Inkulumo yeSILO eMkhosini wonomathemba mhla ziyisi-8 kuNcwaba ngowezi-2020

Sihlangana ngesikhathi lapho isizwe sibhekene nomzabalazo onzima wempilo. Sihlangana lapho imindeni eminingi isemanzini ngenxa yokhuvethe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhala ngomkhuba oseNdlini iNkosi yamaMpondo

Ikhala ngobuthakathi ngaphakathi eNdlini Yobuholi boMdabu iNkosi yamaMpondo yesizwe samaBhala esifundazweni i-Eastern Cape iNkosi uMwelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe samaBhaca asinayo iKumkani

Budumele uBukhosi bukaZulu ngozibiza ngeKumkani yamaBhaca esifundazweni i-Eastern Cape yize ewazi kahle umlando ngalesi sizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sicela isipho sempilo kubantu

Umyalezo weSILO wokugubha iminyaka engamashumi ayisikhombisa nambili sabona ilanga, ngomhla zingama-27 kuNtulikazi ngowezi -2020  Bantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sihlabe ngedolo phezu kwesihlangu iSILO sanxusela ama-Afrika

Umlayezo weSILO mhla zi-4 kuNtulikazi wezi-2020 ngosuku lokukhumbula ukubhujiswa kweSigodlo sasOndini ngowezi-1879  Ngale ntambama ngikhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UYAMEMEZA OKANDABA! Isinqumo ngoMkhosi WoMhlanga

Isimemezelo ngemikhosi kaZulu ngonyaka wokhuvethe. ISILO sizohola uZulu eya entabeni Njalo ngonyaka amakhulu ngamakhulu ezintombi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bukaNhliziyonye nokubumbana kwesizwe nangesikhati sokhuvethe

ISILO sedlulise le nkulumo ebesizoyethula eSigodlweni KwaDlamahlahla mhla ziyisi-9 kuNhlaba wezi-2020

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaGwala babethembele kakhulu enqabeni yabo

Isizwe sakwaGwala eMaphephetheni Abantu baseMaphephetheni, kwaGwala, babeyingxenye yakwaDlamini ngesikhathi kufi kwa eHlathini likaDlamini ePhakwe kuqhanyukwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwezwakala amahemuhemu okufa kukaBhambatha

ISilo uDinuzulu siboshwe izikhathi eziningi uMbuso wamaNgisi. Sake saboshwa ngoba kuthiwa saba neqhaza eMpini Yamakhanda,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaGwala babethembele kakhulu enqabeni yabo

Isizwe sakwaGwala eMaphephetheni Abantu baseMaphephetheni, kwaGwala, babeyingxenye yakwaDlamini ngesikhathi kufi kwa eHlathini likaDlamini ePhakwe kuqhanyukwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuthutha iLenge liza eThekwini lisikizela aMabhele

“Idubukele! Imbiza iziwa ngothi eMabheleni!”. Kuye kushiwo njalo uma kuhlatshiwe, kubuswa, kufi nywa ngendololwane kunoma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubophene izaqha ngolwaseMabovini

Kubonakala siyinyathele emsileni isikhulu soMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal ngokubheca abeKhomishini ephenya ngemibango yoBukhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo esingahle siguqule isimiso sikaZulu noHulumeni

Akusekho ukujikela emuva. Ukuzazelana kohlaka loBukhosi bukaZulu, Ingonyama Trust (emelwe yi-Ingonyama Trust Board) uHulumeni kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akhala ngokungahleleki koMnyango aMakhosi

Phezu kwemithetho okungenzeka ukuthi iyabangwa kakhulukazi ngokhetho oluzayo lwemikhandlu, leli phephandaba selingakuveza ukuthi umongo wakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sibabaza ilumbo ngocansi oluzofundwa ezikoleni iSILO

Kunoma yisiphi isizwe siyafika isikhathi sokuzibuza ngomongo waso. Lo mongo kusuke kungumlando waso, izigemegeme zokunqoba,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo: Amagama amaqhawe kaZulu awekho kukhona awabafo

ESIKHATHINI esingamasonto amabili lapho abezindaba bebethe mbo kweleNdlovukazi uMthaniya kubungazwa iminyaka eli-108 kwasungulwa inhlangano endala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AMakhosi eNdlu yakwaMandlakazi nokubaluleka kwawo

Isizwe sakwaMandlakazi ngeseNkosana yaseKhohlwa loBukhosi bukaZulu. UMandlakazi yigama lo muzi woMntwana uSojiyisa kaJama. Lo muzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHulumeni unesandla odungunyaneni lwakwaMbuyazi

Namuhla ziyisi-6 kuZibandlela ngowezi-2018 kwangena icala elingunombolo CCT 285/17. Leli cala labe liqashelwe ngabehluleli abalishumi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbaseMabovini bathi hhomu, hhomu ngombiko

Isizwe saseMabovini eMsinga ngaphansi kwesifunda uMzinyathi nesihlale sisematheni ngenxa yombango wesihlalo soBukhosi sithi umbiko ophume…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isenzo sikaHulumeni singahle siphehle uzwathi eMabovini

“Ngenxa yokuthi le Khomishini ayifani namanye aseke abakhona, sinqume ukuthi singawukhipheli umphakathi lo mbiko kodwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNongoma yizwe laMakhosi namaFelankosi

KwaNongoma kuseHlalankosi lesizwe samaZulu. iZigodlo eziningi zeSILO esibusayo zikwaNongoma. KwaKhangelamankengane, KwaKhethomthandayo, KwaDlamahlahla, KwaLinduzulu, eNyokeni (isigodlo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udlame ngokobulili luyishwa nechilo esizweni

INkinga yodlame ngokobulili ilokhu ihlaziywa yizifundiswa ezahlukene nabanye abaphawulayo. Lapho kusukelwa khona akufani, kukhona okusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bazitapela umnotho ezindaweni zaMakhosi

IMIBANGO ngoBukhosi ezizweni ezithile KwaZulu-Natal inomthelela ekungeneni ngenxeba kwezinkampani ezizimele ezisebenzisa ithuba zimbe isihlabathi esiwumnotho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UDe Klerk usephawulile ngolwe-Ingonyama Trust

  Esinye sezethuko esikhulu ngesokuthi Ingonyama Trust yaba khona Emuva kweminyaka ethule ngodaba obelungagcini nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now