UKhongolose KwaZulu-Natal weseka ukufakwa komfuziselo weSILO

Njengoba abantu ezwenikazi bebungaza Usuku Lwe-Afrika, uKhongolose KwaZulu-Natal weseka isiphakamiso sokuba kufakwe umfuziselo weSILO esidala.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugqabuka kwegoda: UShenge uyashiya njengoNdunankulu kaZulu noweSILO

Emuva kweminyaka engama-69 uShenge uyaqhela ekubeni ludondolo lweSILO noZulu Emasontweni amabili edlule elaboHlanga lishicilele isihloko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isethulo soMntwana uBhekizizwe sokwamukela iziqu zobuDokotela

Nina beSILO, Ngokuzithoba, nginokuthokoza okukhulu ukwamukela ukuhlonishwa kwami ngeziqu zobudokotela namuhla. Ukuhlonishwa kwami ngalendlela  angikuthathi …

UNhlaba unomlando ojulile ngobu-Afrika

Inyanga uNhlaba  inosuku esilukhomba ngokuthi usuku lwethu lokugubha okwethu lwase-Afrika, kulokhu oluzokuba lugujwa ngoLwesine zingama-24.…

Uchungechunge ngeSihlalo: Lapho buyini uBukhosi noma iSihlalo?

Akekho ungcweti, ungoti, ngisho injulalwazi engachaza ngokuphelele ukuthi ubukhosi buyini. Akekho futhi owendlunkulu nowake wahlala eSihlalweni…

Lashona emini kwakhala izihlonono

Endlini sekuthule cwaka. Ngingene ngikhokhoba nginyathela kancane. Bekufanele ngabe ngigaqile. Kodwa uMntanenkosi uShiyiwe Mantfombi Dlamini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inyosi yeSILO yenaba ngoMntanenkosi

Ngonyaka we-1977 ngikwaKhangelamankengane kuzoqhutshwa izinkomo ziya kwaNgwane eSwaziland ngazocelwa ekhaya, izithunywa zathi zithunywa nguMntwana oMkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sonke thina esisondelene neSihlalo kasiphenywe

UZulu kumele ube nendaba ukuthi ngobani laba abahlala eduze kweSILO nokuthi bavelaphi “NgokweHhovisi lami ngijube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO nohlelo lokuhlanganisa izingwevu nentsha kaZulu

Iyaqhubeka iMbube nokutshala okusha esizweni kanjalo nokunisela okudala

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhina embizeni: Ingonyama Trust ithi uhulumeni uyihlinzela ezibini

Intabamlilo ekade ibila igcine isidubulile lachitheka udaka.  Lokhu kulandela umbiko owethulwe nguSihlalo we-Ingonyama Trust Board,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yeSILO ekuvulweni kweNdlu yoBuholi Bomdabu

Ezinsukwini ezinhlanu ukusuka namuhla njengeNdlunkulu nesizwe sizobe siqopha iminyaka emibili iNgonyama endala uBhejane yaba Nyandezulu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMdlokombana ngowawonke umuntu, asimbungaze ngezindlela ezahlukene

Umyalezo weSILO uMisuzulu kaZwelithini Emhlabeni kunabantu abadalwe ngokukhethekile ngakho behluka. Okuphila kwabo kuthinta izimpilo zabantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yokugcina yeSilo esizweni

Lena yinkulumo yoMdala yokugcina nayethula njengengxenye yesikhumbuzo seminyaka eyi-142 yeMpi yaseSandlwana mhla zingama-22 kuMasingana ngowezi-2021…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ekugcineni ilethe injabulo yavusa neminjunju eyamaholo ezinduna

Ekugcineni isimemezelo esenziwe uhulumeni  kuleli sonto sokukhokhelwa kwezinduna imiholo yeminyaka ebisilele silethe injabulo savusa usizi…

Siyini iSihlalo, siyini thina kuSo?

SingabeSihlalo. Lawa ngamagama ajulileyo ashiwo ngabantu abaqondayo ukuthi siyini iSihlalo. Abaqondayo ukuthi bona bayini eduze…

I-Ingonyama Trust iwuhlaka olungaletha umnotho kubantu

Inqubo yedemokhrasi akuyona into efika sekwaziwa ngokuphelele ukuthi izosebenza kanjani. Yinto evela kahle ukuthi iluhlobo…

Ziyaphela izilomo zakho Silo!

Ngalesi sikhathi izwe labe lishaqekile emuva ngokuvela kwezindaba zokwedlula emhlabeni ngesihluku kweciko uMnu uKiernan Jarryd…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela yokubambisana kweSihlalo noHulumeni waseGauteng

Eminyakeni yokugcina yokuphila kweSILO esidala uBhejane, Omdala  wakhe ubuhlobo nohulumeni waseGauteng. Lobu buhlobo buqhamuka nezinhlelo…

Engangeni ngesango iyafohla: Wenqatshelwe ukubona isilo esesegcekeni uMhlonishwa

“Ngiyeluleka ukuba uma uhulumeni enemicabango ngomhlaba kaZulu lo owafelwa zinsizwa eSandlwana  angaphethi ngokuthatha izinqumo engabuthintanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bamqala okaNdaba engaqali muntu

Emuva kokuvela kwesithombe sikahulumeni ohlonipha uBukhosi neSILO esesihlezi eSihlalweni leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi isenzo somunye bongqongqoshe kuhulumeni kaRamaphosa singahle sicijise imikhonto phakathi kweSILO kanye nohulumeni oholwa nguRamaphosa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yeSILO emhlanganweni naMakhosi

Inkulumo yedluliswe nguMntwana uSimphiwe Mfanafuthi Zulu oqokwe
njengomele ISILO eNdlini yaMakhosi eSifundazwe iKwaZulu-Natal.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UThabizolo: Wakhiwa ukuxabana kwesiko nobuKhrestu

Ukuthi unguSolwazi kuyiqiniso olithola ngokuzwa ukujula nokusabalala kolwazi analo kusuka kwezomthetho afunde wagogoda kuwo, umlando namasiko esizwe samaZulu osondele kakhulu enhliziyweni yakhe umculo nokubhalwa kwezincwadi.

Umbengo osinda abosi: Umengulo ngoDBZ Ntuli

Yiyo le insimbi edla ezinye. Nguye lo undabuzekwayo. Nguye lo umbengo osinda abosi. Uma sikhuluma…

Kulokhu unokufa uphetsheziwe sasinda isihlangu seSILO

Kuvuke iminjunju ebisithobeka. Kucweba iziziba ngemibiko yamaphoyisa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now