Baningi abangasekho nabasaphilayo abadlula emasontweni aKwaMashu

Ngapha kuqoshwe  emlandweni,ukuthi uKopeletsheni (uMasipala) wayehlinzeke ngeziza  ngowe-1959, zokwakha amasonto angama-70 KwaMashu.Uma ngingaphazami,izindlu zamanye amasonto kwezinye…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Amasonto adlala indima enkulu ekuhlanganiseni imindeni KwaMashu

Asikhumbule  ngenkathi sixoxa ngokukude nathi, ukuba sixoxe ngokuseduze nathi belu.Njengokuthi,kwakungonyaka wezi-2018 nowezi-2019, abomnyango kaMasipala waseThekwini,okuthiwa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ujulile umlando wamasonto okuqala aboHlanga eSinqawunqawini

Isifiso sami esikhulu, ukugcagcela esokeni ngabayokwengeza ngezindlela ezehlukene, emilandweni yamasonto KwaMashu eSinqawunqawini kusukela kowe-1959 nakwezinye…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Siyadinga ukucakulisana ngomlando wamasonto okuqala kwaboHlanga

Ngicabanga ukuthi iningi lethu ngolimi lwebele, alibhali, alixoxi, kakhulu ngomlando ngathi (umuntuqobo lwakhe) siyesaba, nowamasonto,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kuningi okungenziwa ukugxilisa izilimi zebele emabandleni

Siyazi sonke ukuth uMdali wadala abantu kanye nefagugu, okuyizilimi zebele zabo, nokunye ngokwehlukana kwezindawo namazwe. …...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Maningi amagama ayisiLungu agcina esebizeka kalula ngolwebele

Akesenze okungenani, izinto ngokolimi lwebele, njengelinye lamafagugu noma lamafamlando aboHlanga balenkathi. Kube yisiqalo senhlakanipho nobuhlakani…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kukhona lapho umqulu wenkululeko wabaklaya khona abantu

Kuyiphutha ukuthi ngumuntu oyedwa owasidayisa, ababeseduzane naye bamyekelani, sithini ngabo, ekubeni singenabo ubufakazi obusobala. Ngaphandle…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Yize sesikhululekile isasele insila esanidwa ngayo abaqoneli

Kufihlwa, kufihlwani,ngoba iqiniso laziwa ngosopolitiki ikakhulukazi boHlanga namaqembu epolitiki abo kanye nomphakathi waboHlanga wase- Afrika…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Nxa kuhunyushelwa kolunye ulimi akavezwe umnikazi womsebenzi

Kusuke sekunguhubhu kabhejane, sekungamanga wodwa kwenye inkathi, uma sesibhala, sesikhuluma okuhle ngomunye esethule. Siphuthume ukukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kunamagama olimi lwebele okudinga uwetshise ukuze uwaqonde

Ngafunda isifundo engangithi ngiyasazi ngisinakile kanti ngishaye phansi kwashuqa uthuli.Ngafunda ukuthi ulimi lwebele noma yiluphi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuganiselana kuyabuqinisa ubuhlobo ezizweni 

Ukwakha ubuhlobo ngokwehlukene kwaboHlanga e-Afrika, kuhambe kufike lapho, ukuthi kwakubasobala bengakafiki abase-Europe nokusididisa ubuthina,maqede sadidisana.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kunomlando ojulile ukuxhumana kwaboHlanga e-Afrika

Njengamanje emlandweni kunezehlo nobugebengu obaziwa umhlaba wonke nobenziwa nhlangothi zonke ngaboHlanga,basezweni labo ngabodwana noma ngokubambisana…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Singabazali sinesibopho sokucija izingane ngendlela 

Ukungafundiswa kohlelo nendlela yokufunda, ukubhala neyokukhuluma yanoma yiluphi ulimi, kwalahla ezaleni lokhu okwakufundiswa emakolishi obuthisha. Yiyona leyombangela…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
AboHlanga abaziqhenye ngezilimi zabo

Ukhona yini emhlabeni, nasemakhaya, owake wezwa izilwane zikhuluma izilimi zebele zabantu noma zikhuluma njengabantu, zikhulumisa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Inkolo yabansundu bezwekazi leNgodwane akaze icindezele ubulili

Ngokwenkolo endala yabaseLangeni nxashana sikhuluma ngabaNgcwele sithi iLanga(uBaba weMvelo yonke). Bese kuba yiNdlovukazi uNomhoyi efaniswa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
SHAKA ILEMBE: Umlando Ophilayo

AboHlanga kade kwakubehlela. Enye yezinto eyaba yimbi kwaba wukuphanjaniswa kwefagugu lezwekazi kanye nabantu balo. Le…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umlando weqhawe uhunyushwa
ngezindlela ezahlukene

“Amaqhawe abantu” awumkhiqizo wenhlanganisela yezimiso kanyenenhlalo yesikhathi esithile. Amaqhawe akhiwa yinamuhla nezolo. Umlando awuhlali unganciki…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umdlalo ngeLembe unenhloso eyodwa vo – ukufundisa

Ziningi izindlela zokuxoxa umlando. Ukwehluka lokhu kuncike ekutheni oxoxayo ucaphune muphi umthombo. Bakhona abathi abakuxoxayo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Wayebonisiwe uBiko kokuningi akushicilela ebhukwini lakhe

Kwakhala nyonini osopolitiki boHlanga  bezixaka ngezivumelwano zokubambisana kwamaqembu epolitiki ngoba azibazuzisi lutho. Kubonakala ngokuphawula kwaboHlanga…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Impi yaseNdondakusuka kuZibandlela 1856

Impi yaseNdondakusuka ngokuchaza kwembongi yeNgonyama uCetshwayo yabangwa ngabelungu oMantshonga [Captain J Walmsely] benoGqelebana [E F…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
INdlovukazi uBayeni yabe iyigagu ekuqaleni amahubo

INgonyama uMageba izalwa emzini weSilo uZulu kwaNobamba, okuyiwona oyikhanda ezindlini zonke zobukhosi. Lapha ngisho ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Izilimi zama-Afrika kuningi lapho zihamba zilumbane khona

Abasale sebezama aboHlanga ukugubha inyanga ye-Afrika esongwe ngoLwesithathu ngolwazi lomlando wezilimi zebele, ezinokuhlobana nobudlelwane nezabanye…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umdlalo uShaka-Ilembe usinika ithuba lokubuyekeza

Ukuba nomona ngomlando ngeLembe nesizukulwane salo kuhle kuqondwe kangcono Umlando uyinto emqoka kubantu kanjalo nasesizweni.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ngokwehluka kwamazwe isiLungu basiveteza ngezindlela ezingefani

Babukhombisa ubumqoka bokuba nolimi lwebele lwesiLungu, esehlukile kwesase-Englang, ababengazigqaja ngaso abase-United States of America, sebezuze…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here