Now Reading
Inkulumo yeSILO ekuvulweni kweNdlu yoBuholi Bomdabu
Dark Light

Inkulumo yeSILO ekuvulweni kweNdlu yoBuholi Bomdabu

Ezinsukwini ezinhlanu ukusuka namuhla njengeNdlunkulu nesizwe sizobe siqopha iminyaka emibili iNgonyama endala uBhejane yaba Nyandezulu. Usuku kwakungumhla zili-12 kuNdasa lapho kwaba mnyama ezweni. Usuku lapho abanikazi beSihlalo basondeza omunye wabo kubo. Njengabe nyama ngalolo suku nezinsuku ezalandelayo kwaba nesililo ezweni kepha kuZinyandezulu kwakusho ukuqhubeka nokukhula kweSihlalo.

Kuningi osekwenzekile kuleminyaka emibili okubi nokuhle. Kulokho okuhle siyazi lapho ekhona uBhejane uyaziqhenya kepha kulokho okubi kangingabazi ukuthi usibuka ngokudumala. Namuhla kulenkulumo yami ngiyafisa ukukhuluma ngalokho okubi nokuhle osekwenzekile. Lokhu ngikwenza ngenhloso yokuba sithole izifundo kukho kokubili.

Kuliqiniso ukuthi iningi kusuka eNdlunkulu nasesizweni ukwebuza kukaBhejane kwafika singazelele. Kuliqiniso futhi ukuthi phakathi kwethu babe ngabaningi ababenesipiliyoni sokuphila ngesikhathi lapho kwebuze khona iNgonyama. UBhejane waphila isikhathi eside esedlula ngisho leso seNgonyama uMpande. Wabusa cishe iminyaka engamashumi amahlanu.Lokhu kusho ukuthi kuZulu ophilayo namuhla baningi ababe ngayazi enye iNgonyama, kepha bazi uBhejane abazalwe esehleli eSihlalweni.

Ngisho nakuyo iNdlunkulu nezinhlaka zoBukhosi bakhona ababengayazi enye iNgonyama ngaphandle kukaBhejane. Ngisho nathi thina esavundla okhalweni lwakhe uBhenjane sasingayazi enye iNkosi ngaphandle kweNdlondlo.

Makhosi aseNdlunkulu

Lokhu ngikubalula ngoba kumele sikwazi ukuhlaziya isimo mqondo seNdlunkulu nesizwe ngalesi sikhathi. Sonke sabe sididekile , silimele futhi sethukile. Sabe singazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni. Lesi simo sadala ukuba abanye phakathi kwethu eNdlunkulu nase sizweni bathathe izinqumo ezithile ezinye eziphambene nesimiso soBukhosi. Lezi zinqumo azidicilelanga nje phansi umlando nomsebenzi weminyaka engama-50 kaBhejane kepha zafaka engcupheni ukuhlonishwa kukaZulu eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele.

NjengeNkosana kaZulu ngingowokuqala ukuvuma ukuthi iphutha laqala eNdlunkulu kaZulu. Ukujikijelana ngamagama nokuyisana ezinkantolo kwaba yinto eliphutha nedicilela phansi igama leNdlondlo kanye nelikaZulu wonkana. Namanje ngiyafisa, egameni leNdlunkulu ukuxolisa esizweni.

Yize njengomangalelwe kanjalo nokumele avikele izifiso zikaBhejane ngizoqhubeka nezinhlelo zenkantolo, ngiyafisa ukukuqopha lapha kuleNdlu ukuthi lokhu kokuba iNdlunkulu ingene iphuma ezinkantolo kulichilo futhi kwehlisa isithunzi seNkosi endala kanye noZulu wonkana. Umkhuleko wami wansuku zonke ngothi sengathi kungaba khona ubuhlakani kithi sonke eNdlunkulu bokubona umonakalo owenziwa yizenzo zethu.

