Amabhuku

IGwalagwala elahlanganisa uZulu namaSwati

Ndabezitha, kangazi ukuthi ngizothatha ngiqale kuphi ngoba kangazi nokuthi yikuphi okuyikhona okudingayo Mageba, kepha kangiqale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kube nomunyu kwethulwa ibhuku lika-Ishwar Ramlutchman Mabheka Zulu

Kube yintokozo eyenganyelwe umunyu kumfo kaRamlutchuman ongowomdabu waseNdiya ngenkathi kwethulwa incwadi ekhuluma ngempilo yakhe, emcimbini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sokuqala: Ubumqoka bethumbu

Namuhla ngifisa sikhulume ngethumbu nokubaluleka kwalo empilweni yomuntu. Ngifisa sibonisane ngokuthi singazelapha kanjani izifo ngethumbu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukujula kabanzi kungakulekelela ekufuneni ulwazi ngawe uqubo

Endulo umuntu nomuntu ubenenkayezi yakhe ekuthiwa  imulo. Usomlando uNdabenhle Myeze, uthi ngisho negama ethi “umphefumulo”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izimpi zombango zazisuswa imingcele nobunsizwa

Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uMahlokohloko kwaba nezimpi zemibango eziningi phakathi kwezigodi nemihlathi kubangwa imingcele nezinye nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwasuka omkhulu umsindo kubekwa iNkosi uBhokwe

Kuthe sekulungiselelwa ukubekwa kweNkosi uMntwana uBhokwe, bathi washisa umlilo ethi uzigezela umuzi. Lowo mlilo wamhlubuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlanganiswa kwesayensi nezomlando

UDkt uLlaila O. Afrika uthi yonke into isuselwa emzimbeni womuntu. Ukufunda ngomzimba womuntu kusho ukufunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufa kukaNozishada kaMaqhoboza

Phela kwase kukhona ukuqonelana phakathi kwaZulu namaBhunu okwaze kwadonsela empini yaseMaqongqo. Kungakho-ke uNozishada ebongwa kanje:Ubehlangabez’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzabalazo wenkululeko waboHlanga

Empeleni ubandlululo lwaqala ukufakwa ngumthetho we-1910 kuyo yonke imikhakha nenhlalo yabantu nasezintweni zomphakathi ezinjengemfundo, imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZibhebhu kaMaphitha enyakatho kweleNdlovukazi uMthaniya

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleWafika wathi; “Awu lokhu okungumfowethu kanti kulivaka sekubaleke kwashiya nezinkomo” Washo wazidla uGwavumane.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubunyoka benyoka busebunyokeni bayo ngezindlela ezahlukene

Uma usuze wabizwa ngenyoka ngenxa yobuvila usuke usuhlule, kubhala uSolwazi uZ.L.M Khumalo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uZibhebhu ulwa nezwe

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi umbuso wamaNgisi ubeka izikhulu eziyishumi nantathu wathi seziyalingana neNgonyama uCetshwayo. INkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuthandiswa kuminxa yonke, kuqala kugcine kumuntu

Ukuthandiswa nokwenyanyiswa kungebe nje kumyeni kuphela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Womhlaba we-1913 waphenjwa ukuze kudede aboHlanga enhlabathini

ULord Alfred Milner waqoka uGodfrey Lagden ukuba ahole iKhomishini eyayizophenya ngekusasa lenqubomgomo mayelana nezindaba zaboHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudunguzela kweSILO uCetshwayo nokuboniswa ngoMamonga

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleLapho engatholi ukwesekwa ngalo mqondo wokubeka uDinuzulu, wasesabisa ngokuphaka impi iyovumbulula uCetshwayo ehlathini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Incwadi evela eShowe: Ukuqoqwa kwezinkomo

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi iNgonyama uCetshwayo isekudingisweni, kwafika izithunywa eBanganoma zivela kuMalimade (Osborn Melmoth) Ekhowe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IWundlu leNgonyama uCetshwayo lakhuliswa kwaMandlakazi

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleYini eyenza iSILO uCetshwayo sishiye abakwabo sithathe ingane yaso sithi ayibhekwe ikhuliswe uMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luqala ukuba mahlikihlikana uNdi

Abelungu bansondo bamkhahlela, bamshisa nangogesi, bamshaya ngezidunu zezibhamu zabo bethi “Khipha loKhethswayo, wena yazi lapho fihlile khona”.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isala kutshelwa sibona ngomopho – kwaba kanjalo naseNdlovukazini yamaNgisi

Izingxoxo zazizinde futhi zilukhuni phakathi kwababusi naphakathi kukaCetshwayo noHulumeni kaGladstone.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zaMakhosi akwaMandlakazi nokuhuba kukaZibhebhu

Kwathi ezinsukwini zakhe zokugcina simthola esephila impilo enokuthula noxolo neSilo uDinuzulu, ukulwa sekwedlulile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi abeka imithetho eyayizolawula uZulu

Kwakukubi ngokwanele ukuthi amaNgisi ayesephendule uZulu ohlala phesheya koThukela izimpabanga kodwa lokhu kuhlanjalazwa okunjena kwakungakaze kubonwe nanini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaZulu mine imikhosi ehlanganisa isizwe

Lapha KwaZulu sinemikhosi emine ehlanganisa isizwe sonke neqinisa uBukhosi nezinhlaka zabo okunguMkhosi Woselwa noma Wokweshwama,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi akhetha ukubopha ISILO uCetshwayo ngoba yiso esasiphake impi

Kwathi labo abakwala ukufunga amaNgisi asethi amazwe abo azofakwa ngaphansi kwamaKhosi afungileyo ngoba akakho muntu oyozimela lapho ahlezi khona ngobas izwe lonke selenganyelwe yiNdlovukazi yamaNgisi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuboshwa kweSILO uCetshwayo kwasho ukushintsha kwezinto KuZulu

Ukumehlisa isithunzi ngokwedlulele, bamphoqa ukuhlala ethendeni elinamagumbi amabili kuphela namalungu esifazane amane asebukhosini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now