Now Reading
UKhongolose KwaZulu-Natal weseka ukufakwa komfuziselo weSILO
Dark Light

UKhongolose KwaZulu-Natal weseka ukufakwa komfuziselo weSILO

Njengoba abantu ezwenikazi bebungaza Usuku Lwe-Afrika, uKhongolose KwaZulu-Natal weseka isiphakamiso sokuba kufakwe umfuziselo weSILO esidala. Lesi siphakamiso senziwe uSihlalo wesifundazwe uComrade uSiboniso Duma eSishayamthetho.

Lesi siphakamiso sisho ukuqala kohlelo lokufakwa komfuziselo weSILO esidala uMdlokombane KaBhekuzulu. Lo mfuziselo uzofakwa ezindlini zeSishayamthetho futhi uzophakama kakhulu ukwedlula lowo weNdlovukazi yamaNgisi uVictoria noSir uTheophilus Shepstone.

UMdlokombane wayekholelwa kwinqubekelaphambili kobukhosi njengesakhiwo.

“Namuhla siyakuqinisekisa ukuzibophezela kwethu ukuqinisa lolu hlaka ekwenzeni isiqiniseko sokuthi kuba khona umnikelo oluwenzayo ekuguquleni isimo somnotho emphakathini nakwinhlakahle kuwona wonke amagumbi esifundazweni. Njenge-ANC siyakugcizela ukubaluleka kokusebenzisana okukahle nokubambisana phakathi kobuholi bomdabu nalabo abakhethwe umphakathi ukuze kukwazi ukudluliselwa kwezidingo zomphakathi ezindaweni zamakhosi.

See Also

“Ngokubanzi ISILO simele lokhu kuxhumana okumqoka nokuzinzile phakathi kwabantu bakulesi sifundazwe nalabo abasabalele nezwekazi. ukufakwa kwalo mfuziselo sikuthatha njengesinyathelo esiya phambili ekuqhubekeni lapho uMdlokombane ashiya khona nokuqhuba lokho okwabe kuyizifiso zakhe. Indima yakhe ayidlalayo siyithatha njengaleyo kababa. Wabe eluphawu lokuthula nobumbano kubantu. Siyakhumbula ukuthi uMdlokombane wamukela izivakashi eziqavile zamazwe enika umhlaba wonke lokho okujulile nokuwulando wethu.Wayeyisibonelo futhi eyivulandlela endleleni okumele abantu baziphathe ngayo emphakathini.

“Ngalolu suku lwe-Afrika sikhumbula ubuholi bakhe obuqotho. Wasebenzisa uMkhosi WoMhlanga noWokweshwama ukucija intsha ukuba ibe ngabantu abaqotho. Sibusisekile siyisifundazwe ngokuphila esikhathini esibe naso neSILO. Umfuziselo wakhe nakanjani uzoba isikhumbuzo salokho ayekumele,” kuchaza uDuma.

Scroll To Top