Skhumbuzo Johannes Msane

21 Articles Published | Follow:
Incwadi yezenzo: Ubunye bobuthathu Obungcwele

Abantu Abadala abangamashumi amabili nane sibabiza ngoBaba noMama besizwe soHlanga. Omdala, ngamunye, ubizwa ngoBaba wesizwana …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isahluko Sesine: Icala ngokufihlwa kweqiniso

Ukufihla iqiniso kulicala elinzima kakhulu. Kudala ukulimala nokujabha, futhi kudukisa umuntu. Kudala ukulahlekelwa amandla nokulahlekelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isahluko Sesithathu: Ulwazi lwesikhathi

Ukuba nje umuntu woHlanga ubenolwazi lwesikhathi lesi esiphila kuso, ubezokwamukela iSintu ngentokozo, sona esibuyisela umuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isahluko Sesibili: Iqiniso elimsulwa

Ithathelwa kwiKhur’aani Surah 69, ‘Isehlakalo.’ Okushiwoyo lapha kulesi sihloko kuliqiniso futhi kuyagcwaliseka namuhla, kulesi sikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu Sokuqala: Asiqaphele singaholelwa Ophathe

I‘Christianity’ ayisizo izimfundiso zikaJesu, kanti i-‘Islam’ le yamaSulumane akusizo izimfundiso zikaMuhammad.’ Abafundisi balezi zinkolelo bazovumelana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu Sokuqala: Alaziwe iqiniso ngoMvelingqangi

Ukwazi iqiniso ngobukhona bukaMveliqali, nokuthi ubukhona bakhe kusho usindiso kuzona zonke izimvu zolahleko (aboHlanga), kungukwazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu Sesithupha: Amandla emvelo nokudaleka kwabebala elimhlophe

AboHlanga lwebala elimpofu kabasiwo umkhiqizo wemvelo, kanti futhi kabadabuki ndawo lapha emhlabeni. Kabadabuki e-Europe, ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu Sesihlanu: Ukuhluka kwesidalwa esingumuntu

Incwadi yokuqala kaMose ibizwa ngoGenesise. KuGenesise uMdali uyadala, “Ekuqaleni uMveliqali wadala izulu nomhlaba.” UMdali onamandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesine: Safika kanjani isono emhlabeni?

Ngakho ke, “ngomuntu munye.” Ubani lo muntu owaletha isono na? Abanye bethu bazothi “u-Adamu.” Ngivumelama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesithathu: Agcinaphi amandla eSonto

Isithunywa u-Elijah, wasipha izifundo zokuba sizifunde. Umbuzo nezimpendulo 40, ngaphansi kwesifundo sesibili, sibuzwa umbuzo othi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesibili: Ubulawa yini umhlaba

Yini edala ukufa komhlaba, lokhu okubizwa ngenkathi yobusika. Ukufa komhlaba kudalwa ukuphenduka kobudlelwane, phakathi komhlaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sokuqala: IPhasika – Ukuwelela ngale kokufa kokuqonda

Ngifisa ukukhuma nabafo bethu nodade bethu, abangamakholwa (amaKhristu), laba abagubha iholidi leli elethiwa ngama’Easter.’ Leli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesine: Luyini ulibofuzo

Ulibofuzo lwakhiwa umgogodla kanye nomzimba. Umgogoda wakhiwa oshukela bemvelo okuthiwa amapolysaccharides kanye nalokhu okuthiwa ama-phosphates.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesithathu: Ukukhula kwethumbu

Into yokuqala ehlumayo ngaphakathi kombungu yilokhu okwakha imizwa noma phecelezi i-’nervous system’, kanye nethumbu. Kusho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesibili: Ubumqoka bolibofuzo

Ake sithi siphethe iso lokupopola izichwe (cells). Into yokuqala esizoyibona yilokhu okuthiwa yimitochondria, uma sidlula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sokuqala: Ubumqoka bethumbu

Namuhla ngifisa sikhulume ngethumbu nokubaluleka kwalo empilweni yomuntu. Ngifisa sibonisane ngokuthi singazelapha kanjani izifo ngethumbu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwazi ulunzulu ngokusebenza kwe-atrazine okungashintsha nesimo sesilwane

Ukunciphiswa kobudoda (ubufakazi benguqukosimo): Izilwane ezikhuliswe nge-atrazine zinezinga elinciphisiwe lesidoda esitholakala egazini uma liqhathaniswa nezinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela yocwaningo olwenziwe nge-atrazine ngokuthuthuka nokuzalana kwamaxoxo

Phezu kwayo yonke lemininingwane  ekugcineni ayikabhekwa imiphumela eyenziwa i-atrazine emsebenzini wenzalo kanye nokuqina lapho sekufika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Idle ngokudepha indlela okwadaleka ngayo isikhathi

UMveliqali, omizimba yabantu abazigidi eziyinkulungwane neziyisishiyagalombili, uphila ngokwesiqu emhlabeni wokuqala, kodwa umqondo wakhe ugcwele umkhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumqoka ukugcina isikalo esanele semelanin emzimbeni

Ngokujwayelekile, imelanin yisithako semvelo esinikeza ibala lesikhumba somuntu. Imelanin yisithako esinuka kamnandi futhi ngokwabantu boHlanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlanganiswa kwesayensi nezomlando

UDkt uLlaila O. Afrika uthi yonke into isuselwa emzimbeni womuntu. Ukufunda ngomzimba womuntu kusho ukufunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now