Amabhuku

Umlando kafushane nemvelaphi ngezimo ezithile kuZulu

ISihlalo soBukhosi sedluliselwa eNgonyameni elandelayo. Kunenduku yoBukhosi eyaziwa ngokuthi isimiso soBukhosi, iNkosi iyaye iyiphathe uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igama lenyanga liwela kuMntwana wakwaMandlakazi

Ukuzalwa koMntwana uZibhebhuUMntwana uMaphitha wazala izinsizwa eziningi nezaba yizingwazi namaqhawe esizwe sakwaZulu. UMntwana uMaphitha wathatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuyona neze into elula ukukhulisa ingane yentombazane

Amantombazane asemancane ayeebhinca izigege ezabezisitha nje lapha ngaphambili kuphela kuze kube yisikhathi lapho esenamawolamlotha. Lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaZulu mine imikhosi ehlanganisa isizwe

Lapha KwaZulu sinemikhosi emine ehlanganisa isizwe sonke neqinisa uBukhosi nezinhlaka zabo okunguMkhosi Woselwa noma Wokweshwama,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziningi izinto ezifundwa ebuncaneni bomfana okhulele emakhaya

Abafana kwakuthi cishe beneminyaka emine kuya kweyi-6 baqale ukwelusa amathole izinkomo sezikhishiwe zaya edlelweni. Uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando omfushane wamathongo nowoBukhosi

Incazelo ebambekayo yokuthi yini ithongo nokuthi livela kanjani ayitholakali ngokweBhayibheli nokuba uJesu akhuluma ngalo walichaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IGwalagwala elahlanganisa uZulu namaSwati

Ndabezitha, kangazi ukuthi ngizothatha ngiqale kuphi ngoba kangazi nokuthi yikuphi okuyikhona okudingayo Mageba, kepha kangiqale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kube nomunyu kwethulwa ibhuku lika-Ishwar Ramlutchman Mabheka Zulu

Kube yintokozo eyenganyelwe umunyu kumfo kaRamlutchuman ongowomdabu waseNdiya ngenkathi kwethulwa incwadi ekhuluma ngempilo yakhe, emcimbini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sokuqala: Ubumqoka bethumbu

Namuhla ngifisa sikhulume ngethumbu nokubaluleka kwalo empilweni yomuntu. Ngifisa sibonisane ngokuthi singazelapha kanjani izifo ngethumbu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukujula kabanzi kungakulekelela ekufuneni ulwazi ngawe uqubo

Endulo umuntu nomuntu ubenenkayezi yakhe ekuthiwa  imulo. Usomlando uNdabenhle Myeze, uthi ngisho negama ethi “umphefumulo”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izimpi zombango zazisuswa imingcele nobunsizwa

Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uMahlokohloko kwaba nezimpi zemibango eziningi phakathi kwezigodi nemihlathi kubangwa imingcele nezinye nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwasuka omkhulu umsindo kubekwa iNkosi uBhokwe

Kuthe sekulungiselelwa ukubekwa kweNkosi uMntwana uBhokwe, bathi washisa umlilo ethi uzigezela umuzi. Lowo mlilo wamhlubuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlanganiswa kwesayensi nezomlando

UDkt uLlaila O. Afrika uthi yonke into isuselwa emzimbeni womuntu. Ukufunda ngomzimba womuntu kusho ukufunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufa kukaNozishada kaMaqhoboza

Phela kwase kukhona ukuqonelana phakathi kwaZulu namaBhunu okwaze kwadonsela empini yaseMaqongqo. Kungakho-ke uNozishada ebongwa kanje:Ubehlangabez’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzabalazo wenkululeko waboHlanga

Empeleni ubandlululo lwaqala ukufakwa ngumthetho we-1910 kuyo yonke imikhakha nenhlalo yabantu nasezintweni zomphakathi ezinjengemfundo, imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZibhebhu kaMaphitha enyakatho kweleNdlovukazi uMthaniya

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleWafika wathi; “Awu lokhu okungumfowethu kanti kulivaka sekubaleke kwashiya nezinkomo” Washo wazidla uGwavumane.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubunyoka benyoka busebunyokeni bayo ngezindlela ezahlukene

Uma usuze wabizwa ngenyoka ngenxa yobuvila usuke usuhlule, kubhala uSolwazi uZ.L.M Khumalo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uZibhebhu ulwa nezwe

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi umbuso wamaNgisi ubeka izikhulu eziyishumi nantathu wathi seziyalingana neNgonyama uCetshwayo. INkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuthandiswa kuminxa yonke, kuqala kugcine kumuntu

Ukuthandiswa nokwenyanyiswa kungebe nje kumyeni kuphela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Womhlaba we-1913 waphenjwa ukuze kudede aboHlanga enhlabathini

ULord Alfred Milner waqoka uGodfrey Lagden ukuba ahole iKhomishini eyayizophenya ngekusasa lenqubomgomo mayelana nezindaba zaboHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudunguzela kweSILO uCetshwayo nokuboniswa ngoMamonga

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleLapho engatholi ukwesekwa ngalo mqondo wokubeka uDinuzulu, wasesabisa ngokuphaka impi iyovumbulula uCetshwayo ehlathini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Incwadi evela eShowe: Ukuqoqwa kwezinkomo

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi iNgonyama uCetshwayo isekudingisweni, kwafika izithunywa eBanganoma zivela kuMalimade (Osborn Melmoth) Ekhowe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IWundlu leNgonyama uCetshwayo lakhuliswa kwaMandlakazi

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleYini eyenza iSILO uCetshwayo sishiye abakwabo sithathe ingane yaso sithi ayibhekwe ikhuliswe uMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luqala ukuba mahlikihlikana uNdi

Abelungu bansondo bamkhahlela, bamshisa nangogesi, bamshaya ngezidunu zezibhamu zabo bethi “Khipha loKhethswayo, wena yazi lapho fihlile khona”.

This content is for subscribers only.
Login Join Now