Now Reading
Uchungechunge ngeSihlalo: Lapho buyini uBukhosi noma iSihlalo?
Dark Light

Uchungechunge ngeSihlalo: Lapho buyini uBukhosi noma iSihlalo?

Akekho ungcweti, ungoti, ngisho injulalwazi engachaza ngokuphelele ukuthi ubukhosi buyini. Akekho futhi owendlunkulu nowake wahlala eSihlalweni luqobo, ongenaba ngokwanele, aze akhikhilize ingoloyi yobukhosi ngoba elinga ukubuchaza ukuthi buyini. Konke kuba yikulinga ukuhlephula nokuchaza okungachazekayo, kodwa kube kushiya ezinye izinhla zobukhosi zingachazekile.

Ezethu izaba zokulinga ukuveza nje ichopho thizeni lobukhosi singathi: ubukhosi yizakhiwo ezibonakalayo nezingabonakaliyo  ezichaza zimumathe umlando, amandla, ubuqhawe, umuzwa owasuka kuMdali wabaholi baleso sizwe wahaqa Inkosi yokuqala kubo, kwehle njalo kufike enkosini yesizukulwane esibusayo nesibuswayo.

Okugqama kakhulu ngobukhosi ukuthi akekho oyedwa ongumninibo. Okunguyena mninibo kuphela yilowo owabehlisela kothile, wamgcoba engakazalwa, wamelusa, emchushisa ngemfihlo engehlaziywe ngokuphelele kulo mhlaba. Inkosi iyagcotshwa, seyagcotshwa nguMdali wesizwe; igcotshwe umzuzu ngomzuzu, yothiwa. Inkosi yothiwa bukhoma, yothiwe ingekho, yothiwe  ngabantu bayo ngokubabaza ubuyona obusingethwe yizinyandezulu. 

Noma Inkosi ibonakala ihamba phambi kwethu, kayiyodwa, kayinabo kuphela labo abasuke beyihaqile, inalabo futhi abayisingathele ukuba buphile buqonge ubukhosi obukuyo.  Lobu bukhosi buzikile, umkhawulo wabo uyimfihlo, ukudepha kwabo ukuya phansi naphezulu kungaphezu kwezilwandle sezizonke. Yingakho Inkosi ithi uma iqhamuka abanye bashaywe wuvalo. Abanye bahlengezele izinyembezi.  Kukhona abajabula kuthi kabandize nomoya. Kukhona abasukwa yibushinga nobuqhawe kuthi kabagiye, nempela bagiye beqe izintango, noma beqane bodwa njengamaqhude. Izinyosi zisho zithunuka amakhosi ize iyosithela imbube zilokhu zenkenteze njalo kuzwakala izaho zelekana  emaweni.

UDkt VB Mthethwa, encwadini yakhe ethi:  Ulibo LwaBathethwa  ubukhosi ubuchaza kanje: “Ubukhosi buwubuso bukaThixo emehlweni omhlaba, …isihlalo sobukhosi sehla emazulwini, sinezimpawu ezithile zobunkulunkulu, njenga lezi:  umgcini amasiko …iyona ehlahla indlela ukuthi abantu bayo baziphathe kanjani, badle ini, bambathe ini, bahlasele nini.  Ilawula ukuthi impango yabo yabiwa kanjani, izinqolobane zigcinwa kanjani nesimo sonke sempilo yesizwe ilawulwa yinkosi.”

Uqhubeka athi: Inkosi kwakumele izithobe phambi kwabantu lokhu yayikwazi ukuba ihloniphe  izinyanya , eziphethe isihlalo Inkosi ehlezi  kuso. Esinye sezimpawu zenkosi yikuzehlisa. Yenzele ukuba abadala, abaphakathi nendawo, abancane, bekwazi ukuvikeleka  kuyo ngezikhathi ezihlukene bengasabi ukubika izinsizi zabo nokunye okubahluphayo.” (Mthethwa: 2015:28).

Ubulukhuni  bokuchaza ubukhosi bulingana nobulukhuni bokuchaza Isihlalo. Isihlalo sobukhosi akusona isitulo, noma isigqiki. Kepha isihlalo siyikho konke okulingana nomphefumulo ophefumulelwe esikhundleni okungagcotshelwa kuso lowo okhethiwe. Lo mphefumulo ofumbathiswe izinyandezulu (ngesikholwa kungacatshangelwa ezingilosini nakoSanti) uhaqa lesi sihlalo uvuvuzela kuso, usikhemezelisa amazolo angomi, anisela lesi sihlalo. Isihlalo singafaniswa nesihlahla esinomphefumulo ngokwendalo yakozihlahla ngoba sidinga umoya namanzi nomoya nelanga ukuze siphile. Kulesi sihlahla, esiyisihlalo, kunanyathiselwe, kwatshalwa kuso inhlakanipho kaMvelinqangi eyacelwa yiNkosi uSolomon. Amacembe, amagaya, izithelo, izimbali zalesi sihlahla zakha isihlalo.

