AMakhosi atusa ukubambisana noMnyango kwezemidlalo

LUNESASASA uhlelo loMnyango Wezobuciko Namasiko Nezemidlalo esifundazweni iKwaZulu-Natal njengoba ubambisene naMakhosi ukubuyisela uHulumeni ezindaweni zasemakhaya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango ubashovela eMakhosini omabhalane

IKOMIDI loMabhalane bezizwe zaMakhosi aliphathekile kahle ngendlela uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal osingethe ngayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdlela wakwaNtuli usinda ekufeni aze alwe eyaseNcome

UNDLELA kaSompisi noHlathi bavukuza imizwa yeNgonyama uShaka yathi makuphikelelwe lapho babesale khona nayo kwazise yona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsika zikaZulu zibabaze umuga

Seziphefumulile izinsika zikaZulu, aMakhosi ngodaba olusematheni kulezi zinsuku. Emhlanganweni obuhanjelwe cishe yiwo wonke aMakhosi kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDA ivikela ISILO ne-Ingonyama Trust

Engxoxweni ekhethekile uMaimane uthi abathi akuphele Ingonyama Trust bayikake lapho ingalele khona   UNYAKA uqale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INdlondlo yexwayise uMotlanthe ne-ANC

Ubuholi beqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) obebuholwa nguMengameli omusha uMnu uRamaphosa nobekuyokotha ISILO koMkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yoMntwana kwethulwa iPrincess Magogo International Music Symposium

Ukubambisana phakathi kweKZN Heritage Foundation, iK-CAP kanye nabashicileli belaboHlanga, Ingabadi Media Group kufeze iphupho leminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuhle buzobe buseNyokeni kule mpelasonto

Njengokujutshwa ngoNgangezwe Lakhe, amaNazaretha azobe eseHlalankosi kumhlophe amathafa   KULABO inkambo yabo izobe ibheke esifundeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezinye zezizwe ezidabuka kwaZondi ngamaXesibe

Ukubulawa kweNkosi uDlaba Zondi kwamangalisa abaningi esizweni ngoba ngenkathi amaBhunu akha ePietermaritzburg ayehlupheke kakhulu engenakudla.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umhlomulo usudunge ukusebenza kwezinduna zaMakhosi

Into eqale njengekhambi enkingeni yeminyaka isiphenduke idungamuzi ezinhlakeni zoBukhosi. Lokhu kulandela ukuvela komdonsiswano osukhona phakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zisadla iqatha bume izinduna KwaZulu-Natal

Phezu komqondo ophusile ukungahleleki kuHulumeni nakubo uBukhosi kungase kumoshe   Isinyathelo sokuholelwa kwezinduna zaMakhosi sathokozelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuzona zonke izinduna ezihlomulayo okwamanje

Yize igama lalithi ‘kuzoholelwa izinduna’ okusemthethweni wukuthi empeleni akuzona zonke ezizoba senhlanhleni. Izinduna ezithintekayo kulolu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHulumeni we-ANC ulondoloza ifagugu elinguShenge

KUQOPHEKE umlando ngesenzo sikaHulumeni oholwa uKhongolose KwaZulu-Natal othathe isinqumo sokuhlonipha umholi we-Inkatha Freedom Party nonguNdunankulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphenyo lwemibango oseluthathe iminyaka

Selokhu yaqala iKhomishini ayikaze ihlangane neSILO okuyiso iNhloko yoBukhosi ngoba umthetho uthi akubikwe kuNdunankulu  …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkosazana uMkabayi kaJama embusweni kaZulu

INKOSAZANA uMkabayi kaJama wakwaZulu kwabaningi waziwa njengowesifazane owayenganaluzwelo ngezinqumo zakhe. Kodwa okuhlalukayo ngaye ukuthi ukube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMbube nomlayezo ebuthweni Izitoyitoyi

ISILO seluleke ubuholi be-Economc Freedom Fighters ngokwenza isithombe esihle ngeqembu   “NJENGOBA OMA ngabe ngubani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubukhosi njengekhonco lentuthuko

NGALESI SIKHATHI iNingizimu Afrika iphansi phezulu idingida iqhingasu lentuthuko emadolobheni nasezindaweni zasemakhaya, uBukhosi bungaba yikhonco…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMbube yexwayisa ngamahalanjonjo

Imayini ebese kuvalwe amehlo ngayo isiqalile ukukhiqiza   ISILO samabandla sidonse ngendlebe aMakhosi nezinkampani ngamahalanjonjo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyaqhubeka nokukhongela isizwe Imbube

Ongangezwe Lakhe uhlangana nezinhlaka ezehlukene ngokunenhloso   Njengokwejwayelekile simatasa iSILO njengoba sihlangana nabantu abavela kuyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usendo lwakwaNgcobo lwaba yizibongobongo

Indlalifa kaSihayo kaMapholoba nguDubuyana. Wakha umuzi wakhe eduze kwasoThongathi okulapho ithuna lakhe likhona. Kwathi ngemuva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubunini bendawo yaseMacambini buyinkilibathwa

Izakhamuzi zaseMacambini ziyawusola umgqakazo ofuna ukuba yimpindamshaye   KUFUFUSA olunye udungunyane esizweni saseMacambini eNyoni  ngaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ONgangezwe Lakhe nomlayezo ngabanofuzo

KULELI sonto ISILO siphinde saphawula ngosizi olubhekene nabantu abanofuzo eNingizimu Afrika kanye nase-Afrika. Lo mlayezo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akukuhle phakathi kwaMakhosi ezizwe nezinduna

USIHLALO WeNdlu YabaHoli Bomdabu KwaZulu-Natal, iNkosi uPhathisizwe Chiliza usekhwele wadilika ezinduneni zalesi sifundazwe ngesimemezelo sazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuya ngamagama enkehli kweleNgonyama Trust noHulumeni

Emuva kwemibiko yelaboHlanga ngemizamo yokusebenza iNgonyama Trust uKhongolose usephumele obala   EMUVA kokugwajaza kosopolitiki kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now