Now Reading
UNsimbi Kayigobi: Phezu kweminyaka kepha luyalwa uSuthu!
Dark Light

UNsimbi Kayigobi: Phezu kweminyaka kepha luyalwa uSuthu!

Ngomhla zingama-27 kwephezulu uMntwana uzobe eqopha iminyaka engama-95 abona ilanga


‘Noma kuyakhanya,  kulo muzi kaZulu yingoba sekusele izibani ezimbili. Lezi zibani yimi njengeNkosi yakho kanye nawe Mageba njengoNdunakulu kaZulu. Lokhu kuyisibusiso ngoba kweminye imizi noma kwezinye izizwe kumnyama ngakho ngoba azisekho izibani’. Lawa ngamagama eSILO esidala enkulumweni yaso emcimbini wokugubha iminyaka engama-90 uMntwana esadla anhlamvana. Umcimbi lona wabe usezinkundleni zemidlalo oNdini.  

Ngesikhathi kuvela umbiko wokuthi uNdunankulu kaZulu kaphilile nokuthi kuze kwadingeka abe ngasesibhedlela (elaboHlanga ngeke lisidalule isibhedlela ngokuhlonipha umndeni noMntwana) kwabaningi kuvuke umunyu weminyaka emibili eyedlule.  Kwaba yizwi loMntwana elazwakala kumaziko abezindaba kumagumbi amane omhlaba nayebika ngokuhlabeka kweNdlondlo ISILO esidala. Ngaleso sikhathi uMntwana waba ludondolo lweNdlunkulu wasingatha udaba okwabe kusobala ukuthi lulukhuni ngesizotha kwaze kwaba liyasilahla.

Njengoba kwabe kunjalo kuMdlokombane, ukuphatheka koMntwana kufike uZulu ungakulungele. Lokhu naphezu kokuba iminyaka yoMntwana  isikulokhu yena qobo akubiza nge ‘bhansela’. Ngomhla zingama -27 kwephezulu uMntwana uzobe eqopha iminyaka engama-95 abona ilanga.

Yize ngempelasonto kuke kwaba nemibiko ebe wubudedengu kwabezindaba nasezinkundleni zokuxhumana  nebihlola, ithi uZulu nabakwaButhelezi selibalahlile icala, leli phephandaba lingakuqinisekisa ukuthi akunjalo. Ukuthi yize uMntwana ephathekikle kepha liyalwa uSuthu.

Akukhona kuleminyaka emibili uMntwana eba sezibhedlela nayilapho odokotela bemsondeza ukuze bambukele eduze. Uke waxinwa wuKhuvethe kepha nalapho kungalindele bani lwaphakama uSuthu lwabuyela KwaPhindangene.

Umndeni kanjalo neqembu angumsunguli walo uMntwana Inkatha Freedom Party (IFP) banxuse ukuba amalungu omphakathi amnike ithuba elanele lokululama uMntwana nabathe yikho okuzomenza asheshe alulame.

ISILO somhlaba sibe ngesokuqala ukuphawula ngokuphatheka koMntwana emuva kokuba saziswe ngabakwaPhindangene. ISILO sikhuluma kuthelevishini ngesikhathi sethula inkulumo ngosuku lokuzalwa kukaMdlokombane sithe sona kanjalo noZulu sisamdinga uMntwana samfisela ukwelulama okupheleleyo.

Esigabeni sikahulumeni kuzwelonke ngomlomo kaMnu uVincent Magwenya uMengameli wezwe uMhlonishwa uRamaphosa ufisele uMntwana ukwelulama. 

ElaboHlanga likhulume nabathile esizweni sakwaButhelezi kanye nasezinhlakeni zoBukhosi ngokungaphili koMntwana nabahleli ethembeni lokuthi iZinyandezulu noMvelikuqala angebadumaze.

“Lapha nje kwaButhelezi, kuyo yonke imizi kasimazi omunye. Sazi uMntwana, isandla sakhe, ubuhlakani bakhe nesigqi asiletha lapha ekhaya nasesizweni. Lokhu esikuzwa kuthiwa sekuvalwa amehlo kusenza sixhuxhunyelwe yizisu ngiqinisile,” kusho insizwa yakwaButhelezi ebilungisela ukuyohlangana nozalo kukhulekelwa uMntwana.

