Now Reading
UBukhosi kuqala okunye kuyalandela
Dark Light

UBukhosi kuqala okunye kuyalandela

Yize ingxenye yabantu imazi njengosopolitiki onamava, umlando woMntwana wakwaPhindangene omkhulu usekubeni yiNkosi yesizwe noNdunankulu
kaZulu. Lokhu kugqame kakhulu njengoba angena eBukhosini bakwaButhelezi ngokusemthethweni ngonyaka we-1957 (wangena ngokwesintu ngowe-1953) emuva komzukuzuku iziphathimandla zikahulumeni wamadlagusha zala ukhasha.

Ukwenqaba kweziphathimandla kwabe kuhlobene nesinqumo sikahulumeni wangaleso sikhathi nayilapho wawalela labo ababebabona ‘njengamaphekulazikhuni’ ukuba bathathe izikhundla ezithize. Kwaba ngumzukuzuku ofanayo ngesikhathi iNkosi u-Albert Mvumbi Luthuli ethatha esokuba yiNkosi kanye nesokuba nguMengameli we-African National Congress (ANC).

OkoMntwana kwabe kwehlukile njengoba uhulumeni wangaleso sikhathi wabe engakhathazekile nje ngaye siqu kepha wabe ukhathazeke ngokuthi usondelene neNgonyama uBhekuzulu. Ababekwesaba wukuthi uMntwana angaba ngushevu ongadunga iNgonyama noZulu.

Besola ukuthi angasebenzisa ukuba yiNkosi yakwaButhelezi, isihlobo nomeluleki weSILO ukufeza izinhloso ‘zamavukelambuso’ anguKhongolose ayelilungu lawo. Sekungumlando ukuthi wagcina egcotshiwe uMntwana. KuMakhosi ayemadala ngeminyaka ngalesi sikhathi asebenzisa uMntwana ezintweni ezimqoka. Ngonyaka we-1955 aMakhosi adondolozela ngaye odabeni olwabe lubucayi. Umhlangano wabe ubizwe yiNgonyama uBhekuzulu. Isikhulumi ngasohlangothini likahulumeni kwabe kunguDkt uHendrick Verwoed nokwagcina enguNdunankulu wezwe nobaba wenqubo yobandlululo.

Emuva kwenkulumo yakhe uDkt uVerword aMakhosi enza lokhu abe ekunqumile, kokuthi akube nguMntwana onanela nophendula inkulumo. Ekuphenduleni kwakhe yabukisa ngaye uVerwoed insizwa kaMathole yaze yathola izibongo ezithi: “UBhejane ovimbela amabhunu ebhilijini eMona.”

See Also

Embhalweni wakhe owashicilelwa ngokukhethekile yiBayede-Iphepha laboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Udondolo lweSihlalo: Iqhaza loMntwana’. UMntwana wachaza wathi ngeqhaza lakhe eBukhosini: “Empilweni yami ngibe nenhlahla ukubona ukubusa kwaMakhosi alesi Sizwe sikaZulu amane. Ngisebenze ngaphansi nginguNdunankulu kwamathathu kulawa amane ngoba ISILO umalume wami iNgonyama uSolomon ngimkhumbula kancane ngisemncane kakhulu. Kangilibali kodwa yisililo engasibona kwaDlamahlahla ekukhothameni kwakhe. ISILO umzawami iNgonyama uCyprian Nyangayezizwe Bhekuzulu wangethwesa umthwalo wokuba nguNdunankulu wakhe neSizwe ngenkathi kuyokwembulwa itshe lesikhumbuzo elisedlinzeni leSILO uShaka kaSenzangakhona ngoMandulo ngonyaka we-1954,” kusho yena.

Emuva kokwedlula kweNgonyama uBhekuzulu uMntwana waqhubeka nokuba nguNdunankulu weSILO (uMdlokombane) nesizwe kwaze kwaba siyebuza. Kuthe uma kuhlala iNdlulamithi yaMakhosi nayo yadondolozela ngaye uMntwana kuze kube yinamuhla. Kukhona ukuvumelana ekutheni ukuba khona kwakhe eduze kweSihlalo kuletha isigqi futhi kuqinisekise ukuthi umlando kanjalo nesithunzi seSihlalo kuyaqhubeka.

Scroll To Top