ISihlalo

UNdunankulu kaZulu uthi njengoYisemkhulu ungoweSihlalo

Ungowolibo lukaPhungashe kaNgwane owaphila ngesikhathi seLembe.

UKhongolose ubukela phansi iSihlalo neNdlunkulu kaZulu: DA

Izehlakalo zakamuva ziyaziqinisekisa izinsolo zempatho engeyinhle etshengiswa i-ANC eNdlunkulu.

Uchungechunge ngeSihlalo: Lapho buyini uBukhosi noma iSihlalo?

Akekho ungcweti, ungoti, ngisho injulalwazi engachaza ngokuphelele ukuthi ubukhosi buyini. Akekho futhi owendlunkulu nowake wahlala eSihlalweni…

Siyini iSihlalo, siyini thina kuSo?

SingabeSihlalo. Lawa ngamagama ajulileyo ashiwo ngabantu abaqondayo ukuthi siyini iSihlalo. Abaqondayo ukuthi bona bayini eduze…

Imiphumela yokubambisana kweSihlalo noHulumeni waseGauteng

Eminyakeni yokugcina yokuphila kweSILO esidala uBhejane, Omdala  wakhe ubuhlobo nohulumeni waseGauteng. Lobu buhlobo buqhamuka nezinhlelo…