Amabhuku

Ukuhlanganiswa kwesayensi nezomlando

UDkt uLlaila O. Afrika uthi yonke into isuselwa emzimbeni womuntu. Ukufunda ngomzimba womuntu kusho ukufunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufa kukaNozishada kaMaqhoboza

Phela kwase kukhona ukuqonelana phakathi kwaZulu namaBhunu okwaze kwadonsela empini yaseMaqongqo. Kungakho-ke uNozishada ebongwa kanje:Ubehlangabez’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzabalazo wenkululeko waboHlanga

Empeleni ubandlululo lwaqala ukufakwa ngumthetho we-1910 kuyo yonke imikhakha nenhlalo yabantu nasezintweni zomphakathi ezinjengemfundo, imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZibhebhu kaMaphitha enyakatho kweleNdlovukazi uMthaniya

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleWafika wathi; “Awu lokhu okungumfowethu kanti kulivaka sekubaleke kwashiya nezinkomo” Washo wazidla uGwavumane.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubunyoka benyoka busebunyokeni bayo ngezindlela ezahlukene

Uma usuze wabizwa ngenyoka ngenxa yobuvila usuke usuhlule, kubhala uSolwazi uZ.L.M Khumalo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uZibhebhu ulwa nezwe

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi umbuso wamaNgisi ubeka izikhulu eziyishumi nantathu wathi seziyalingana neNgonyama uCetshwayo. INkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuthandiswa kuminxa yonke, kuqala kugcine kumuntu

Ukuthandiswa nokwenyanyiswa kungebe nje kumyeni kuphela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Womhlaba we-1913 waphenjwa ukuze kudede aboHlanga enhlabathini

ULord Alfred Milner waqoka uGodfrey Lagden ukuba ahole iKhomishini eyayizophenya ngekusasa lenqubomgomo mayelana nezindaba zaboHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudunguzela kweSILO uCetshwayo nokuboniswa ngoMamonga

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleLapho engatholi ukwesekwa ngalo mqondo wokubeka uDinuzulu, wasesabisa ngokuphaka impi iyovumbulula uCetshwayo ehlathini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Incwadi evela eShowe: Ukuqoqwa kwezinkomo

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi iNgonyama uCetshwayo isekudingisweni, kwafika izithunywa eBanganoma zivela kuMalimade (Osborn Melmoth) Ekhowe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IWundlu leNgonyama uCetshwayo lakhuliswa kwaMandlakazi

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleYini eyenza iSILO uCetshwayo sishiye abakwabo sithathe ingane yaso sithi ayibhekwe ikhuliswe uMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luqala ukuba mahlikihlikana uNdi

Abelungu bansondo bamkhahlela, bamshisa nangogesi, bamshaya ngezidunu zezibhamu zabo bethi “Khipha loKhethswayo, wena yazi lapho fihlile khona”.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isala kutshelwa sibona ngomopho – kwaba kanjalo naseNdlovukazini yamaNgisi

Izingxoxo zazizinde futhi zilukhuni phakathi kwababusi naphakathi kukaCetshwayo noHulumeni kaGladstone.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zaMakhosi akwaMandlakazi nokuhuba kukaZibhebhu

Kwathi ezinsukwini zakhe zokugcina simthola esephila impilo enokuthula noxolo neSilo uDinuzulu, ukulwa sekwedlulile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi abeka imithetho eyayizolawula uZulu

Kwakukubi ngokwanele ukuthi amaNgisi ayesephendule uZulu ohlala phesheya koThukela izimpabanga kodwa lokhu kuhlanjalazwa okunjena kwakungakaze kubonwe nanini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaZulu mine imikhosi ehlanganisa isizwe

Lapha KwaZulu sinemikhosi emine ehlanganisa isizwe sonke neqinisa uBukhosi nezinhlaka zabo okunguMkhosi Woselwa noma Wokweshwama,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi akhetha ukubopha ISILO uCetshwayo ngoba yiso esasiphake impi

Kwathi labo abakwala ukufunga amaNgisi asethi amazwe abo azofakwa ngaphansi kwamaKhosi afungileyo ngoba akakho muntu oyozimela lapho ahlezi khona ngobas izwe lonke selenganyelwe yiNdlovukazi yamaNgisi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuboshwa kweSILO uCetshwayo kwasho ukushintsha kwezinto KuZulu

Ukumehlisa isithunzi ngokwedlulele, bamphoqa ukuhlala ethendeni elinamagumbi amabili kuphela namalungu esifazane amane asebukhosini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO uCetshwayo amaNgisi asibheka aze asithola ehlathini laseNgome

Kwathi uma izikhulu zonke zikaZulu seziphelele eNkantolo amaNgisi asememezela ukuthi izwe likaZulu asezolibusa ngamakhosi ayishumi nantathu, athi asezolingana neNkosi uCetshwayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhulumeni wamaNgisi eNgilandi waqala ukuzwelana noZulu

AmaNgisi ayengakholwa ukuthi ayenganqotshwa isizwe somdabu e-Afrika. Base bejezisa uhulumeni kaDisraeli ngokukhetha iLiberal Party yomdodovu uWilliam Gladstone ngoMbasa we-1880

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO uCetshwayo sabeka uMagasa ukuthi adidiyele amabutho empi ukuvikela umbuso kaZulu nesigodlo sasOndini

Kwathi uma amaNgisi ezibopha kwatholakala ukuthi izikhulu zonke zisho igama elilodwa lokuthi zazilwela iNkosi yazo uCetshwayo zivikela uBukhosi bukaZulu. Lokhu kwawakhanyela amaNgisi ukuthi kanti uMbuso ayebhekene nawo owawunamandla amakhulu kwakungoweNgonyama uCetshwayo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMagasa wahlabana kakhulu ngamaNgisi ngemuva kweyaseSandlwana

Kuqhubeka kushicilelo oludlule: Wahlehla akabe esavela kubo, qede waphuthuma wayohlela amabutho ayegade nawo eMfolozi. Wawahlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakonyeliswa abalekelela amaNgisi ekunqobeni uZulu ( Kuqhubeka oshicilelweni olwedlule)

 Kanti abanye abanikezwa “ imibuso” yize babebhekene namaNgisi ngokuzikhandla kwakunguMgojana Ndwandwe ( owayeganwe nguMntwana uMbixambixa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando waseSandlwana uyokhumbuleka kwizizukulwane eziyolandela

UTshingwayo yiqhawe elingasoze lalibaleka emlandweni nasezizukulwaneni ezizayo ngokunqoba kwempi eyayiholwa nguye eSandlwana.

This content is for subscribers only.
Login Join Now