ISILO sikhuthaze abesifazane ngokuvikela umhlaba

Inkulumo yeSILO eMkhosini weSivivane eSigodlweni kwakhangela, kwaNongoma mhla zi-3 kuNcwaba ngowezi-2019 “INdlunkulu ekhona phakathi kwethu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umhlaba weNgonyama yilona ohlala kuwona

Kuleli binza umbhali uMfo wakwaNomajalimane uthi zindala zombili isiyolanyulwa nguZulu Ngesonto eledlule kulo leli phephandaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZulu uphuziswe ihalazelo ngomhlaba

  “UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uvikela ngisho umbulali owenze okwesabekayo ukuba athole ithuba lokuziphendulela. Kuyaxaka-ke ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imbube Yomhlaba iqomise amaNgisi avuma

  UBuciko mamagama okwasetshenziswa yinyosi yeSILO  uDlamini lapho yeba oseSihlalweni ithi “uyiNkosi ehlasela ngothando….” zibonakele …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yeSILO embizweni kaZulu yesibili oNdini mhla zizine kuNtulikazi

  Ngonyaka owedlule sihlangene kuyo le ndawo ngesizathu esehlukileyo. Esabe sihlangene ngakho kwabe kusithinta sonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sidodise abayibutho likaKhuzeni

  OMdala uthi asikho isidingo sokuba kube nokuklwebhana okunye okugcina ezinkantolo   Isimo sezulu eHlalankosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OMdala uthi uZulu akakhonzi kwezinye izizwe

“INDLUNKULU ekhona phakathi kwethu. Mntwana wakwaPhindangene. UNkosi yaseCongo eyisimenywa sami, aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi. UMphathiswa uNomusa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amathunzi ayewukela ngemizi emakhaya

NGEMUVA kweminyaka i-Ingonyama Trust Board (ITB) inxenxa izikhungo ezibolekisa ngemali ukuba zisondele kubantu abahlala ezindaweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amehlo athe njo eBukhosini naseMakhosini

UBukhosi nezinhlaka zabo kuxhunyanwa nazo mawala njalo uma sekusondele ukhetho. Nokho kulabo abasuke bengenzanga kahle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingxoxo zokuvuselela iKolishi LaMakhosi

‘Uma ngibuka okwenzeka eMakhosini, ikakhulukazi lawo asemancane, ngifikelwe kokunye wukudumala nokuhawuka. Ngike ngiwafisele esethu isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO esithi akwenzeke eMoses Mabhida ngoNdasa

ISIGODLO oSuthu sinomlando ojulile kwaZulu. Ngaphandle nje kokuthi siyikhaya likaZulu wonkana, kwabe kuyiSigodlo sikaDlothovu dlana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imimoya idungekile ngobukhosana kwaNodunga

UMDONSISWANO weminyaka ngokumele athathe isihlalo soBukhosi esizweni sakwaNodunga eNumber 1, eMvoti kusuka kwadlula emhlabeni iNkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhaza likaSikhobobo waseZibiyeni embusweni kaZulu

WATHI entathakusa yangakusasa amaBhunu abe segcwele amaqele egibele amahhashi ehlome ephelele. Nabo abaQulusi babegcwele izinkalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziphansi izinsizwa, uyadela wena owawulapho

KUYO yonke imilando yezizwe kukhona lapho kukhulunywa khona ngabantu abalwa belibutho noma beyimpi kwasala izibongo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usuku lapho ilanga lashona emini

USUKU lwangoMsombuluko ozayo luqopha umlando omqoka eNdlunkulu kaZulu nasesizweni sonkana. Ngalolu suku kuphela iminyaka engama-50…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ONgangezwe Lakhe nesexwayisokwabaxova imindeni

ISIGODLO OSuthu sivamile ukuba yindawo yezigameko eziguqula umlando kaZulu. Kukulesi Sigodlo lapho amagumgedlela amaNgisi abopha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yeSILO emcimbini kaShenge

“MNTWANA Mangosuthu Buthelezi, Mageba; Ndlunkulu kaZulu yonke; Mhlonishwa Sobaba Thabo Makgoba; Malungu ahloniphekile amahlelo ehlukene;…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwamanje lithukululiwe ifindo lamaMpondo aseQaukeni

NGALESI sikhathi iNingizimu Afrika isemizamweni yokuthukulula amafi ndo kusuka odabeni lomnotho, ubugebengu, ukubuyiswa komhlaba kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Omdala ugqamise iqhaza lomama esizweni

INDLUNKULU ekhona phakathi kwethu, izinhlaka zoBukhosi ezikhona phakathi kwethu, uMphathiswa woMnyango osingethe lo msebenzi omqoka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-AfriForum iyobona ISILO ngesonto elizayo

‘AMABHUNU ami noZulu odabeni lomhlaba woBukhosi nowenganyelwe yiSILO.” Lawa ngamagama ashiwo yiSikhulu Esiphezulu seNhlangano Yamalungelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AMakhosi nesizwe bathi iSILOasihole

ISIMO sezulu ebesishubisa umnkatsha sehlulekile ukuvimba izinkumbi zikaZulu ezitheleke edolobheni las’Ondini enhla neKwaZulu-Natal. Abantu obekubalwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe sakwaMngomezulu eNgwavuma sidala kakhulu

Mngomezulu! Mdluli! Mafu! Malinga! Dlakadla! Zondiwe! Msuduka. Lubelo! Mbikiza, Zombizwe, Ntunja, Khethwayo, Mndeni. Isizwe sakwaMngomezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnguni Omnyama ulila ngempatho enikezwa uZulu

INDLUNKULU ekhona phakathi kwethu, uMntwana wakwaPhindangene, uSihlalo weNdlu iNkosi uChiliza, aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi. Ngiyabingelela. Ngiyabonga ngobukhona kwenu kanjalo nokuzinika isikhathi sokuxoxa ngalokho okumele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC inxuswa ukuba iziqhelanise noBukhosi naMakhosi ithathe umhlaba kusikhathaza

SELIZE lazihlonza odabeni oluthinta umhlaba kaZulu nolawulwa wuhlaka Ingonyama Trust Board (ITB) kanye naloyo owayenguMengameli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now