ISigqiki

Umfo kaSombila, impepho exhumanisa abalele nabaphilayo

Ubalula ubumqoka benhlanhla abayithola ngokuba seduze kweSILO esidala bancela umlando ozodlulela kwabanye Kuleso naleso sizukulwane…

Umbhekaphasi okhuluma kancane enze kakhudlwana

Umnikelo wakhe usezinhlanganweni eziphathelene nolimi kanye nezisebenzisa lolu lwimi. Ubelokhu engamile ukunikela ekubhalweni kwesichazamazwi sesiZulu …

UMsuthu uyintonga yethusi yaboHlanga ekulondolozeni ifagugu

Ngisho eselilungu leSishayamthetho KwaZulu-Natal umfo kaMaphalala ubetshakadula ngesiZulu kuthi ongezwa abuze kwabazwile noma alekelelwe ngotolika…

Ngale kokuba liciko, ungubufakazi bokuthi abesifazane bangaphatha

Umculo lo uwuyele esikoleni wafunda wagogoda iminyaka eyisishiyagalolunye emazweni aphesheya Inkulumompikiswano ethi ngabe abesifazane sebekulungele…

Umele ukuba isikhuni sentsha yaboHlanga singalothi

Uhola ibutho lentsha yabeNguni elajutshwa yiSILO esidala nathi alikazukuphela Ungomunye wabantu abahlonishwayo ekukwazini ukuhlaziya nasekubekeni…

Uyinkosazane ekulingiseni nasemsebenzini yesihe

Ubonga ukuba abakhiqizi bakubone kumqoka ukuba kube nguye oyisithebe esiphatha amanoni ngempilo yeNdlovukazi uNandi Ukukhuluma…

Abesifazane ababe yingxenye yokwakhiwa nokwabiwa komnotho

Kunesidingo sokuba kuqiniswe uHulumeni Wendawo kanye noBukhosi ukuze kube lula ukuqhuba imizamo yokusondeza abesifazane esithebeni…

Umsebenzi wakhe uhlonipha ifagugu laboHlanga

Umsebenzi kaSolwazi uMokoena uveza isidingo sokucwaninga kanjalo nobufakazi obujulile ngaboHlanga, ulwazi lwabo abanalo kanye nempucuzeko…

Ithwasa eseliphenduke uqolothakammango

Uthando lolimi  nokusondelana nechobanswani kumenze waphenduka isikhuphekhuphe esikhuluma kancane kepha senze kakhudlwana   Ulimi lwesiZulu…

Isandla sokuphosa: Ngenxa yeSihlalo ungumzondwa kwabanye

UMtimande uyavuma ukuthi kukho konke akwenzayo akukho okwabe kumqeqeshela ukujutshwa ISILO esidala Uma unguMehluleli umsebenzi…