Now Reading
Isifo somtomdala: Ngabe uKhongolose uyogcine ubuyisene nendodana yawo?
Dark Light

Isifo somtomdala: Ngabe uKhongolose uyogcine ubuyisene nendodana yawo?

Ukubuyisana kungasho lukhulu emlandweni. Ipolitiki yakusasa ikhomba ukuthi bayadingana


Ungomunye wamalungu okuqala namadala eqembu elibusayo i-African National Congress (ANC). Nokho umehluko wukuthi akanabo ubulungu obusemthethweni kunalokho unobulungu obugcwele beqembu eliphikisana ne-ANC. Loyo nguMntwana waKwaPhindangene oyilungu lokuqina le-Inkatha Freedom Party (IFP).  Uma ekhuluma muva nje uMntwana kakufihli ukuthi usekhulile  futhi kakufihli ukuthi unesilonda ngalokhu akubuka njengokuhlanekezelwa komlando othinta ubulungu bakhe kuKhongolose kanye nomlando wokusungulwa kweqembu alilungu layo i-IFP.

Ebhalela ElaboHlanga uMntwana waveza okujulile mayelana nobulungu bakhe kuKhongolse nokujutshwa kwakhe ngabaholi base-Afrika ukuba asungule iqembu. Uveza ukuthi  ngowe-1974, wamenywa wahambela umhlangano owabe use-Addis Ababa nayilapho ayemenywe ngabe-External Mission ye-ANC eyayiholwa nguMnu u-Oliver Reginald Tambo.

Kulokhu uMntwana wathi: “UTambo njengoMholi wami wathi kasihlangane eNairobi, eKenya. Saxoxa ehhotela iHilton kwaze kwacishe kwasa. UMnu uTambo wathi kulungile ngiye e-Addis Ababa, e-Ethiopia, ukuyohlanganyela kule ngxoxompikiswano ngodaba lokuthi kuxoshwe izinkampani namafemu aphesheya. Wayesethi kungaba kubi uma siya sobabili e-Ethiopia siyophikisana ngalolu daba lokuxosha izinkampani zamazwe aphesheya kuleli lizwe. Wasala uMnu uTambo eNairobi, nempela ngaya mina sivumelane naye ukuthi ngiye, emva kwalokho ngabuye ngehla eKenya ngoba izwe iKenya laligubha usuku lwalo lwenkululeko. Emva kwalo mgubho sahamba ngendiza eyodwa nomholi wami, sengithe kuye ngifuna ukwedlula eLusaka eZambia naseDar-es-Salaam, eTanzania, ukuyobonga kubaholi bala mazwe uDkt uKenneth Kaunda, eLusaka noDkt uJulius Nyerere eDar-es-Salaam. Ngibongela bonke abantu bakithi ababebagodlile emazweni abo, ngenkathi besekudingisweni ngenxa yengcindezelo kaHulumeni wobandlululo,” kusho uMntwana.

Uqhubeka athi: “ELusaka semukelwa nomkami uMaMzila nalabo ababengiphelekezela, uMnu uBarney Dladla, owayenguNgqongqoshe kuHulumeni waKwaZulu, uNobhala wami uMnu u-Eric Ngubane. Sadla idina eState House noMengameli uKaunda.  Sesiqedile, wayesethi kimi ngakusasa ulungise ukuba siye emahhovisi eqembu lakhe elibusayo eZambia, i-UNIP.  Nempela saya ngakusasa sakhonjiswa amahhovisi sanikwa noMthethosisekelo we-UNIP. UMengameli uKaunda wathi uma sesibuya ekuboneni amahhovisi eqembu lakhe size eState House. Lapho ngafica inqonqodwane yabaholi beqembu le-UNIP. Wayesethi kimi uDkt uKaunda yena nabanye abaholi bala mazwe ayesekhululekile, ayebizwa ngamaFrontline States, bayangincoma njengoba izinhlangano zethu ezinjengo-ANC noPAC nezinye sezivaliwe ukuthi sekuyimi kuphela eSouth Africa engikhulumela aboHlanga abacindezelweyo, wathi noma bekuncoma engikwenzayo, bacela kuthi nxa sengibuyela ekhaya ngisungule inhlangano enobulungu obunezimiso zenhlangano. Kwangimangalisa uMengameli akushoyo ngoba mina ngiyilungu le-ANC. Ngathumela izigijimi kumholi wami uMnu u-Oliver Tambo ukuthi nangu uMengameli uKaunda engidida ethi kangisungule  inhlangano enobulungu njengoba mina ngiyi-ANC.

