Now Reading
Kukhona lapho umqulu wenkululeko wabaklaya khona abantu
Dark Light

Kukhona lapho umqulu wenkululeko wabaklaya khona abantu

Kuyiphutha ukuthi ngumuntu oyedwa owasidayisa, ababeseduzane naye bamyekelani, sithini ngabo, ekubeni singenabo ubufakazi obusobala. Ngaphandle kobufakazi esibucabangayo,bese siyabalula ngabo ukuthi kunjalo singabonanga.

Sekusobala okwezinqe zeselesele, ngomqulu iFreedom Charter, owabhalwa zingama-26 kuNhlangulana we-1955 eKliptown eGauteng. Kwakubalulwe ukuthi leFreedom Charter yayihlanganiswe yimibono ehlukene yomphakathi, yaboHlanga ngezilimi zebele ezehlukene.

Sibaningi esizenza ngcono, ngokubelesela sithi kwagudlukwa kwiFreedom Charter, singanakile ukuthi kwathina njengamanje siyawasebenzisa lamagama. Okufanele ngabe siqala manje ukubalula ngalinye lalamagama.

Ngokuthi, kwiFreedom Charter igama ushall, wawubhalwe kwacaca, wawugcizelela, wawungancengi, wawungathambisile, wawufuna izinto ngokwaboHlanga zenzeke, kafushane ngemithetho eyishumi kanjena: The people shall govern! All national groups shall have equal rights! The people shall share in the country’s wealth! The land shall be shared among those who work it! All shall be equal before the law! All shall enjoy equal human rights! There shall be work and security! The doors of learning and of culture shall be opened!.

Okuthe izwe selilawula ngaboHlanga, ikakhulukazi ngaphansi kwe-ANC, kwabukeka sengathi kwakuzoba njalo ukugcizelela, uma sekusetshenziswa elithi-must. Okuwukuthi akube njalo (must), esikhundleni sokugcizelela ukuthi kuzokwenzeka (shall).

Ngoba, isendlalelo somthethosisekelo ngolimi lwesiLungu sithambise kakhulu ekubhalweni komthethosisekelo. Ababesezinhlelweni zokudingidwa komthethosisekelo, babethi babekususela emthethwenisisekelo waboHlanga, iFreedom Charter ababezicabangele ngokwabo zingama-26 kuNhlangulana kowe- 1955.

Yehlukanisa kabili aboHlanga iFreedom Charter, kwandulelwa ukusungulwa kweqembu iPan African Congress, iPAC ngowe-1959. Phela, iPAC yayibona ukugxambukela kwabezizwe base-Europe, kakhulu kuze kweve egunundwini laboHlanga.

Kungenzeka abanye boHlanga, batshelwa ngabase- Europe ababekuCodesa,
ukuba bangamsebenzisi ushall emthethwenisisekelo wezwe. Base behleshulelwa emabhizinisini abamhlophe, basikelwa amavenga baphuziswa nomhluzi. Babayizicebi ngaphansi kweminyaka eyisihlanu benalawo mabhizinisi.

Kawubasebenzelanga ngokuyikho aboHlanga, sekunguhulumeni wedemokhrasi ophathiswe i-ANC emva kowe- 1994. Kunamagama amasha asetshenziswa kumthethosisekelo waseNingizimu Afrika ongunombolo ye-108 kowe-1996.

See Also

Sesikubona manje ukuthi aboHlanga, ikakhulukazi abafundele ezomthetho, ababesezingxogxweni zeCodesa yokuqala neyesibili, abawuyeka ushall kwaba ngumust uma sekunomthethosisekelo wezwe.

Wabukeka sengathi umthethosisekelo wawuzobasebenzela aboHlang kanti bazoshawa ngemfe iphindiwe ngababeyingxenye yokwakhiwa kwawo nangokwedemokhrasi.

Yawuchitha umuthi inkonyane kumthethosisekelo wezwe, ngoba ngesilungu izahluko eziyi-14, kubhalwe kaningana ukuthi kufanele kwenzeke (must) kodwa akugcizelelwa, akwenzeki, akwenzekanga. Uguquguqulwa njalo lomthetho, ungabavuni nakancane aboHlanga ikakhulukazi kwezomnotho, kwezomhlaba ngokuthi-must. Kunalokho kuyathanjiswa.

Kusukela ngowe-1955, kwakuyigama ushall, okwakugcizelelwa ngalo ngenkani izimfuno okwakufuneka zenzeke. Kwabhalwa kaningi umust ezahlukweni zomthethosisekelo eziyi-14, kowe-1996. Yilamagama ushall nomust akhonondisayo, okufanele izifundiswa nezincithabuchopho zomthetho zaboHlanga basemakithi ziwabukisise.

Scroll To Top