Now Reading
Inyosi yeSILO yenaba ngoMntanenkosi
Dark Light

Inyosi yeSILO yenaba ngoMntanenkosi

Ngonyaka we-1977 ngikwaKhangelamankengane kuzoqhutshwa izinkomo ziya kwaNgwane eSwaziland ngazocelwa ekhaya, izithunywa zathi zithunywa nguMntwana oMkhulu waseNxangiphile. Kwathiwa kucelwa mina nje  ngoba iNyosi uDlamini kakwazi ukuqhuba izinkomo ngoba kukubo  kwaNgwane.

Bangikhipha obaba ababili uSombila ongizalayo noNono Gotshwa omncane kunobaba wanginika imvunulo yakhe ubaba omncane nesihlangu sakhe siphelele umgobo nobhoko.

Ngafika kwaKhangela eSigodlweni. Ngabikwa eMbubeni ngayongeniswa kwaNdlunkulu uMaphovela uButhelezi. IMbube yaphuma yaya esibayeni, lapha osekwakhiwe khona kuthiwa kuseNdlovini. Yangibiza ngasondela kuyo yangikhombisa inkabi ebomvu empondo zimhlophe, yathi nansi inkomo obika ngayo izinkomo eziyolobola kwaNgwane, ngicelele yona kanye nesizwe samaZulu. Ngakhulekisa ababekhona ngabika ngokujutshwa yiNgonyama.

Kunokhamba ngasentubeni lumbozwe kahle ngembenge, sengiqede ukubika lwagoqozwa, inkezo yokuqala yathi akuphuze mina. Kwalinganisa yona iMbube. Yaphuma ngentuba yabuyela endlini. Ngabakhombisa inkomo, bathi  ayibatshengisanga bona uSishwili wayilandela wabuya ithi ngimkhombisile uMdletshe.

Yabulawa. Kwasa ngakusasa kwahanjwa amabhasi elawulwa ngubaba uMthenjana induna. Esefikile uGwala uMathambo esuka eThekwini. Sahamba ngebhasi sazingenisa eSigodlweni kwaLobamba. Kwabonga uGwala noMndawe wakwaNgcobo kwaMajomela kanye nami.

Ngangisemncane kwamemeza  indoda yathi, “Leli jaha elincane lalikuzwaphi lokhu?”

See Also

Besingene ngehubo elithi: Ziyabelek’iZinkomo Awo awo awo. Yagiya IMbube ngalelo langa.

Mhla egana uMntanenkosi, ngoMsombuluko walelo sonto, ubaba wangithuma ukuthi ngiye kuNdwandwe uMphephethi ngithi kabheke inkomo enhle, ngiyithenge enginikile imali  ngayiqhuba yaya kwaKhangela.

ISILO sasikwaKhetha eSigodlweni. Ngakhulekelwa, ngangeniswa, ngethula lokho engikuthunyiwe ngubaba. Uthi ubaba angilethe inkomo iNgonyama incamele abafo ngoba nabaseSwazini sebemncamisa owabo uMntwana.

Scroll To Top