“UMnu u-Oliver Reginald Tambo wathi kimi kangikwenze lokho okushiwo nguMengameli uDkt uKaunda.  Ngabuza kumeluleki wami uSobaba u-Alphaeus Zulu ukuthi inhlangano yezepolitiki ngingayisungula kanjani.  Nguye owangeluleka wathi kimi phumputha igama elingezukusheshe lenze uHulumeni wobandlululo ayivale inhlangano. Wathi ucabanga  inhlangano engancika emasikweni efana nenhlangano eyasungulwa ngumalume wami iNgonyama uSolomon kaDinuzulu athi yiNkatha KaZulu.  Nempela ngayisungula inhlangano ngathi yiNkatha YeNkululeko YeSizwe  (National Cultural Liberation Movement)  mhla zingama-21 kuNdasa we-1975.”

Ephawula ngowe-1991 ngeqhaza le-Inkatha nomholi wayo uMntwana, owayenguMengameli wezwe uMnu uMandela wathi: “Kungabukeka sekwedlule isikhathi, ngifisa mina luqobo ngiqondise ngqo kuyiKumkani uMangosuthu Buthelezi kanye nobuholi bonke be-Inkatha ngomnikelo wenu wokwelekelela ukuba ndikhululwe entolongweni kanye nabaholi benhlangano yethu. Umlayezo wokweseka nowendunduzo ngesikhathi eside sovalelo wawuhlala ucacile kithina.”

La magama kaMandela awenza ekutheni ukuba alungise ukukhuluma nokungaboni ngasolinye. Ubufakazi balokho kwaba yizidumbu ezaba khona kudlana amalungu ala maqembu womabili. Miningi nokho imizamo ebe khona ukulungisa ukungaboni ngasolinye.

Kuze kube yinamuhla akuyona imfihlo ukuthi ingxenye ethize kuKhongolose namanje isamile ekutheni i-IFP yabe ‘iyisimaku’ sikaHulumeni wamaBhunu nokuthi uMntwana waKwaPhindangene akabanga negalelo elitheni emzabalazweni.

See Also

Esethulweni sakhe asenza eThekwini mhla zingama-27 kuMbasa ngowezi-2007, esasithi: “Relations between ANC and IFP in Historical Perspective: What Should be Done?” umufi uSolwazi uHebert Vilakazi wathi mayelana nobudlelwano be-Inkatha noKhongolose: “Osomaqhingasu boMbuso Omhlophe sebethukuse izinhloli zabo ngabakubona kuphuthuma kuzo zonke iZinhlangano Zombangazwe, kubalwa i-ANC neNkatha  (Inkatha Yenkululeko Yesizwe), kwabezindaba, ezikhungweni zemfundo, nakuzo zonke izikhungo zomphakathi. Cishe sonke isikhathi, lezi zinhloli ziqhamuka njengezishoshovu ezilwayo. Ukuhlasela kwagxiliswa kwabhekiswa kuyo iNkosi uMangosuthu Buthelezi, ngezizathu ezimbili: esokuqala ngesithi umbuso wabaMhlophe wawukwazi ukubambisana okuqotho okwakukhona phakathi kwe-ANC noButhelezi, ikakhulukazi phakathi kukaButhelezi noMengameli wesine we-ANC u-Oliver Tambo; esesibili ngesithi iNkosi uButhelezi wayengumholi wenhlangano enabantu abaningi ezweni, ngaleso sikhathi, okuyi-Inkatha Yenkululeko Yesizwe eyayakhiwe ukwesekwa nawukugqugquzela kwe-ANC. Isizinda esikhulu saba yile ndawo esibizwa ngeKwaZulu-Natal. INkosi uButhelezi njengomholi we-Inkatha, noNdunankulu weKwaZulu Territorial Authority, kanye noNdunankulu Wobuholi Bomdabu beSILO samaZulu ngalokho i-Inkatha yabukwa yacatshangwa uMbuso Omhlophe nezinhlaka zawo njengenqanawe yamandla kaZulu. Emiqondweni naseqhingenisu loMbuso Omhlophe nezinhlaka zawo babenza noma yini, nanoma ngayiphi indlela, ukuba benze i-ANC neNkosi uButhelezi ukuba bahlale belwa.”

