Now Reading
Ziyaphela izilomo zakho Silo!
Dark Light

Ziyaphela izilomo zakho Silo!

Ngalesi sikhathi izwe labe lishaqekile emuva ngokuvela kwezindaba zokwedlula emhlabeni ngesihluku kweciko uMnu uKiernan Jarryd Forbes odume embonini kaqedisizungu ngelika-AKA, umphakathi waseNtabamhlophe e-Escourt wawusashaqekile ngokubulawa ngesihluku esifanayo kweNkosi yesizwe, iNkosi uZwelakhe Ndaba.

Inkosi yesizwe yangenelwa ngabantu endlini nabayithela ngethala lezinhlamvu yathula lapho.  Kuzo zombili lezi zigameko yize isisindo sazo kungenzeka sifane kukhona okungefani nokugqamele noma ngubani.  Ukufa ngesihluku kuka-AKA kwalandelwa yimilayezo evela kubaholi abanye baze baphikelela endaweni yesigameko nasekhaya. NasePhalamende lendaba ikhulunyiwe kwababazwa. Odabeni lweNkosi uNdaba akuningi okushiwoyo. Lesi yisimo esejwayelekile nekade elaboHlanga elalibika ngakho.

Kulo leli sonto neledlule kudutshulwe izinduna ezimbili, eyokuqala yinduna uDkt uWalter Ngcobo esizweni sakwaHlengwa  kuthe kusenjalo kwadutshulwa uNdunankulu ngaphansi kwaMaKhize baseSimahleni induna uBongani Mkhize yena obulawe emini kwabha. Ethula lezi zindaba ezinduneni uSihlalo wezinduna KwaZulu-Natal uMakhanya wengeze nelokuthi indawo yaseMbumbulu isibekelwe yifu njengoba kwanda ukubulawa kwabaholi ezinhlakeni zoBukhosi.

Ephawula ngalomuga loyo oyisandla seSILO sokuphosa ezindabeni ezithinta umhlaba woBukhosi, uMehluleli uJerome Ngwenya uveze ukukhathazeka ngalokho akubize ngokuxetshulwa kwezingxabo zeSihlalo.

“Inkosi nenduna zinhlaka ezimqoka zeSihlalo. Njengabantu abasebenza ukuvikela nokuthuthukisa izindaba zomhlaba, ukulimala kwalezi zinhlaka kuphazamisa kakhulu umgqigqo wokusebenza kwethu,” kusho uMtimande.

Uqhubeke wathi kulishwa ukuthi phezu kohlelo olusobala lokusoconga aMakhosi nezinduna akukho okutheni okuvelayo njengesixazululo. “Kuningi ukuxoxa ngalesi simo kepha akukho okubambekayo. NgoZibandlela nje ngonyaka owedlule emhlanganweni owabe uhlelwe yi-Ingonyama Trust ngokujutshwa yiSILO lolu daba lwadingidwa. Okubuhlungu wukuthi omunye owabe eyisikhulumi esiqavike iNduna uDkt uWalter Ngcobo naye ugcine esehamba ngesihluku esontweni eledlule,” kuphetha uMehluleli.

ElaboHlanga libe selixoxa neNkosi uShinga nonguSihlalo weNdlu Yobuholi boMdabu KwaZulu-Natal noveze ubuhlungu uBukhosi obubhekene nakho ngokusocongwa kwaMakhosi nezinduna. Engxoxweni uveze ukuthi sekukhona abakwenzayo.

“Ukukhala kwethu akupheli, sisele dengwane. Ukulimala kwaMakhosi nezinduna yinto ebikade yenzeka. Ngokubona ukuthi akwenzeki lutho sesiqome ukuba sizibambele, senze imizamo ethile. Senze ithimba eliholwa yiNkosi uMngomezulu nokuzothi kungekudala nje sithole umbiko nendlela okuyomele siyilandele. Lokhu kubala nokuya ngaphandle kukahulumeni ngenhloso yokuqinisekisa ukuphepha kwezinhlaka zoBukhosi,” kusho iNkosi uShinga obezwakala ukuthi lolu daba kalumhleli kahle.

UNobhala wezinduna KwaZulu-Natal nobuye abe nguMgcinimafa kwiContralesa iNduna uMalinga ushiye angalazi emaphoyiseni ngakubize ngamabomu nobudedengu.

See Also

“Angifuni ukude ngiya kude ngoba njengoba wazi umlando wokubulawa kwezinduna naMakhosi mude. Udaba nje lweNkosi uNdaba amaphoyisa ngawokugcina ukubabaza. Thina sihlangene ngomhla ziyi-6 kuZibandlela nyakenye nomphathi wamaphoyisa emhlanganweni obuhlelwe nguBrigadier uMgobhozi. Saluxoxa udaba lweNkosi uNdaba. Babikelwa ukuthi emuva kokubulawa kukaNdunankulu kuleya ndawo izinduna kazisalali emzini yazo. Sibabikele nokungahle kulimaze iNkosi. Kwathiwa sisazobuya siluxoxe udaba maduze. Kuze kube iNkosi yenziwa lokhu esabe sexwayise ngakho. Simangele ukuthi yini kuthathe isikhathi eside kangaka ngoba ngokwemibiko itulo leli labe lizoba sobala ngawo uZibandlela,” kusho induna uMalinga.

Uqhubeke wasola uhulumeni ngokubukela phansi abaholi bomdabu: “Sidumele kakhulu ngohulumeni wethu. Kusuka ngonyaka wezi-2019 sikhuluma lolu daba kepha akukho okwenzakalayo. Uma ubuka izitatimende zabo njalo uma sekulimele iNkosi noma induna zithi onolwazi kazobikela amaphoyisa. Iqiniso lithi bayazi kwenzakalani. Bayaziswa ngengozi, bangayigwemi bese bephawula emuva kwesigameko.”

Enye induna ekhulume nelaboHlanga nethe inxusa ukuba igama layo lingavezwa ithe kubili, kuthathu. “Yize sikubabaza lokhu kulinyazwa kwabaphathi benhlabathi okungaMakhosi nezinduna. Kuhle loludaba silibuke macala onke. Ubugebengu lokhu okwenziwa ngabantu ngisho emadolobheni nemikhuba esiyizwayo okungenzeka ukuthi yiyo le edunga amanzi ngomsele nengeza izigangi ngenxeba. Kuyanda phandle okuthi sekukhona ubudedengu lapha ekuphatheni inhlabathi lapho ngisho izintandane sezemukwa lokho okungamafa azo okuyinhlabathi. Lokhu kukodwa kwakha ukungathembani ulaka nenzondo emphakathini. Ngithi mina akubhekwe nxa zonke,” kusho induna.

Akukho ukungabaza ekutheni ukubulawa kwezinduna naMakhosi kungcolisa iSihlalo. Kwezinye izinkalo kunokwesaba ukuthi abantu sebezonqena noma besabe ukuqokelwa kulezi zikhundla ezinhlakeni zoBukhosi ngoba besaba ukulinyazwa.

Scroll To Top