Now Reading
Lashona emini kwakhala izihlonono
Dark Light

Lashona emini kwakhala izihlonono

Endlini sekuthule cwaka. Ngingene ngikhokhoba nginyathela kancane. Bekufanele ngabe ngigaqile. Kodwa uMntanenkosi uShiyiwe Mantfombi Dlamini ubengakangeni. Ngihleli ngenebe esikhunjeni senguni esinombala  omhlophe nokubomvu. Ngomthetho ngabe ngibuthe izithanga, kodwa imilenze kade yayelulwa ifinyezwa, seyaze yaliqhwememe. Kwesokudla kukhona inceku umama uMaSimelane. Kwesokunxele khona kukhona umakoti waseSwazini owayegane umfowabo woMntanenkosi. Yena uphethe unsukuzonke abhala kuye.

Amatafula, izitulo nosofa kunesizotha ongathi kukhona abangabonwa abahleli kukho. Odongeni olungemuva kwesihlalo esikhulu kukhona isithombe sikaBayede, kuthi umuntu akakhuleke ngenhliziyo athi: “Bayede!”

Khona manjalo ithutheleke imicabango. Kuthi fithi engqondweni kube sengathi iNgonyama ephethe isihlangu nesizenze esithombeni, imoyizela, isizothula. Kube sengathi ibuyisa izinhlonzo. Ngizwe izwi linkenenezela ekudeni lithi:

Indlondl’ enophaph’ ekhanda kaMenzi

Ndaba kawulalele lo munt’ omemezayo

Umemeza sengath’ uyakhala.

Ukhal’ isililo.

Uth’ igula likaJama lichithekile.

Lichithw’ yingqwel’ endala,

Ngeyakithi kwaMalandela.

Ube nesibindi Buthelezi,

Ngokukhuthazel’ umntakaNdaba

Bemthuka bemcokofula beth’ uZwelithini kakubusa

Kayikuba Nkosi

Kanti bamgcoba ngamafuth’ empepho

Yakithi kwaMalandela.

Uthi dwengu umqondo lapho kungena uMntanenkosi ebambelele ensimbini engumahamba ngaye. Bayemukele. Ahlale esihlalweni uMntanenkosi. Ngikhuleke. Sikhalelane. Sikhumbuzane ukuthi sagcinana eNigeria sihambe neSILO. Sikhumbuzane iSILO sesiqashelwa isithuthuthu saskuta siphuthunyiswa eNyuvesi lapho sasiyokwethula khona inkulumo. Umgwaqo wawuminyene, uzigodigodi, ophuthumayo ugintshoziswa ngaso isithuthuthu.

Ngakhuleka kuMntanenkosi ukuthi isifiso sami kwakuyikuqoqa umlandu woMntanenkosi kusukela enkulisweni yasekhaya, eyayikwenza ikufisa ekukhuleni kwayo, ekukhumbulayo ekufundeni ezikoleni zabancane kuya phezulu. AbeNguni izingane zabo bazetha ngamagama axoxa umlando. Ngangizokhulekela nokwazi amagama abantwana bakwabo kaNdlunkulu uMntanenkosi,

Iphepha elaliphambi kwami lalinemibuzo engama-30, ngifisa nokwazi ukuthi njengeNdlunkulu babeqeqeshwa kanjani ukuba nesithunzi nesizotha nokudepha kokwazi okufanele bakwenze, kuphi, nini? Ngangilubalubela ukwazi lokho eyayikusingatha kakhulu emoyeni wayo ngesikhathi yedlula ezigabeni ezahlukene empilweni yayo.

See Also

Amabhongo ami ayefike ekutheni uma kwenzeka ngiyobuza ukuthi uMntanenkosi waqalaphi ukubona iSILO sakwaZulu uBhejane phuma esiqiwini. Yayike yacabanga yini ukuthi inokufinyelela kwaZulu? Ngigcine ngalokho okwakuyithathile ifika kwaZulu, nanalokho eyayikwenzile eSigodlweni egculisekayo ngakho, nefisa ukuthi kuqhubeke kudlondlobale.

