyosi yeSILO yenaba ngoMntanenkosi

Ngonyaka we-1977 ngikwaKhangelamankengane kuzoqhutshwa izinkomo ziya kwaNgwane eSwaziland ngazocelwa ekhaya, izithunywa zathi zithunywa nguMntwana oMkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Khumbula Zulu: Amazwi okugcina eSILO kuZulu nakwaboHlanga

Sixwayise ngabazocathamela umhlaba. Sathi bazoqala bahlukanise inhloko nomzimba Usuku lwangoLwesihlanu  mhla zili-12 luhumusheka ngezindlela ezahlukene.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkosazane uNomoya noMhlabuhlangene balile noZulu

Ukwebuza kweSILO akubanga umuga kuZulu kuphela kepha kukhalwe kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Ohulumeni naMakhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziphansi izinsizwa: NaMakhosi ayaphatheka ekufeni kwezinduna

Kuthiwa abanye basuke sebephambene neNkosi. Kubukeka ikhona nenhlese yepolitiki Isifundazwe iKwaZulu-Natal sinezibazi ezijulile zodlame lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqondisa nokunezezela lapho kufanele khona ngomlando

Ethanda engathandi uyaphoqeleka ukuba angene futhi angenelele emlandweni othinta igceke lakwabo ukuze kube nolwazi oluqondile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imigubho yeminyaka engama-50 siseSihlalweni

Kwenzeka konke lokhu aseqalile amalungiselelo okugubha iminyaka engama-50 eSILO siseSihlalweni. Le minyaka yenza iSILO kube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyamemeza OkaNdaba: ISILO sithi akugxilwe kwezokuphepha emakhaya

UBukhosi ekhaleni lempi. Ingonyama Trust izohlela umhlangano wezokuphepha emphakathini INgonyama kaZulu isiphawulile ngokuphepha ezindaweni ezingaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkosi yaseMathulini ikhala ngokuqhubulushwa

Ikhala ngozungu olwakhiwa osopolitiki bakaKhongolose iNkosi yaseMathulini, eMthwalume, KwaZulu- Natal kulandela isinqumo esithathwe ihhovisi likaNdunankulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinduna zisalila ngesethembiso sikaHulumeni samaholo seminyaka

Yize sekuphele iminyaka ebheke kwemihlanu owayenguMengameli wezwe, uMnu uJacob Zuma, asayina umthetho ogunyaza ukuba kuholelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhala ngomkhuba oseNdlini iNkosi yamaMpondo

Ikhala ngobuthakathi ngaphakathi eNdlini Yobuholi boMdabu iNkosi yamaMpondo yesizwe samaBhala esifundazweni i-Eastern Cape iNkosi uMwelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe samaBhaca asinayo iKumkani

Budumele uBukhosi bukaZulu ngozibiza ngeKumkani yamaBhaca esifundazweni i-Eastern Cape yize ewazi kahle umlando ngalesi sizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sicela isipho sempilo kubantu

Umyalezo weSILO wokugubha iminyaka engamashumi ayisikhombisa nambili sabona ilanga, ngomhla zingama-27 kuNtulikazi ngowezi -2020  Bantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana waKwaPhindangene ubuka ngeso elibanzi eloBukhosi

Ngizoxolisa ngokubhalela iphephandaba lenu nokuba ngibhale into ende kumbe lokho okungase kungehli kahle kini.  Ningixolele.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UYAMEMEZA OKANDABA! Isinqumo ngoMkhosi WoMhlanga

Isimemezelo ngemikhosi kaZulu ngonyaka wokhuvethe. ISILO sizohola uZulu eya entabeni Njalo ngonyaka amakhulu ngamakhulu ezintombi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bukaNhliziyonye nokubumbana kwesizwe nangesikhati sokhuvethe

ISILO sedlulise le nkulumo ebesizoyethula eSigodlweni KwaDlamahlahla mhla ziyisi-9 kuNhlaba wezi-2020

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaGwala babethembele kakhulu enqabeni yabo

Isizwe sakwaGwala eMaphephetheni Abantu baseMaphephetheni, kwaGwala, babeyingxenye yakwaDlamini ngesikhathi kufi kwa eHlathini likaDlamini ePhakwe kuqhanyukwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwezwakala amahemuhemu okufa kukaBhambatha

ISilo uDinuzulu siboshwe izikhathi eziningi uMbuso wamaNgisi. Sake saboshwa ngoba kuthiwa saba neqhaza eMpini Yamakhanda,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaGwala babethembele kakhulu enqabeni yabo

Isizwe sakwaGwala eMaphephetheni Abantu baseMaphephetheni, kwaGwala, babeyingxenye yakwaDlamini ngesikhathi kufi kwa eHlathini likaDlamini ePhakwe kuqhanyukwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuthutha iLenge liza eThekwini lisikizela aMabhele

“Idubukele! Imbiza iziwa ngothi eMabheleni!”. Kuye kushiwo njalo uma kuhlatshiwe, kubuswa, kufi nywa ngendololwane kunoma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubophene izaqha ngolwaseMabovini

Kubonakala siyinyathele emsileni isikhulu soMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal ngokubheca abeKhomishini ephenya ngemibango yoBukhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo esingahle siguqule isimiso sikaZulu noHulumeni

Akusekho ukujikela emuva. Ukuzazelana kohlaka loBukhosi bukaZulu, Ingonyama Trust (emelwe yi-Ingonyama Trust Board) uHulumeni kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akhala ngokungahleleki koMnyango aMakhosi

Phezu kwemithetho okungenzeka ukuthi iyabangwa kakhulukazi ngokhetho oluzayo lwemikhandlu, leli phephandaba selingakuveza ukuthi umongo wakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sibabaza ilumbo ngocansi oluzofundwa ezikoleni iSILO

Kunoma yisiphi isizwe siyafika isikhathi sokuzibuza ngomongo waso. Lo mongo kusuke kungumlando waso, izigemegeme zokunqoba,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now