Inkonzo Yenhlambuluko

Intshumayelo kaMfu uHawu Mbatha kukhulekelwa izwe

Zivelaphi izimpi, nokulwa kuvelaphi Phakathi kwenu na?… Aninalutho ngokuba ningaceli, niyacela nokho anemukeliswa ngokuba nicela…