ISigqiki

UMaMhlophe: Isiphiwo kwaboHlanga, abancane

Uphiwe cishe kukho konke ngoba konke akuthintayo, akuxoxayo, akudlalayo kuyahluma futhi kuqukethe izifundo ezahlukene.

Umzukulu kaMcijo: Umqulusi olubhaqa lwezizukulwane

Uma esethe ‘mhobo wami’ awukwazi ukungancibiliki ngoba okulandela lapho wukugeleza kolwazi  nezaqheqhe zolimi. Izikhathi zokugwamandwa…

UThabizolo: Wakhiwa ukuxabana kwesiko nobuKhrestu

Ukuthi unguSolwazi kuyiqiniso olithola ngokuzwa ukujula nokusabalala kolwazi analo kusuka kwezomthetho afunde wagogoda kuwo, umlando namasiko esizwe samaZulu osondele kakhulu enhliziyweni yakhe umculo nokubhalwa kwezincwadi.

Umbengo osinda abosi: Umengulo ngoDBZ Ntuli

Yiyo le insimbi edla ezinye. Nguye lo undabuzekwayo. Nguye lo umbengo osinda abosi. Uma sikhuluma…

Uyobongwa esethule: Insizwa eyajuluka yangafuna dumo

Usekuxoxa sahlaya ukuthi akubanga lula beqala ngoba wafika umfana womlungu wakhuphuka ngesilungu kwaxabana ubendle ngoba wayengezwa nokuthi kuthiwani umfo waseMakhabeleni.

Umalamulela woSuthu: Insizwa yaselokishini ephakamise isihlangu

Elinye iphupho likaManzini elokugubha iminyaka elikhulu iqembu lingabanqobi ezwenikazi futhi lokhu kungenzeka ngoba usiphakamisile isihlangu soSuthu.

Iqhawelenkosi: Umtshali wensimi yamaciko

Uthando lwakhe ngelokishi KwaMashu alubuzwa kwazise usenze okuningi kusuka ekuvunduleni amakhono nokuqala imiklomelo emikhulu Akukho…

Inqabakutholwa: Isithunywa ngendulo

Akakufihli ukuthi  kuyokwehla kahle kuye ukujabulisa abantu bangakubo yingakho exoxisana nabobonke abantu emikhakheni ehlela imicimbi…

Umfo kaSombila, impepho exhumanisa abalele nabaphilayo

Ubalula ubumqoka benhlanhla abayithola ngokuba seduze kweSILO esidala bancela umlando ozodlulela kwabanye Kuleso naleso sizukulwane…

Umbhekaphasi okhuluma kancane enze kakhudlwana

Umnikelo wakhe usezinhlanganweni eziphathelene nolimi kanye nezisebenzisa lolu lwimi. Ubelokhu engamile ukunikela ekubhalweni kwesichazamazwi sesiZulu …

UMsuthu uyintonga yethusi yaboHlanga ekulondolozeni ifagugu

Ngisho eselilungu leSishayamthetho KwaZulu-Natal umfo kaMaphalala ubetshakadula ngesiZulu kuthi ongezwa abuze kwabazwile noma alekelelwe ngotolika…

Ngale kokuba liciko, ungubufakazi bokuthi abesifazane bangaphatha

Umculo lo uwuyele esikoleni wafunda wagogoda iminyaka eyisishiyagalolunye emazweni aphesheya Inkulumompikiswano ethi ngabe abesifazane sebekulungele…

Umele ukuba isikhuni sentsha yaboHlanga singalothi

Uhola ibutho lentsha yabeNguni elajutshwa yiSILO esidala nathi alikazukuphela Ungomunye wabantu abahlonishwayo ekukwazini ukuhlaziya nasekubekeni…

Uyinkosazane ekulingiseni nasemsebenzini yesihe

Ubonga ukuba abakhiqizi bakubone kumqoka ukuba kube nguye oyisithebe esiphatha amanoni ngempilo yeNdlovukazi uNandi Ukukhuluma…

Abesifazane ababe yingxenye yokwakhiwa nokwabiwa komnotho

Kunesidingo sokuba kuqiniswe uHulumeni Wendawo kanye noBukhosi ukuze kube lula ukuqhuba imizamo yokusondeza abesifazane esithebeni…

Umsebenzi wakhe uhlonipha ifagugu laboHlanga

Umsebenzi kaSolwazi uMokoena uveza isidingo sokucwaninga kanjalo nobufakazi obujulile ngaboHlanga, ulwazi lwabo abanalo kanye nempucuzeko…

Ithwasa eseliphenduke uqolothakammango

Uthando lolimi  nokusondelana nechobanswani kumenze waphenduka isikhuphekhuphe esikhuluma kancane kepha senze kakhudlwana   Ulimi lwesiZulu…

Isandla sokuphosa: Ngenxa yeSihlalo ungumzondwa kwabanye

UMtimande uyavuma ukuthi kukho konke akwenzayo akukho okwabe kumqeqeshela ukujutshwa ISILO esidala Uma unguMehluleli umsebenzi…