Ndunankulu kaZulu

Omunye umonakalo owenzekile kuleminyaka emibili wukunqamuka kokuxhumana phakathi kweNdlunkulu nezinhlaka zoBukhosi. Okunye okwenzekile kube wukunqamuka kokuxhumana phakathi kweHhovisi lami nezinhlaka zoBukhosi. Kuningi okudale lezi zimo nokwenza sonke sibe ngukudla kwemibiko yezindaba eminye esiqhatha ngamabomu.

Uma ngingakhuluma ngeHhovisi lami. Ngidumele ukuzwa imibiko yokuthi phakathi kwaMakhosi nezinduna nakuyo iNdlunkulu kukhona abebekhala ngokuthi kukhona okubavimbayo uma befisa ukuza kimi njengeNkosi yabo. Yize okunye ngisakuphenya ngiyafisa ukuqinisekisa leNdlu noZulu wonkana ukuthi kuyilungelo lenu ukuba nize eNdlunkulu, ukuba nize kimi njengeNkosi yenu.

Uma ngizwa lokhu kokuthi kukhona okuvimba aMakhosi ukuba asondele kimi, ngifunde nokuthi ingxenye ethile yaMakhosi iyavungama ngento engakaze ithathiselwe kimi. Lokhu kungenze ngakhumbula isexwayiso sikaBhejane enkulumweni yakhe yokugcina ngosuku lwesikhumbuzo sempi yaseSandlwana.

UBhejane wasexwayisa ukuthi kuyoba khona isikhathi lapho abathize beyozama ukuhlukanisa inhloko okuyiNdlunkulu kanye nomzimba okungaMakhosi nezinhlaka zoBukhosi.

Sengikushilo lokhu ngiyafisa ukusho ukuthi laba bantu esabe sixwayiswa ngabo kabazingeneli kepha basondezwa yithi. Uma sifuna ukubavimba kuyomele sizilungise thina. Ngamafuphi akekho umuntu oyonqoba uZulu kepha nguZulu oyongenisa impi endlini bese isibhuqabhuqa.

Makhosi aseNdlunkulu

Nezinhlaka zoBukhosi ngiselapha ngiyafisa ukunikhumbuza isikhundla senu lapha kwenu, eNdlunkulu kaZulu. Ukunikhumbuza ukuthi niyini nina eduze kweSihlalo. Lokhu ngikwenza ngoba angifisi nizingabaze nangelilodwa ilanga. Nina njengoba kwakunjalo endulo ningabalingani beSihlalo. Njengoba ningabalingani nje ninelungelo lokuphawula ngokwakha. Namuhla njengohleli eSihlalweni esafungela ngoyihlo endulo ngiyanimema ukuba nisondele eNdlunkulu yakwenu.

Njengohleli eSihlalweni ngikhathazekile ngokuphepha nenhlalakahle yaMakhosi nezinduna. Imibiko yokubulawa kwaMakhosi nezinduna kanye nemibango yezindlu zoBokhosi ingenza ngingakutholi ukuphumula.

Emizamweni yokubhekana nalesi simo ngibhalele uMphathiswa uHlomuka nengimxuse ukuba anginike ulwazi oluphelele ngamacala asefikile nokuthi asekusiphi isigaba. Lokhu ngikwenze ngoba kunomuzwa othi uhulumeni namaphoyisa abasukumeli phezulu uma kubulawa aMakhosi nezinduna, kepha uma kungosaziwayo nosopolitiki bathela zonke izinsiza ukuze kuphenywe. Ngisalinde impendulo egcwele kuMphathiswa uHlomuka ngoba uma ngisuka kuye ngizobe sengedlulela kuJenene uMkhwanazi kanye nakuzwelonke.

Umhlangano engikhulume ngawo ngivula iSishayamthetho ngimatasa ngiyawuhlela. Nalapha ngimbhalele uNdunankulu uMaDube ukuzwa ukuthi uhulumeni umiphi njengoba wazibophezela ekutheni uzobambisana nami ekuhleleni lomhlangano.

