Unyawo lwedada emiqulwini yaboHlanga ebalulekile yangowe-1923, yowe-1955 nowe-1996

AboHlanga abayimina nawe abangenziwa izilima kweve, siyazi sonke impucuzeko (ukwenza izinto njengabase-Europe), yezemfundo, yezomnotho, yezenkolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abakuqala aboHlanga abafuna inkululeko

AmaXhosa abangaboHlanga bokuqala ukufuna inkululeko eMpumalanga eKapa ngeyowe-1800 wokufika kwabaqoneli nabezimishini zamabandla ehlukene

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukunqindwa kwamandla koNdunankulu boHlanga kuleli

Kwisahluko sesi-2, esiqala ekhasini le-14 kuye ekhasini lama-22, ngesihloko i-Africans in a Colonial Order. Lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amamishinali agibela ngamaXhosa ukuqonela aboHlanga

Iqhubeka kushicilelo olwedlule: Leli bhuku, iThe Founders: The Origins of the ANC and the Struggle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqonelwa kwama-Afrika aseniningizimu nezwekazi

Waphakamisa uChurchill ukuba kuchelwe ubuthi besisi eKurdistan ukufaka itwetwe. Kepha izimpi nokunye okwakumjabulisa uChurchill wakhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingxabo zokusunguleka kweNingizimu Afrika

Waphakamisa uChurchill ukuba kuchelwe ubuthi besisi eKurdistan ukufaka itwetwe. Kepha izimpi nokunye okwakumjabulisa uChurchill wakhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqonelwa kwaboHlanga e-Afrika nase-America

Kuvela ekhasini lesi-5 ukwandulelwa ukuphathwa kwemibuso yaMakhosi ngabanye ababusi. Umphumela kwaba yiBritain neminye imibuso yase-Europe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhongolose usungulwe emva kwendaba seliqoneliwe

Umbhali u-Andre Odendaal, wasibhalela amagama abantu ababemsizile ekuqopheni umlando wencwadi,The Founders: The Origins of the…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asizinuke amakhwapha singaboHlanga

Kuwe mfundi ngithi,asiwetshise, asiwabhekisise, asiwacubungule amazwi ngesikwenzayo singaboHlanga, ukuthi asicushwanga yini noma asakhelwanga imigogo ngabase-Europe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amanzi ayisisekelo sempilo yenyama neyomoya

Uma iNkosi uJesu odunyiswayo wangena, wabhabhadiswa wahlambululwa ngumbhabhadisi uJohane, emfuleni ohambayo kaMdali okuthiwa iJordan. Pho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenzeka eNtshonalanga Kapa kusahamba emzileni wabaqoneli bokuqala

Asivume ukuthi abase-Europe impucuzeko bayiqala kudala futhi yibo abaqamba iKapa emva kokufika kwabo khona bevela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ujulile umlando waboHlanga kwezemfundo nenkolo

Ngegxathu eliyaphambili ngesilungu bathi ukuba-positive, asiyeke (singaboHlanga) ukudlala umacashelana ngezinto esizibhalayo, esiziculayo, esizikhulumayo, esizenzayo,sizibone singcono…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ake luqonde kuhle kothi lomkhonto ulimi onyakeni omusha

Njalo uma kuzoqala unyaka, abantu baqhubeka nokukhuluma into eyodwa ephikisayo kusukela ekupheleni kwenyanga uZibandlela, baze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabandla ayelikhaya kwababelwa nohulumeni wobandlululo

Kulokhu kuqhubekile kuvela kancane ukuthi, uThula Bopela benoDaluxolo Luthuli yize babengamasosha oMkhonto wesizwe(MK) ngaphansi kwe-ANC,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabandla ayeholwa ngaboHlanga ayenemibono enzulu ngemiphakathi yawo

Kuqhubeka ushicilelo lwangesonto eledlule: Sithola kusukela ekhasini lokuqala kuya kwele-269, lencwadi, uMkhonto weSizwe Fighting for…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akubesemthethweni ukushumayela ngokusikhumbuzisa isikompilonhlalo yaboHlanga

Kadeni konakele ngoba alikhunjuziswa isikompilonhlalo elihle ezindaweni ezehlukene, ngoba sithi yinto engeyintsha. Empeleni ikuphi okusha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibandla i-Anglican Church linalo iqhaza elihle kumlando waboHlanga

Kuqhubeka kushicilelo lwangesonto eledlule: Siyamthola nombhali, uMagema kaMagwaza Fuze wencwadi ethi: Abantu abamnyama lapha bevela ngakhona.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhololo wawungabavimbi abefundisi bakuqala ukukhuluma ngokungesabi

Uma ubukisisauthola ukuthi phambilini ababesemabandleni babengananazi ukuzwakalisa ilaka labo kokwakungenziwa kahle nguhulumeni owawuphethwe ngabelumbi. Ngisho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Singacakula okuningi ngokwazi ngempilo yabaholi besakhula 

Akuvamile ukuba bonke osopolitiki, ikakhulukazi boHlanga basichathazele ezincwadini zomlando ezibhalwe ngabo noma ezibhalwe yibona, ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baphelelaphi ubuntu ebantwini obabuyisisekelo sempilo esizweni

Ubuntu,ukuzwelana abuqhubeke bungashabalali. Asikutuse ukuzwelana obenziwa ngabasaphila besazibonela ngamehlo abo,besazizwela ngezindlebe zabo nabasebekwelikamoya esababona besaphila, ngezindlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindleko ezihambisana nokuyodumisa akuyona into eqatshukwa namuhla

Asemabandleni Kusekhasini lama-39, ababhali uGavin Maasdorp no A.S.B. Humphreys bencwadi ebizwa: From shantytown to township:…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwaba kuhle ukuba aboHlanga bawashintshe amagama amabandla

Okubalulekile manje ukuba siye phambili sibe nezinto hhayi inzwabethi, kodwa ezibonakala ngamehlo enyama ukuthi zazinjani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwaba ubuhlakani ukuqopha phansi umlando waKwaMashu

Kwakungekho okuwumlando ngamasonto KwaMashu ngisho nje owesigceme esisodwa okungenani.Akukho lapho ababhali abehlukene basicakulela ngamasonto okuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baningi abangasekho nabasaphilayo abadlula emasontweni aKwaMashu

Ngapha kuqoshwe  emlandweni,ukuthi uKopeletsheni (uMasipala) wayehlinzeke ngeziza  ngowe-1959, zokwakha amasonto angama-70 KwaMashu.Uma ngingaphazami,izindlu zamanye amasonto kwezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now