nguSkhumbuzo Mzobe

8 Articles Published | Follow:
Isiqephu sesithathu: Ukukhula kwethumbu

Into yokuqala ehlumayo ngaphakathi kombungu yilokhu okwakha imizwa noma phecelezi i-’nervous system’, kanye nethumbu. Kusho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesibili: Ubumqoka bolibofuzo

Ake sithi siphethe iso lokupopola izichwe (cells). Into yokuqala esizoyibona yilokhu okuthiwa yimitochondria, uma sidlula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sokuqala: Ubumqoka bethumbu

Namuhla ngifisa sikhulume ngethumbu nokubaluleka kwalo empilweni yomuntu. Ngifisa sibonisane ngokuthi singazelapha kanjani izifo ngethumbu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwazi ulunzulu ngokusebenza kwe-atrazine okungashintsha nesimo sesilwane

Ukunciphiswa kobudoda (ubufakazi benguqukosimo): Izilwane ezikhuliswe nge-atrazine zinezinga elinciphisiwe lesidoda esitholakala egazini uma liqhathaniswa nezinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela yocwaningo olwenziwe nge-atrazine ngokuthuthuka nokuzalana kwamaxoxo

Phezu kwayo yonke lemininingwane  ekugcineni ayikabhekwa imiphumela eyenziwa i-atrazine emsebenzini wenzalo kanye nokuqina lapho sekufika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Idle ngokudepha indlela okwadaleka ngayo isikhathi

UMveliqali, omizimba yabantu abazigidi eziyinkulungwane neziyisishiyagalombili, uphila ngokwesiqu emhlabeni wokuqala, kodwa umqondo wakhe ugcwele umkhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumqoka ukugcina isikalo esanele semelanin emzimbeni

Ngokujwayelekile, imelanin yisithako semvelo esinikeza ibala lesikhumba somuntu. Imelanin yisithako esinuka kamnandi futhi ngokwabantu boHlanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlanganiswa kwesayensi nezomlando

UDkt uLlaila O. Afrika uthi yonke into isuselwa emzimbeni womuntu. Ukufunda ngomzimba womuntu kusho ukufunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now