nguNgqeshe Buthelezi

nguNgqeshe Buthelezi

102 Articles Published | Follow:
Iyangqubuzana imibono ngomthethosivivinywa weNHI

Kusukela ngoMfumfu wangonyaka odlule amalungu ePhalamende asekomitini elengamele uMnyango Wezempilo kuzwelonke alokhu ehla enyuka ezungeza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akucaci ngezigidi zesinxephezelo sakwaMgayi

UMA uhamba ngomgwaqo omkhulu onguthelawayeka uN2 ubheke ngasoGwini bese uchezukela ngasohlangothini lwaseSezela uhamba ibanga elingaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Odokotela nabama-Medical Aid basadinga incazelo ngeNHI

Siyaqhubeka nombhalo esiwuqale ngeledlule ngohlelo lukaHulumeni lwezokwelapha iNational Health Insurance Fund (NHI) okuhloswe ngalo ukutakula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INHI nezinselelo kuHulumeni

Kusuka uMengameli uCyril Ramaphosa amemezela uhlelo lwezempilo okuthenjwa ukuthi luzotakula bonke abadonsa kanzima kwezokwelashwa eNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zivamisile ukuvuna abathengi uma kuqubuka izinkinga

Njengoba amaholidi kaKhisimusi esengqongqoza emnyango nabantu sebeqalile ukugcwala ezitolo bekhithiza. Kuvamisile ukuthi ngalesi sikhathi kube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo Yokwedlulisela Amacala ibheka nxa zonke

Inkantolo Yokwedlulisela Amacala isanda kukhipha isinqumo ngecala ebeliphakathi kukaNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal noMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EkaChang ingaqhatha elakuleli neMozambique

Sekuphele izinyanga eziyisishiyagalombili kudingidwa udaba lukaManuel Chang ongowokudabuka eMozambique olungase lugcine seluqhathe leli lizwe neNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMboweni uphumele obala ngomnotho

Nyakenye ngelanga uMengameli uCyril Ramaphosa amemezela ngalo ukuthi uMnu uTito Mboweni nguyena uNgqongqoshe wezeziMali omusha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isicelo sokwedluliswa kwecala singachithwa uma singenamthelela

INkantolo Yokwedlulisela Amacala kuthe zingama-21 kuNhlolanja nonyaka yalalela icala ebeliphakathi kukaMnu uTimothy Fanfani Mabaso noKhomishana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo ithatha izinqumo ngokulandela umthetho

Inkantolo Enkulu iSouth Gauteng ePitoli ezinyangeni ezintathu ezedlule ichithe uMabhalane wenkantolo owayefake icala efuna kuphenywe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu abafundi babhala bengaphelele

Ngaphandle kokuthi kubhalisa abafundi abacela esigidini onyakeni wokuqala wokufunda ezikoleni zakuleli kodwa kwamatikuletsheni kugcina sekubhala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo ngabathathelwa izindawo

Inkantolo YoMthethosisekelo isanda kukhipha isinqumo ecaleni eladluliselwa kuyo elaliphakathi kukaMnu uBhekindlela Mwelase ongummangali, uNks uJabu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isicelo sokwedluliswa kwecala singachithwa uma singenamthelela

INkantolo Yokwedlulisela Amacala kuthe zingama-21 kuNhlolanja nonyaka yalalela icala ebeliphakathi kukaMnu uTimothy Fanfani Mabaso noKhomishana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbaseHaiti bagxeka uMengameli wabo ngobudlelwano noTrump

Ingene esontweni lesine imibhikisho yabantu baseHaiti abafuna uMengameli uJovenel Moise ashiye esikhundleni ngenxa yokugxekwa ngokuntuleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukungenelela kukaHulumeni kuyaqhubeka

NAMUHLA siqhubeka nodaba esike saluqala ngeledlule lapho sithe janti kulokho okumenyezelwe nguNdunankulu wesifundazwe iGauteng, uMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkinga yamanzi e-Adams Mission ingahlukanisa umphakathi

INDAWO i-Adams Mission iyinoni kulezi zinsuku ngokuba nodedangendlale womhlaba abantu abakwazi ukuwuthenga bakhe izithabathaba zemizi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usuku abesifazane abangazi luyofika nini

UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika uyakugcizelela ukuvikelwa kwabesifazane nezingane. Lokhu kuqikelelwe kakhulu ngesikhathi kungena uHulumeni wedemokhrasi ngowe-1994…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IWEF phansi kwefu elimnyama kulokhu

UMA kuya ngezingqungquthela zamazwe afika akhangise kuzo iNingizimu Afrika njengesizinda esimqoka ekulondolozeni nasekutshaleni izimali lingagcina…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siqhubeka nokubheka ubudlelwano kwabobulili obufanayo

UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika uyakuvuma ukuganana nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo kodwa kuningi okugcina sekushayisana kulobu budlelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ilungelo lezingane zabazali bangaphandle kwezwe

UMTHETHO i-Immigration Act’ (South African Citizenship Act 88 of 1995), uma uchaza umuntu ongumsinsi wokuzimilela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubufakazi baleli sonto bumbule izinqe uKoloane

Ufisa ngisho nokubhala incwadi yokuxolisa kulabo ayesebenzisa budedengu amagama abo njengoMnu uZuma ISIZULU sithi alikho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlekelele yakamuva ingaba yimvulamehlo yengomuso

KULELI sonto isifundazwe iKwaZulu-Natal sihlaselwe izikhukhula ezishiye abantu abangaphezulu kwama-60 bephangalele kwabikwa nokudlula kwabathathu e-Eastern…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bagane unwabu ngesinqumo kwelikaChang

  UNGQONGQOSHE Wezobulungiswa Nokuhlunyeleliswa Kwezimilo u-Advocate uMichael Masutha ongafungiswanga njengelungu lePhalamende ngenxa yokuba kude ohlwini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe izigelekeqe sezicasha ngomfaniswano ezikoleni

  NGOKOMTHETHO-SISEKELO waseNingizimu Afrika umuntu oneminyaka eli-18 nangaphezulu uthathwa njengosekhulile osekwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now