Ukhololo wawungabavimbi abefundisi bakuqala ukukhuluma ngokungesabi

Uma ubukisisauthola ukuthi phambilini ababesemabandleni babengananazi ukuzwakalisa ilaka labo kokwakungenziwa kahle nguhulumeni owawuphethwe ngabelumbi. Ngisho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Singacakula okuningi ngokwazi ngempilo yabaholi besakhula 

Akuvamile ukuba bonke osopolitiki, ikakhulukazi boHlanga basichathazele ezincwadini zomlando ezibhalwe ngabo noma ezibhalwe yibona, ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baphelelaphi ubuntu ebantwini obabuyisisekelo sempilo esizweni

Ubuntu,ukuzwelana abuqhubeke bungashabalali. Asikutuse ukuzwelana obenziwa ngabasaphila besazibonela ngamehlo abo,besazizwela ngezindlebe zabo nabasebekwelikamoya esababona besaphila, ngezindlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindleko ezihambisana nokuyodumisa akuyona into eqatshukwa namuhla

Asemabandleni Kusekhasini lama-39, ababhali uGavin Maasdorp no A.S.B. Humphreys bencwadi ebizwa: From shantytown to township:…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwaba kuhle ukuba aboHlanga bawashintshe amagama amabandla

Okubalulekile manje ukuba siye phambili sibe nezinto hhayi inzwabethi, kodwa ezibonakala ngamehlo enyama ukuthi zazinjani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwaba ubuhlakani ukuqopha phansi umlando waKwaMashu

Kwakungekho okuwumlando ngamasonto KwaMashu ngisho nje owesigceme esisodwa okungenani.Akukho lapho ababhali abehlukene basicakulela ngamasonto okuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baningi abangasekho nabasaphilayo abadlula emasontweni aKwaMashu

Ngapha kuqoshwe  emlandweni,ukuthi uKopeletsheni (uMasipala) wayehlinzeke ngeziza  ngowe-1959, zokwakha amasonto angama-70 KwaMashu.Uma ngingaphazami,izindlu zamanye amasonto kwezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amasonto adlala indima enkulu ekuhlanganiseni imindeni KwaMashu

Asikhumbule  ngenkathi sixoxa ngokukude nathi, ukuba sixoxe ngokuseduze nathi belu.Njengokuthi,kwakungonyaka wezi-2018 nowezi-2019, abomnyango kaMasipala waseThekwini,okuthiwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ujulile umlando wamasonto okuqala aboHlanga eSinqawunqawini

Isifiso sami esikhulu, ukugcagcela esokeni ngabayokwengeza ngezindlela ezehlukene, emilandweni yamasonto KwaMashu eSinqawunqawini kusukela kowe-1959 nakwezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siyadinga ukucakulisana ngomlando wamasonto okuqala kwaboHlanga

Ngicabanga ukuthi iningi lethu ngolimi lwebele, alibhali, alixoxi, kakhulu ngomlando ngathi (umuntuqobo lwakhe) siyesaba, nowamasonto,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi okungenziwa ukugxilisa izilimi zebele emabandleni

Siyazi sonke ukuth uMdali wadala abantu kanye nefagugu, okuyizilimi zebele zabo, nokunye ngokwehlukana kwezindawo namazwe. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Maningi amagama ayisiLungu agcina esebizeka kalula ngolwebele

Akesenze okungenani, izinto ngokolimi lwebele, njengelinye lamafagugu noma lamafamlando aboHlanga balenkathi. Kube yisiqalo senhlakanipho nobuhlakani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona lapho umqulu wenkululeko wabaklaya khona abantu

Kuyiphutha ukuthi ngumuntu oyedwa owasidayisa, ababeseduzane naye bamyekelani, sithini ngabo, ekubeni singenabo ubufakazi obusobala. Ngaphandle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yize sesikhululekile isasele insila esanidwa ngayo abaqoneli

Kufihlwa, kufihlwani,ngoba iqiniso laziwa ngosopolitiki ikakhulukazi boHlanga namaqembu epolitiki abo kanye nomphakathi waboHlanga wase- Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nxa kuhunyushelwa kolunye ulimi akavezwe umnikazi womsebenzi

Kusuke sekunguhubhu kabhejane, sekungamanga wodwa kwenye inkathi, uma sesibhala, sesikhuluma okuhle ngomunye esethule. Siphuthume ukukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunamagama olimi lwebele okudinga uwetshise ukuze uwaqonde

Ngafunda isifundo engangithi ngiyasazi ngisinakile kanti ngishaye phansi kwashuqa uthuli.Ngafunda ukuthi ulimi lwebele noma yiluphi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuganiselana kuyabuqinisa ubuhlobo ezizweni 

Ukwakha ubuhlobo ngokwehlukene kwaboHlanga e-Afrika, kuhambe kufike lapho, ukuthi kwakubasobala bengakafiki abase-Europe nokusididisa ubuthina,maqede sadidisana.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunomlando ojulile ukuxhumana kwaboHlanga e-Afrika

Njengamanje emlandweni kunezehlo nobugebengu obaziwa umhlaba wonke nobenziwa nhlangothi zonke ngaboHlanga,basezweni labo ngabodwana noma ngokubambisana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Singabazali sinesibopho sokucija izingane ngendlela 

Ukungafundiswa kohlelo nendlela yokufunda, ukubhala neyokukhuluma yanoma yiluphi ulimi, kwalahla ezaleni lokhu okwakufundiswa emakolishi obuthisha. Yiyona leyombangela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga abaziqhenye ngezilimi zabo

Ukhona yini emhlabeni, nasemakhaya, owake wezwa izilwane zikhuluma izilimi zebele zabantu noma zikhuluma njengabantu, zikhulumisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkolo yabansundu bezwekazi leNgodwane akaze icindezele ubulili

Ngokwenkolo endala yabaseLangeni nxashana sikhuluma ngabaNgcwele sithi iLanga(uBaba weMvelo yonke). Bese kuba yiNdlovukazi uNomhoyi efaniswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
SHAKA ILEMBE: Umlando Ophilayo

AboHlanga kade kwakubehlela. Enye yezinto eyaba yimbi kwaba wukuphanjaniswa kwefagugu lezwekazi kanye nabantu balo. Le…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando weqhawe uhunyushwa
ngezindlela ezahlukene

“Amaqhawe abantu” awumkhiqizo wenhlanganisela yezimiso kanyenenhlalo yesikhathi esithile. Amaqhawe akhiwa yinamuhla nezolo. Umlando awuhlali unganciki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umdlalo ngeLembe unenhloso eyodwa vo – ukufundisa

Ziningi izindlela zokuxoxa umlando. Ukwehluka lokhu kuncike ekutheni oxoxayo ucaphune muphi umthombo. Bakhona abathi abakuxoxayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now