Now Reading
Umlando weqhawe uhunyushwangezindlela ezahlukene
Dark Light

Umlando weqhawe uhunyushwa
ngezindlela ezahlukene

“Amaqhawe abantu” awumkhiqizo wenhlanganisela yezimiso kanye
nenhlalo yesikhathi esithile.

Amaqhawe akhiwa yinamuhla nezolo. Umlando awuhlali unganciki kwezepolitiki futhi awuhlali ungachemi. Amaqhawe aziwa ngomlando nangemanje. Umlando awusilo imumva kuphela kodwa uyinhlanganisela yemiqondo ngemumva okusabanjelelwe kukho esikhathini samanje. Le miqondo kuhlala ‘kuwubufakazi’
okuqaguliswana ngabo obusimame esikhathini esedlule, kodwa obuthathe ubunjalo babo enhlanganiseleni yemiqondo ehambisana ngokwenhlalo ngemanje lomkhiqizi wakho akuthwele ekhanda lakhe.

Umlando njengomkhiqizo wenhlalo, amaqhawe nabaqophisi bakhiwa ubunjalo bomzabalazo wesikhathi. Umlando noma yimuphi unabantu abane. Owokuqala
yilowo owenza umlando, owesibili kube ngofakazi balowo mlando bese kuba khona labo abatshelwa yilabo ababekhona bese owokugcina kube ngabafundi bomlando abagcina sebegogodile ababizwa ngongoti kulowo mlando. Bonke laba ikakhulu kusuka kowesibili kuya kowesine banobuhle nobubi babo.

Ubuhle kuloyo ongufakazi usuke ekhuluma ngesiwombe esenzeka ekhona. Nokho ingcindezi nokugcina sekunokusola wukuthi ugcina esamukela lokho okuwulwazi lwakhe njengento engeguquke. Lo wesithathu usuke ebenenhlanhla yokuxoxelwa
ngumuntu owayekhona nokumenza ufakazi nokho nalapha ikhona ingozi yokuthi amaphutha aloyo obekade exoxa athwalwe ngokade exoxelwa kube lukhuni nokuthi aguquke.

Ngakolunye uhlangothi labo abangabafundi bomlando isibonelo nje, uSolwazi
ongusomlando usuke efunde wagogoda ekuqapheleni uhlelo olwamukelekile lokuqopha umlando, uzwe izifundiswa zikhuluma ngento ebizwa ngeperiodization evame ukuphambana kulolu hlobo lwesibili bese kuba lukhuni kakhulu kulabo besibili ngoba bona bama ekuthini “ugogo noma umkhulu wathi’ bese lo ofundele
umlando athi akuqhathaniswe phela lokho okwashiwo wugogo wakho nalokho okwashiwo ngomunye ugogo kwenye indawo bese siqhathanisa izikhathi njengesizwe ukuze singalokhu sihunyushelwa ngabanye umlando wethu noma sibe ngopholi balabo ababesicindezele, asebengosiyazi kokwethu.

See Also

Kubalulekile ukubalula ukuthi amaqhawe nabaqophisi bangaphansi futhi beyame ekutheni umuntu unamuphi umqondo wokubuka. Lokhu kungenxa yokuthi abantu bachaza umlando ngezindlela ezahlukile, ngakho-ke amaqhawe noma abaqophisi kuba yinkundla yomqaguliswano. Kusemqoka ukuqaphela ukuthi uma ukhuluma ngeqhawe ngeke ukugweme ukuqhathanisa nomqophisi. Ngakho-ke indlela abantu ababuka ngayo nabahumusha ngayo ayiyodwa, ngokwemvelo abantu bayinguqu.
Baguquka nezikhathi futhi bayasonteka babuye batheleleke.

Ngakho-ke ngomlando, iqhawe lingaba nezigaba ezahlukile zomlando kwenye inkathi eziphikisanayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi iqhawe lichazwe ngokwengqikithi thizeni.

Scroll To Top