Angigcinanga lapho njengoba ngibhalele noMphathiswa uMaSithole -Moloi kuye engicele ukuba anginike umbiko ngemibango yemindeni. Lombiko umqoka ngoba akukwazi ukuthi ube ngokahulumeni nezinkantolo bese ungabi bikho eBukhosini.

NjengoBukhosi asikwazi ukuyekelela uhulumeni nezinkantolo kube yibo ababa nezwi lokugcina kulokho okuyisimiso soBukhosi. INdlunkulu kaZulu noBukhosi jikelele bayobe bethengisa ngobuzibulo babo uma beyeka uhulumeni noma izinkantolo kube yizo ezithi ngubani iNkosi yesizwe esithile kungathathiselwa emndenini naseBukhosini.

Ekuqaleni ngikhulume ngechilo elenziwa yiNdlunkulu yokuba izindaba zegceke nesizwe iyozikhuluma ezinkantolo. Nani Makhosi ngiyanexwayisa ngalobu bungozo njengoba nani uma ningasekho kuyoba nesimo lesi esikhonjwa eNdlunkulu.

Ngelinye ilanga ningasekho amathumbu enu nasozalweni kuyoba khona abayophikisana nokushilo bagijimele ezinkantolo. Asingavumi ukuba izindlela zasentshonalanga zibhubhise ezethu zokukwazi ukuxazulula izinkinga.

Sihlalo weNdlu

Kuze kube yinamuhla angikezwa ukuthi yini evimba ukuthi leNdlu, uNdunankulu kaZulu noma iNdlunkulu ukuba babe ngabangani benkantolo uma kuthethwa amacala aphathelene noBukhosi. Isexwayiso sami wukuthi uma lokhu kungenzeki, uhulumeni nezinkantolo yibo abayobeka amakhosana emizi.

Olunye udaba olumqoka kimi nokumele lucace ngelokubekwa kwaMakhosi nokuthela amanzi. Njengokungena eSibayeni, isiko lokuthela amanzi liwubufakazi bokuthi akekho uhulumeni noma inkantolo ebeka iNkosi kepha ibekwa ngokulandela amasiko.

Mina nje Misuzulu Sinqobile kaZwelithini angibekwanga ngomunye umuntu kepha ngabekwa ngokwesimiso sikaZulu. Lapha ngiya khona kusekutheni uma sivumelana ukuthi iNkosi ibekwa ngesiko yini ukuthela amanzi singakuqophi emthethweni ukuze kube yikho okuhlukanisa inhloko nesixhanti?

Udaba lomhlaba kaZulu lumqoka kakhulu .Lolu wudaba oluvusa imizwa nokumele njalo uma lukhulunywa kube namaqiniso aphelele. Ngokombiko okhona iNgonyama endala yebuza ngesikhathi kuqala izinhlelo ezinqala. Phakathi kwale zinhlelo wukusungulwa kwe-Ingonyama Holding okuyinkampani ezimele.

See Also

Okunye okwabe sekuqalile yizinhlelo zokuqokwa kwebhodi elisha. Ukuqokwa kwebhodi elisha kulandelwa umthetho, akwenziwa nje. Selokhu waba khona lomthetho iNgonyama endala ibilandela loyo mthetho nokuyinto engeke iguquke.

Ngidumele uma kuvela imibiko neyenze abanye baphawula ekubeni loluhlelo lusaqhubeka. Ngifisa ukuqinisekisa leNdlu ukuthi konke okwenziwayo nokuzokwenziwa nge-Ingonyama Trust kanye ne bhodi kuzolandela umthetho.

Kumqoka futhi ukuhlukanisa phakathi kwe Trustee engiyiyo kanye neBhodi eliholwa yisandla sami sokuphosa uMehluleli uNgwenya. Njenge Trustee ngizokwethula izinguquko ezinqala. Olunye nje uguquko ngelokuthi ngizosondela eduze kukaSihlalo noyisandla sami sokuphosa. Ngizophinde ngibe yingxenye yeminye yemihlangano yebhodi kathathu onyakeni.

