I-Eseyi

Inhlanhla nebhadi izithupha ziya egwayini

Iyini yona inhlanhla? Ukungacebi, ukushona, kungaba ibhadi kubhala uXulu.

Ubuso bubodwa buxoxa indaba ngobuhle

Nawo-ke amaduku athwalwa ngendlela yezimfashini, ngoba phela nazo zikhona. Angithi omame bamaXhosa baneyabo imfashini yokuthwala…

Asikaqedwa isililo sikathekwane ngobuhle

Yeka isililo esalilwa nguthekwane ezibuka emanzini ethi: “Wawumuhle thekwane. Kodwa woniwa yilokhu, nalokhu — isidlodlo!”…

Umlando womsuka wamaphupho usendulo

Omunye wathi, uma ephuphe isikelemu, uyaye avuke ayodlala inombolo engu-7 kuMshayina — ufafi. Abaziyo bathi…

Iphupho lifika ngezindlela ezihlukene kubantu

Kulamaphupho amabili sibona amaqiniso afezekayo, futhi nencazelo yawo yakubeka obala lokho okwakuzokwenzeka, okwagcina sekwenzekile. Siyabona-ke…

Amaphupho anemfihlakalo kuye ngokwenkolelo

Lasho iculo kumbe yona ingoma yezinsizwa zesiCathamiya zikaCothoza Mfana, ezishaya ingoma-busuku, isikhwelajo, ezazizibiza ngokuthi ziyiMpembeni…

Usuke ungakaliqedi ikapa ungakayi entabeni

Kwakumhla ngivakashele khona kwamzala lapha kwaLanga lapho engabona khona lelitafulakazi lokwenziwa. Salala simnandi savuka sizamula.…

Ukukhephuzela kwenkungu kwengeza ubuhle bentaba

Kukhona cishe zonke izinhlobo zezimbali eziyenza ithandeke lendawo, futhi kubetha umoya omnandi onamakha ephunga lalezizimbali,…

Itafula lemvelo elingumdobi wabantu liwubuhle beKapa

Kufika nabaphuma phesheya bezozibonela le ntaba, kubhala uMuntu Xulu. Wake waya yini eKibhithawini, wafika wabona…

Ngokuhluka kobulili kunendlela yokwenza izinwele

Kukhona abenza impithi, isihluthu, abanye bashiye izimvu, kubhala uMuntu Xulu Izinwele lezi zithanda umuntu oyinono…

Abanye bayazishewula, kukhona nabathanda amawigi

Kukhona abasusa zonke izinwele abanye bazishewule, kubhala uMuntu Xulu Ukugunda izinwele lokhu nje, nakho kukodwa…

Izinwele zinemidanti yakhona kuhluka ngezizwe

Nogugundwa kwezingane kuyahlukana ngezinkolelo kubhala uMuntu Xulu Izinwele lezi ezimila ekhanda zixoxa enkulu indaba lena,…

Kuseyindlela yemvelo ukukhula uze ukhokhobe

Kuningi osekuguqukile ngenxa yemvelo emhlabeni jikelele, kubhala uMuntu Xulu Uthi-ke wayeqondeni uShaka ngokukhapha imidodovu? Uthi…

Kuningi okushiwoyo ngesikhathi sombuso weLembe

Lokho uShaka ayekwenza kwakuyikuthathela imvelo umsebenzi yokuba izenzele ngokwayo umsebenzi wokuguqula isimo nensosha yomuntu. Lomsebenzi…

Izimpi nodlame kuhaqe umhlaba wonke

Esikubonayo akusahambisani nokwabe kushiwo nguMdali, kubhala uMuntu Xulu Kuthiwa uShaka wayengabathandi abantu ababi ebusweni, ababuso…

Izibuko zamehlo zaba ngumalamulela kwabanye

Kwabanenkinga yamehlo ziyasiza zigqamise imibhalo, kubhala uMuntu Xulu

Nabangenankinga yamehlo sebeziphihla ngezibuko

Kwabashayelayo ziyasiza elangeni ukugwema izingozi, kubhala uMuntu Xulu Ngithi-ke lezi zikaMazawathi-thi nazo zinhlobonhlobo ngoba nazo…

Izibuko ziwusizo kulabo abanenkinga yamehlo

Muva nje sekuphenduke imfashini ukufaka izibuko, kubhala uMuntu Xulu

Nabesilisa abasazibekile phansi ngokuzicwala

Siningi isikhathi esichithwa ngabantu bezilungisa, kubhala uMuntu Xulu Umuntu ubonwa ebusweni ukuthi muhle. Yingakho njena…

Nasendulo abesifazane babeziphophotha

Ukwedlula lapho, sekukhona izindawo ezibizwa ngokuthiwa yizitudiyo lapho kulungiswa khona ubuso babesifazane, izinwele zabesifazane, nalapho…

Ubuhle nokuzithanda kuhamba ngabubili

Ubuhle buthandwa ngabesifazane nalapho ungebasole, kubhala uMuntu Xulu Yeka isililo esalilwa nguthekwane ezibuka emanzini ethi:…

Izaga ziyayiphonononga ziyihlobise inkulumo

lzaga zenza inkulumo ibemnandi, ikhanye, ishelele. Kuthi noma lowo oyixoxa eyinonga ngezaga indaba yakhe, izwakale…

Izaga zesiZulu zisuselwa ezigamekweni thizeni

“Sobohla manyosi”, kusuke kushwatshulwa uma kushiwo kanje, kubhala uMuntu Xulu “Sobohla Manyosi!” Yisaga sesiZulu lesi.…

Ithelevishini seyaphenduka indlela yokuphila

Ukhonjiswa ngezempilo nangendlela yokuphila kwezempilo. Ungakhohlwa belu ukuthi nezifundo ezithile ezifundwa esikoleni bayazisakaza embhanyazweni, lokho-ke…