Now Reading
Impendulo yoMntwana uMangosuthu mayelana nesimemezelo sabaholi baKhongolose
Dark Light

Impendulo yoMntwana uMangosuthu mayelana nesimemezelo sabaholi baKhongolose

Impendulo yoMntwana uMangosuthu uNdunankulu weSILO noZulu mayelana nesimemezelo sabaholi baka-ANC ukuthi sebejube uDkt Zweli Mkhize ukuxazulula umbango ophakathi kweSILO naye


Ngifisa ukusho ukuth kangazi ngxabano ephakathi kwami neSilo njengoba kusho abaholi bakaKhongolose.

Ngigcine ukukhuluma neSilo emuva kokuba sihanjelwe nguMnumzane Tshabangu, uSomabhizinisi wale eMpumalanga. Wafila laphaya KwaPhindangene, waqale wangixhumanisa ngocingo lwakhe ngalokhu okuthiwa yi-video noMnumzane uJacob Mnisi. Ethi uMnu Mnisi kaxolise kimi, nempela washo lokho okushiwo nguMnu Tshabangu kuye. UMnu Tshabangu wedlula waya oPhongolo wayobonana neSilo.

Kuthe kusihlwa ngalolosuku uMnu uTshabangu wangixhumanisa neSilo ocingweni lwakhe ngayo i-video. ISilo asishongo amagama amaningi sathi kimi; “Ndabezitha kuhle sihlale phansi sikhulume.” Asishongo ukuthi ukukhuluma ngani, nokho ngabonga lokho-nje ukusho kwaso ukuthi kukhona okudinga sihlale phansi sikukhulume. Ngalandelisa ngencwadi ebonga lokho kusho kwaso iSilo kuphela.
Yebo lokhu ngathi kunethimba nabathile ababonana neSilo ukuthi zikhona izinto Ongangezwe alokhu ezisho njalo ngami ezingagwinyisimathe, akukho kodwa okuyingxabano iSilo esesike sakubeka phambi kwami. Angazi-ke noma abaholi bakaKhongolose abakuthatha kuso yini ukuthi sixabene naso kangangokuba baze bangenelele bona ngokuthumela uMhlonishwa uDr Zweli Mkhize ukuba azoxazulula ingxabano phakathi kwami neSilo.

See Also

Ngithi alukho udaba oluyingxabano phakathi kwami neSilo olungaze lungenelelwe nguKhongolose, abaseNdlunkulu nomndeni wakwaButhelezi bengakaze balilungise.
Ngiyaxolisa kuMhlonishwa uDr Mkhize ofakwa ngekhanda entweni engiyibiza njengembudane okwamanje. Ngiyaphoqeka ukuchaza loludaba oselubikwe nguKhongolose eSizweni, singalwazi thina okuthiwa siyingxenye yalo.

Scroll To Top