Encwadini yakhe yamhla ziyisi-8 kuNtulikazi ngowezi-2009 uMntwana waKwaPhindangene waveza ukungenami kwakhe ngalokhu akubiza ngokungathembeki kukaKhongolose ku-IFP: “Emva kwesikhathi esibi sodlame ‘omnyama elwa nomnyama’ sidlule esigabeni sikaHulumeni Wokubambisana Kuzwelonke lapho i-IFP yaba yingxenye yalo Hulumeni ngokwezimiso zoMthethosisekelo wesikhashana kuze kube ngowe-1999. UMengameli uThabo Mbeki ngowe-1999 wanquma ukuba i-IFP kufanele iqhubeke ibambe iqhaza ne-ANC kuHulumeni yize kwakungesesisona isimiso soMthethosisekelo emva kokuba okukade kuhlinzekwe uMthethosisekelo wesikhashana sekuphelelwe yisikhathi. Amaqembu omabili asebenzisana kuHulumeni Wokubambisana KwaZulu-Natal ngowe-1994 kuya kowe-1999 lapho i-IFP yayithe gelekeqe ngobuningi nangowe-1999 kuya kowezi-2004 ngesikhathi i-IFP yayiliqembu elikhulukazi eSishayamthetho sesifundazwe.”

UMntwana waphetha ngokuthi: “Emveni kokhetho lowezi-2004, i-ANC ivumbuke njengeqembu elikhulukazi lase linquma ukuqeda uhlelo lokubambisana, lase ligunyaza ukuthi uHulumeni uzoholwa i-ANC lapho aBaphathiswa be-IFP babemenywa ngomusa we-ANC. Kodwa kuHulumeni wesifundazwe, i-ANC ayizange yethembeke ku-IFP.” Lo mbhalo ukhomba ngokusobala ukuthi ukubuyisana noma ukusebenzisana kwe-IFP ne-ANC kulele ekutheni busebenzisana kanjani ubuholi balezi zinhlangano zombili KwaZulu-Natal. Kanti okumqoka mhlawumbe kunakho konke wukuthi ngabe ayahoxiswa yini amagama abeka i-IFP njenge‘simaku’ samaBhunu, kwamukelwe iqhaza layo nomholi walo emzabalazweni waseNingizimu Afrika.

Namuhla uMntwana akaseyena umholi weqembu futhi usekhulile. Umbuzo omile ngothi, ‘Ngabe umholi okhona manje okunguMnu uHlabisa uzokwazi yini ukuqhuba izingxoxo ezabe ziqalile ukulungisa ubudlelwano?’ Okusobala yikuthi kuMntwana ngezizathu zomlando kumqoka kuye siqu nasemlandweni weqembu. Omunye umbuzo omileyo ngothi ngabe ebudaleni bakhe uShenge uzosithola yini isifiso sakhe sokubuyisana nekwabo okunguKhongolose nokuthi wona uKhongolose uyoqinisekisa ukuthi kuba nokubuyisana nendodana yawo endala njengoba amanye asaphuka nje. 

Scroll To Top