Ukuqinisekisa ukuthi ngenza umnikelo emhlanganweni ngibhalele uSihlalo webhodi uMehluleli uNgwenya ukuba angenzele umbiko ophelele nosuka ngesikhathi kwebuza ISILO esidala kanjalo nezinhlelo zeminyaka emihlanu ezayo. Kukhona ukuvumelana phakathi kwami noSihlalo ukuthi ibhodi elisha kumele lakhe kulokho okukhona.

Malungu ahloniphekile

Ekubhekeni kwami ukusebenza kwezinhlaka zoBukhosi ngimangele ukuthola ukuthi akukho ukusebenzisana okwanele. Isibonelo abukho ubufakazi bokuthi leNdlu iyazi ukuthi uhlaka olubheke umhlaba woBukhosi lihlelani kuleminyaka emihlanu ezayo. Abukho nobufakazi bokuthi leNdlu yake yenza umbiko kwi-Ingonyama Trust ngezinhlelo zayo.

Lokhu kuyingozi ngoba kuzosenza sikhulume noma senze izinto ngokwehlukana okungathi ngokuhamba kwesikhathi zishayisane. Ukuqinisekisa ukuthi kuba khona ukusebenzisana. Ngijube ukuba kube nomhlangano wokwazana nokuhlela phakathi kwebhodi nabasebenzi be-Ingonyama Trust, isigungu esiphezulu saleNdlu nosihlalo bezifunda kanye nehhovisi lami. Lokhu ngingajabula uma kungenzeka esikhathini esiyizinyanga ezimbili ukunika zonke izinhlangothi isikhathi esanele sokuzihlela.

Ndabezitha, Ndunankulu kaZulu

Olunye uhlelo engifisa luqale ngokuphuthumayo yilolo lokuhlela kahle ukusebenza kwansukuzonke phakathi kwe hhovisi lami kanye nalelo likaNdunankulu kaZulu. Lokhu kusuka kwezokuxhumana kanye nakwikhalenda loBukhosi okumqoka ukuba sihambisane kulo. Ngiyafisa Mgeba siqhamuke nohlelo oluqondile nolwaziwayo esontweni ukuthi yiluphu usuku lapho aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi namalungu omphakathi engavela koMkhulu . Uhlelo olufanayo luzohlanganiswa neNdlunkulu kanjalo nohulumeni. Lokhu kuzokwenza kube lula ukuba wonke umuntu nezinhlaka zikwazi ukuvela nokuba ngabalingani abanolwazi ngeSihlalo.

Ngokwe Hhovisi lami ngijube uMnu uNhlanhla Mtaka enimazi nonke kuleNdlu ukuba ahlanganise konke lokhu bese ezinyangeni ezintathu sethule uhlelo oluqondile lokusebenza kwazo zonke izinhlaka zoBukhosi zodwa kanye nendlela yokusebenza phakathi kuka hulumeni nezinhlaka zoBukhosi.

Ekwenzeni kwethu lokhu asikwazi ukushiya uZulu ngaphandle. Nguwo uZulu okumele uphawule ekutheni eminyakeni engamashumi amahlanu ezayo ufisa ukuba kuphi.

Sengiphetha Zulu

Kuyisifiso sami ukuthi kusuka namuhla siqale ikhasi elisha nobuso obubodwa kanjalo nomyalezo owodwa woBukhosi neSihlalo. Ngiyafisa kube khona ukubambisana kuthi lapho kukhona amaphutha sikwazi ukulungisana. Ngithi akube khona ukuxhumana okuyikho, ukwamukelana, ukubonelelana nokusebenzisana. Lokhu sikwenza ngoba sizihlonipha futhi sihlonipha nalabo abeza phambi kwethu. UZulu nesithunzi sakhe asikwazi ukuwa ngesethu isikhathi.

Ekwenzeni kwethu asiqinisekise ukuthi ubuso bukaBhejane kanye nalobo boyihlo enihleli ezihlalweni zabo akusifulatheli. Sikhumbule ukuthi konke kuyafika futhi kuyedlula kepha ukuba nguZulu kungunaphakade. Ngiyabonga

Scroll To Top