Now Reading
UmZulu ungunaphakade
Dark Light

UmZulu ungunaphakade

Enye yezinhlamba onhloso yayo kwabe kuwukumjivaza nokumbeka “endaweni yakhe”, yathi uMntwana wakwaPhindangene ‘ungumholi wamaZulu’. Uma ukude lokhu akulona ichilo ngoba kakade uzalwa ngamaZulu eBukhosini bukaZulu.

Nokho kulabo abaqonda ipolitiki yangaleso sikhathi bayazi ukuthi lenkulumo yabe iqondephi. Uhlelo lukahulumeni wamaBhunu lwabe luhlukanise abantu ngokwezizwe nokuyinto owawuyibona ekwakhekeni kwezindawo, izikhungo zemfundo ngisho nobuholi imbala. Emizini nje engamahositela kwakwaziwa ukuthi kulena kuhlala sizwe siphi.

Ngokukahulumeni kwabe kungalindelekile ukuthi kube nomholi wesinye isizwe okhuluma izindaba zakwesinye isizwe. Lolu hlelo lwabe luyisithako esiyiso ekuhlukaniseni phakathi aboHlanga bazibone bengahlangani futhi bengadingani.

Ngokwenza lokhu uhulumeni wabaDeshi wayenzela ukuba kwaboHlanga kungabi khona umholi okungathiwa ungokazwelonke nonhloso yalokho kwabe kuwukudunga umzabalazo wabo wenkululeko.

UMntwana nabanye abaholi baboHlanga abafana noMandela, uSobukwe, uBiko nabanye balwisana nalokhu. Lokhu bakwenza ngokuthi basungule noma babe yingxenye yezinhlangano ezihlanganisa bonke aboHlanga.

Lezi zinhlangano zabe zihlanganisa ezombangazwe, ezenkolo, ezemfundo, amaciko njalo njalo. Ekwenzeni kwakhe njengomhloli kuhulumeni nangaphandle, uMntwana ubukeka ekuqaphela ukuthi kabukwa njengomholi wengxenye ethize kepha kunalokho uzibeka njengomholi kazwelonke, wabantu bonke nowomhlaba.

See Also

Ekhuluma ngalokhu neBayede uMntwana wathi: “Izitha zami ikakhulu kwabanye bezindaba zezwe bayaye bathi mina ngingumholi wamaZulu (Zulu Leader) sengathi imizabalazo yami iqondene noZulu kuphela kepha empilweni ngikhuliswe abaholi abasungula lomzabalazo wabantu abampisholo, ubaba uDr Pixley

ka Isaka Seme, iNkosi u-Albert Luthuli. Ngaba semzabalazweni wabampisholo ngingena ku- African National Congress Youth League, ngiselibhungu eFort
Hare. Yilowo mzabalazo esengibe kuwo yonke impilo yami. Kodwa angisiboni isizathu sokuthi ngixolise ngengikwenze lapha, ngidabuka khona kwaZulu nasebukhosini bukaZulu.”

KuMntwana ukuba nguMzulu nokuba ngowaseNingizimu Afrika akushayisani, futhi kanamahloni ukusho ukuthi yena unguMzulu.

Scroll To Top