Omunye uthe: “Kambe sekungasenza yini. Usengasenza yini uNkulunkulu ukuba asiphuce into eyodwa esigabe ngayo ezizweni? Phela uMntwana yigolide lethu lapha kwaButhelezi, yigolide ngisho kuZulu wonkana,” kusho impunga obubona ukuthi lokhu kukhuluma kakwehli kahle kuyo.

Kwabaningi yize bamukela ukuthi kalikho elingafikiyo,  isithombe sokuvuka uMntwana engasekho phakathi kwethu kasidwebeki. Akekho ofisa ukucabanga uMkhosi WoMhlanga noma weLembe ngaphandle kokubona uMntwana ethula oNgangezawe Lakhe.

Ingwevu yezingwevu

See Also

Ngokwesimiso sikaZulu kanjalo nePhalamende kuleli uMntwana useyingwevu isibili. Ungomunye wabadala kwiNdlunkulu kaZulu futhi unguNdunankulu kuMakhosi amathathu kusuka kuBhusha, iNdlondlo nakuyo iNdlulamithi.  UMntwana ungowolibo loBukhosi, kwaButhelezi nakwaZulu.  Uzalwa nguMntwana uMagogo Constance Sibilile Mantithi Ngangezinye kaDinuzulu. UMntwana uMagogo uzalwa yiSilo uDinuzulu eNdlovukazini uSlomo (okaNtuzwa) Mdlalose.  UMntwana uMagogo wagana  iNkosi uMathole kaMkhandumba Buthelezi, eKushumayeleni, eMahlabathini, bazibula ngoMntwana uMangosuthu Buthelezi ngowe-1928.

Ezikhathini ezahlukene ngale kwepolitiki  uMntwana ube ludondolo lukaZulu, ezindabeni ezithinta uBukhosi, umhlaba namasiko. Abadala bayamtusa kuze kube yinamuhla ekutheni esenguNdunankulu wakwaZulu ngobala olwabe lukhona wenza lukhulu kusuka ezikoleni kuya kungqalasizinda. Ezindlini zePhalamende eKapa uyilungu elidala nelihlonishwa cishe yiwo onke amaqembu. Lokhu kugqama lapho kuba nokuklolodelana kwamalungu okuthi uma eke aphakama anqume kabili , kubuye isigqi nesithunzi seNdlu.

Ephawula ngoMntwana uSolwazi uSomadoda Fikeni kuleli phephandaba watusa ukuzihlonipha koMntwana nathe yikho obese kuyinomfi elihlanganisa iPhalamende lakuleli obesekubonakala ukuthi inhlonipho nesithunzi salo sihudulelwa phansi ngamalungu alo. Ebuzwa ngokuthi ngabe iNingizimu Afrika ikwazile yini ukugadla ngoMntwana ezindabeni ezithinta i-Afrika, uSolwazi  wathi kube yishwa ukuthi lokho akwenzekalanga.

“Akukho ukungabaza ukuthi uMntwana kwipolitiki yase-Afrika usesigabeni sikaKaunda waseZambia kubaholi abasadla anhlamvana. Elakuleli belingamsebenzisa ezimweni ezahlukene ngoba iqiniso lithi abaholi abaningi e-Afrika bamthatha njengengwevu futhi bayamhlonipha,” kusho uFikeni. Omunye ungoti wezepolitiki uMnu u-Aubrey Mashiqe uthe kumqoka ukwazi ukuthi uma ukhuluma ngoMntwana ukhuluma ngobani ngoba ungumholi onamakhono amaningi kupolitiki yaseNingizimu Afrika.

Eqenjini alisungulayo nanamuhla usangumthombo ongashi njengoba lala laphetha ukuba ayohlala nabazukulu kunalokho lamenza uMengameli ohloniphekileyo. Ngokhetho olwedlule phezu kweminyaka yakhe uMntwana welekelela iqembu lakhe ngesikhathi sokhetho. Lona iqembu laze lathatha isinqubo sokuba ngisho engaseyena uMengameli kepha ubuso bakhe buseyinomfi kubantu ngakho kumele busetshenziswe.

Iphetha inkulumo yokuhalalisela uMntwana iNdlondlo yathi: “UMntwana kadingi abantu abazomncengela kumuntu, thina njengomndeni wakhe siyakwazi akwenze kithi nakwenzele isizwe,” kusho ISILO.

Scroll To Top