Ukuvelela kwezokulingisa akumkhukhumalisi uLeleti

Nanamuhla uma kuzwakala umnkenenezo wengoma iSarafina eyabe iyisihloko somdlalo weshashalazi owabhalwa yinkakha uMbongeni Ngema, igama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlonishwa phesheya kwezilwandle kunakuleli

Eminyakeni eyisishiyagalolunye eyedlule ababaningi abantu bakuleli abangabalandeli bomculo abebemazi uBongezizwe Mabandla. Le nsizwa yakwaTsolo esifundazweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imvelo ngelinye ilanga iyosinika onjengaye, inqabakutholwa

Ikhono lakhe ekushayeni umakhweyana, isigubhu, isitolotolo nokuba ngumzwilili kwamdonsela amehlo nedumela emazweni omhlaba. Loyo nguMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umprofethi wangaphambi kwezikhathi zakhe

Empilweni bakhona abantu okuphilwa nabo benganakiwe kuthi uma bengasekho bese kuba yima kubonakala ukuthi kwabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USimphiwe Dana uliciko elimbalabala

Sekujwayelekile ukuthi iciko elingene ngomculo kwezikaqedisizungu ligcine seliveze elinye ikhono ebelicashile njengokulingisa nje. Elinye lamaciko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Undizela phezulu okwegwalagwala uMama uConnie

Phakathi kowezi-2005 nowezi-2010 bekuthi uma ukhuluma ngoStella Moloi kucacele noma ubani ukuthi sewukhuluma ngesishingishane-ke manje,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhathi uyohleze engumakoya weTheku ungqo!

Esikhathini samanje ukuzwa ingane ithi ifisa ukuba uDJ uma ikhula akusesiyo into eyenza abazali baxwaye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufa kukaNozishada kaMaqhoboza

Phela kwase kukhona ukuqonelana phakathi kwaZulu namaBhunu okwaze kwadonsela empini yaseMaqongqo. Kungakho-ke uNozishada ebongwa kanje:Ubehlangabez’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzabalazo wenkululeko waboHlanga

Empeleni ubandlululo lwaqala ukufakwa ngumthetho we-1910 kuyo yonke imikhakha nenhlalo yabantu nasezintweni zomphakathi ezinjengemfundo, imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZibhebhu kaMaphitha enyakatho kweleNdlovukazi uMthaniya

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleWafika wathi; “Awu lokhu okungumfowethu kanti kulivaka sekubaleke kwashiya nezinkomo” Washo wazidla uGwavumane.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubunyoka benyoka busebunyokeni bayo ngezindlela ezahlukene

Uma usuze wabizwa ngenyoka ngenxa yobuvila usuke usuhlule, kubhala uSolwazi uZ.L.M Khumalo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphela kobandlululo kwamkhulisa ufuqufuqu

Miningi imidlalo uGatsheni aseke wayibhala nehlanganisa iBergville Stories. Eminye yalemidlalo ayigxilile olimini lwesiZulu kepha iqhakambisa nezinye izilimu zesintu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uZibhebhu ulwa nezwe

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi umbuso wamaNgisi ubeka izikhulu eziyishumi nantathu wathi seziyalingana neNgonyama uCetshwayo. INkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuthandiswa kuminxa yonke, kuqala kugcine kumuntu

Ukuthandiswa nokwenyanyiswa kungebe nje kumyeni kuphela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usakhuluma nazo umfana kaMapholoba kuphalaze amasoka

Namanje uma egibela esiteji kusachwaza izihlwele, zimbona eshona phansi evumbuka eshaya amaWololo neminye imidanso yesimanje ehlabahlosile nethandwa ngabaningi ikakhulu intsha.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Womhlaba we-1913 waphenjwa ukuze kudede aboHlanga enhlabathini

ULord Alfred Milner waqoka uGodfrey Lagden ukuba ahole iKhomishini eyayizophenya ngekusasa lenqubomgomo mayelana nezindaba zaboHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubizelwe engqephwini: Inhliziyo iyayazi indlela

Ukukhuluma ngokukhula komkhakha wemfashini eNingizimu Afrika ngaphandle kokubalula amagalelo kaMama uLindiwe Khuzwayo ngabe kuyishwa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthombo uwumthombo inqobo ukuphethuka kwawo

Umthombo ubonakala usushile ukuthi ububaluleke kangakanani. Iso liyanqindeka, linqundeke ukuyophuza esizikithini sezinzulu zale njula, uma nje usaphethuza uphethuka esiphethwini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziboni, ihlambo nokubuyiswa kweNkosi kuqhutshwa ngokwaseBukhosini

Iziboni nazo zilokhu zithelekile emzini weNkosi zizodlulisa ukulila kwazo. Njengabo bonke abantu, nayo iNkosi ihanjelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMqabulasheshe usekhala ngothando lukaZawadi

UMfiliseni Zamowakhe Magubane ingwazi kwezomculo ehlonishwayo kuleli nangaphandle. Wazalelwa endaweni yaseNgudwini, eShowe, esifundazweni iKwaZulu-Natal ngosuku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudunguzela kweSILO uCetshwayo nokuboniswa ngoMamonga

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleLapho engatholi ukwesekwa ngalo mqondo wokubeka uDinuzulu, wasesabisa ngokuphaka impi iyovumbulula uCetshwayo ehlathini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Incwadi evela eShowe: Ukuqoqwa kwezinkomo

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleKwathi ngenkathi iNgonyama uCetshwayo isekudingisweni, kwafika izithunywa eBanganoma zivela kuMalimade (Osborn Melmoth) Ekhowe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lindelani okuhle njalo kokaKhabazela

Yini efika emqondweni wakho kuqala uma ubona ubuso bakhe noma igama likaDkt uLindelani Mkhize? Nakanjani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzodala isiphithiphithi endimeni yomculo uChaos

Kwenye inkathi into enhle iyaqhamuka esigamekweni kumbe kokuthize okungekuhle. NoMvelinqangi imbala wakwazi ukudala ukukhanya ekususela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now