Now Reading
Baningi abangasekho nabasaphilayo abadlula emasontweni aKwaMashu
Dark Light

Baningi abangasekho nabasaphilayo abadlula emasontweni aKwaMashu

Ngapha kuqoshwe  emlandweni,ukuthi uKopeletsheni (uMasipala) wayehlinzeke ngeziza  ngowe-1959, zokwakha amasonto angama-70 KwaMashu.Uma ngingaphazami,izindlu zamanye amasonto kwezinye zezigceme, zakhiwa emva kwesikhathi eside, umphakathi wakulezozigceme wahlaliswa kuzona.Njengokuthi izigceme ezahlaliswa aboHlanga ngowe-1960,kwakhiwa amasonto, nangasekupheleni kowe-1990,kuze kube yimanje.

Ngenhla kwaBiyela,kwaNkomo weShisanyama, kwaMtshali kubo kaSnowy owayeyiphoyisa lakwaLoliwe nomnewabo uBhoyi, kwaNgema kubo kaJoyce, yi Apostolic Church elikwa-H, ekhoneni lomgwaqo uMpunzi noBhejane.Umfundisi walo kwakunguNdlovu ngowe-1975, umnewabo kababa uNdlovu waseMlaza kwa-M, ngaseMenzi High School.Kwaba ngumfundisi uMthimkhulu ubaba kaMtholephi Mthimkhulu umsakazi ngowe-1988.  

Eduzane neApostolic yisonto loFakazi bakaJehova okuthiwa iKingdom Hall of Jehova’s Witness elakhiwa phakathi kowe-1990,womabili lamasonto iApostolic ne Jehova’s Witness, asemgwaqeni uBhejane.

Sithola kwa-H,ibandla iAfrican Gospel Church emgwaqeni uMkhombe. Ngakubo kaMbhekwa Ndlovu (Khunzi),ka-Gideon, kaSikhumbuzo “uKari”,uLihle bakwaNtshalintshali nodadewabo. Eduze kwaThulani Morris Ngcobo,ngakubo kaWeni Mthethwa, ngenhla kwaNorman Mngoma, ngakubo kaMandlo noMnyovu Zwane, kaVuma noVika Mwelase, ngakwaMhlongo. Liqaqele ngakwaCyril Mbongwa umculi wokholo, ngakwaSiphiwe Hlongwane ababengabenkolo yaseMakhehleni,ngakwaJafet Zungu.

YiNew Jerusalem Church emgwaqeni uMgakla kwa-H. Lingakubo kaNunu kwababa uMzimela owayenebhizinisi lokugunda izinwele eMahawini.NgakwaSipho Mkhize, ngakwaBiyela,ngakwaNcobela.

Phela iNew Jerusalem ihlobene neNew Jerusalem Eshowe, eyazala eyaKwaMashu kwa-H. Womabili ngaphansi  kwe-The General Church of the  New Jerusalem Mission in South Africa.Kanti leNew Jerusalem kwa-H, umfundisi wokuqala kwakungu Buthelezi, kwaba nguChester Mcanyana waseLamontville,kwazoba ngumfundisi uB.A Mbatha waseMlalazi.

Bese kuthi iNew Jerusalem yase-Eshowe,ngasemfuleni iThawini, kweseNkosi uMeyi kaBhekabelungu Biyela,yayingaphansi kukaMfundisi uXaba manje sekunguProtas Mkhize (2023).

Kube ne-Indepedent Baptist Church emgwaqeni uMpala, ngakwaZamo Makhathini, ngakwaCrawford ngakwaThulani noLindiwe ababezalwa ngumama uEthel.Kwakuba nemihlangano yomphakathi wakwa-H kulelisonto, kwanguRoy Bhengu owayeyikhansela ngowe-1996.

Kube yi-Apostolic Church of Christ phakathi nemigwaqo uMthini, uNdlulamithi noMpofu, maqondana nakwaNkosi usomabhizinisi weTavern,ngakwaNgi Mpanza owayedlalela iLamontville Golden Arrows.

Kwa -L kunamasonto amathathu.Ngelisemgwaqeni uMpiselo ngakwaMahewu,Samson Mnguni,Themba Hlongwane ababefunda eZakhe High School ngowe-1975,ngakwaTiti Kubheka,Bhabha Ngubane.Elesibili ngelabaPhostoli i-Old Apostolic Church, emgwaqeni uMqhawe,ngakubo kaThandayiphi,kaInnocent Ntuli wase-Eshowe Engudwini, ngakwaMemela.

See Also

Elesithathu iMethodist amaWeseli emgwaqeni uMshiza noSagila. Ingani iMethodist ngezansi kwaRoy “Mbobozehluzo” Chiliza ubaba kaSandile, owayesebenza ku-Radio Zulu (manje Khozi FM) 1982. Wayengumlingisi uMbobozehluzo emdlalweni owawubizwa ngokuthi: Isigcawu senkantolo.Wawubhalwe ngumsakazi uThokozani Mandlenkosi Ernest “Gxabalembadada” Nene,babecishe bafane ngenswebu,ukuthula kube nabo.

Wacakula noMaMkhize ohlala emgwaqeni uMshiza, ngakubo kasomatekisi uMacooks, uMathithibala,owayedumile nowayebizwa ngamagama ehlukene.

Wathi uMaMkhize:”Mathathu amasonto kwa-L. Yileliya elingezansi kwasekhaya,elihlale livalwe njalo.Kuthukela ubone abayakosonta khona.Elesibili ngelabaPhostoli ngaseMaqadini Junior Primary School. Elesithathu ngelamaWeseli”.

Ngenaba ngokuthi,elokuqala yileli elihlale livaliwe, elikuMpiselo, ngakubo kaMahewu ngaseZakhe.Elesibili labaPhostoli ngakubo kaThandayiphi.Elesithathu iMethodist Church okuyiWeseli ngakubo (uMaMkhize) emgwaqeni uMshiza noSagila,ngiphetha.                        

Wavuma (umaMkhize) kuwona womathathu lamasonto akwa-L, esasiwacakula naye.Kungekudala inkampani uMaMkhize nozakwabo abasebenza kuyona, yayigubha iminyaka engama-20 yasungulwa (2003).

Scroll To Top