UMntanenkosi wayephendula kucace. Kangibange ngisagxila ngokukhula kwakhe. Ngagxila kulokho engangicabanga ukuthi ngeke kube lula ukukuthola kwabanye abamaziyo uMntanenkosi. Lokho kwaba yizinto ayefisa ukuzibona zenzeka ngesikhathi eseSihlalweni. Okunye okwaphawulwa nguMntanenkosi ukuthi akafisi ukuba nezibongo ezinde. Ngakhuleka ukuthi izinyosi ngeze sazinqunda ugqozi lwazo kodwa zinganqulwa izibongo lapho kubongelwa yena uMntanenkosi.

ESwazini aBantwana beNkosi bakhuliswa ngenhlonipho, ngokuziphatha ngendlela ehloniphekile emphakathini, ngokungabi luvanzi, ngokuzithoba phambi kweNdlunkulu. Bakhuliswa ngendlela yokuthi banakekele intsha, bakhulise izingane zezigodi ezahlukene ngendlela ezenza zikholwe futhi zifise ukuzigcina ziyizintombi, zibe qotho kuwo wonke amasiko okwedlula kuwo.

Kugcizelelwa ukuba isizwe siwavikele amasiko, siwuphenguze umoya wokuchibatheka nokwenza konke okungayisizi ngalutho imayelana nesibophezelo eyayizibone isikuso yayifisa ukuba iNdlunkulu ihlangane. Yayicela ukuba iNdlunkulu ihloniphane, amazinyane abumbane, ukuhlonipheka kwesizwe sakwaZulu kuphathiswe okwezikhali zamaNtungwa, futhi busetshenzelwe.

Nansi imisebenzimiklamo uMntanenkosi athi wayephumelelile ukuyivuselela, phezu kobunzima, nokungabaza kweSILO ngesinye isikhathi. Sasiye sibuze ukuthi wazi ngani ukuthi lokho ayekuphakamisa kwakuzochuma. Wathi ngesinye isikhathi iSILO sasike sithathe imoto siye kwenye indawo lapho sasidingeka khona kanti naye ukhulekele ukuba sivule eminye yemicimbi yakhe ngamazwi akhuthazayo. Nakhu uMntanenkosi athi wakuvuselela okunye wakuqamba. UMkhosi WoMhlanga, iShwamo, iSivivane, aMaviyo aMantombazane nabafana, uMkhosi Wamaganu, uMhlanga Wasebekhulile.

Ubufakazi balokhu buzwakale oKhozini nakuthelevishini omame nentsha betusa ukukhuthala, isihe, nentshisekelo yokufundisa kukaMntanenkosi. Bebephawula nokuthi bebesiwa ngisho eSwatini ukuyofunda amakhono okuthunga nokuthunga ubuhlalu. Ngesikhathi seSivivane wayefundisa ngobukhosikazi, ngokubamba imizi, ngokuba qotho nokuziqhenya ngokubamba iqhaza eliyoba yifagugu ekhaya lapho ugane khona. ISivivane siqoqa abesifazane ukuba bayosika utshani baduze izindlu zaseNdlunkulu, bese bethuthukiswa ngakho konke abakudingayo ukuze bafunde ukuzimela futhi babe ngabaholi abaqinisa izinsika zekhaya.

Uthathwa njengowokuqala owathi akusizwe abesifazane abake baba nezingane bengakashadi ukuba bavuke bazithathe. Wathi kufanele ukugujwa njengempumelelo uma umuntu ewe wabuye wazithintitha wayesejubalala ephumelela efuqwa nayikuthi wake wachitha isikhathi. Ekuqaleni kwakugxilwe kuphela labo ababesaya emhlangeni, abangakabi nangane. Kwakuthathwa ngokuthi laba-ke abanye lase lishone lishonile.

Nawa amagama axoxa indaba amazinyane kaMntanenkosi nguSimakade Jackson, uMisuzulu Sinqobile, uHlomesakhe, uNtandoyenkosi Sobethu, uMagogo Nomkhosi, uBukhosibemvelo Constance, uBambindlovu Makhosezwe Mncedisi, uLungelo Sibongakonke, uMandlesizwe Makhombigagasi Sotsha LetiNgwane, noSimangaye.

USolwazi uNxumalo ngungoti wolimi nombhali wezincwadi ezahlukene.

Scroll To Top