Okwenza umuntu acabange ngesihlahla yingoba sakha zona izigqiki zokuhlala, sakha izibaya nezibuya, sisekela amaguma. Sitshalwa nasemalibeni asebethule. Umlahlankosi noma umphafa.

UMzulu, noma um-Afrika, ngesihlahla uyelapha  ancinde, ageze, akhwife, achathe, aphalaze, ashunqisele, akhe umhlabelo, athakathe, aphahle , anqobe izitha, adondolozele, abaze induku yombuso, ahlasele, avike, abase, abethelele izulu.

ISihlalo sinakho konke lokhu. Phezu kwakho ngemfihlakalo yoMsunguli waso, oNgunaphakade, iSihlalo futhi sinemithombo egobhoza izinyembezi, intukuthelo, ulaka, uthando, ububele, ukuphana, umusa, isihawu, ukuzwelana, impokophelo yokwenza komunye ongathanda kwenziwe  kuwena. Isihlalo sinesithukuthezi sokuvikela abangaphansi kwaso.  Isihlalo singena kulowo okuso simenze azise abamesekile, ababekelwe ukusimamisa isihlalo.  Lapho okuso elalelile, ikakhulukazi esemgonqweni, elulekwa ngabadala abazi nabakhuleka bathobela isihlalo esasihleli uyise, umkhulu, ukhokho, nabangaphambili kwabo, siyamthuthukisa ngamandla okukwazi ukuqonda okuyikho nokungeyikho, maqondana nokubuswa kwabantu abangaphansi kwalesi sihlalo. 

ISihlalo sibusisa ngokuba kube khona unembeza namahlumela amahle ezibilini zoseSihlalweni, ayikuthembela ezisekelweni zobulungiswa,  zokungazicabangeli okuhle wena wedwa, zokungashayi indiva izeluleko nemfundiso yalabo ababekade bebusekele ubukhosi. Labo asebabuhluphekela ubukhosi buhwithwa buzanyazanyiswa ngezindlela ezahlukene.

ISihlalo yiwona mongo wobukhosi. Uvuthondaba lokugcotshwa kwenkosi noma kweSilo luba laphayana esibayeni, enhlambelweni.  Emva kokuba iSilo sesibuye emgonqweni, enhlambulukweni, enqineni, singeniswa esibayeni. UNdunankulu wesizwe,  uma kulinganiswa ngenqubo yobukholwa kuKhristu, angathathwa njengoMbhishobhi ohola kuleyo nkathi iSilo sibekwa.  Ezilungiselele, ebhekisa kubahlali beSilo abedlule, wethula iSilo esikhona esihlalweni  sawo wonke amakhosi asendulela.

See Also

Esesethulile iSilo uzinikela yena ukuba abe wudondolo lobukhosi, umesekeli wakho konke okuqondene nobukhosi, nokuba nenkonzo eyohlala ithuthukisa, ivikela, inonophalisa, ubukhosi.

Emva kwalokho uNdunankulu ucela abazokwethula izibusiso esilweni ukuba basho abakushoyo.  Abanokusho okuthile ngaleli thuba kuba indlunkulu, abasekhakhonina leSilo, amakhosi,  abafundisi,  abakwabo Silo. ISilo sinikelwa isikhathi sokuphendula. Siphendula sivume sithi naso sizimisele ukuhlonipha iSihlalo ligcine yonke imithetho elawula ubukhosi.

Sithi lapho siphuma esibayeni iSilo siqonde ebandla. Lapho-ke kuba nethimba elikhulu elisuke lilindele iSilo. Abanye baya esibayeni bengasondelene neNdlunkulu. Maningi amashwa avezwa ukuya esibayeni esikhundleni sokuba udedele iNdlunkulu namabutho abekwe ndawoni thile.

Enye yenqubo encomekayo ngeyokuthi lapho iSilo besinomkhosi, siyabuya ngakusasa sizobona abantu abavela ekudeni abafisa ukusotha.  Ngalesi sikhathi izikhulu, amanye amakhosi, izithunywa zemibuso yase-Afrika, zicosha ithuba lokubabaza ubuhle.  Bese zikhulekela ukuba ziyimeme iNgonyama. Bese ingonyama ithi izimemo zingathunyelwa ehhovisini layo.  Inkosi noma ISilo kakufanele sivulele izingxoxo zamabhizinisi lapho abethula udaba olunjalo. Kuhle bazi ukuthi abasebenzisa ezomhlaba ngosibani bani nosibanibani.


Mthethwa, BV :  ULibo LwaBathethwa, Innovate Beyond Imagination (2015).

Scroll To Top