Siyadinga ukukhalinywa singaboHlanga kokunye esikuphawulayo

Aziziningi izinto ezenza thina boHlanga singenzi kahle kepha zimbalwa. Akungazwakali sengathi kuwukugcwaneka noma kuwukuqhuba intwala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqalabutho: UMvuyiswa Renek “Ray” Ntlokwana

Ubaba uMvuyiswa Renek “Ray” Ntlokwana wazalwa zi-5 kuNhlaba kowe-1937 – 20 wayedume ngelika “Velaphi” kulandela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqalabutho: uMnu uSipho Gumede

UMnu uSipho Gumede wazalelwa eCato Manor ngonyaka we-1952, okuyindawo eyayinabomdabu bamaNdiya kakhulu ngaleso sikhathi eThekwini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqalabutho

Intsha iyisisekelo sekusasa lezwe. Kulokhu sibuka isandla esakha iAfrican National Congress Youth League (ANCYL), uMnu u-Anton Muziwakhe Lembede.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubekwa kweNkosi uBhokwe nokuzaleka kwakhe

UMntwana uBhokwe wazalelwa ekhakonina emzini weNkosi ujobe kaMatshana Sithole, endaweni yaseQhudeni. Ezalwa uNdlunkulu uHiehle ongukaMatshana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ONgubane abayindlu yobuKhosi abakwaMatomela

UMntwana weNkosi uBhongo wazala uMbethekazi, uMkhubukeli noGilo. UMbhethekazi wazala uNduluzana yena wazala uSibindi. UMkhubukeli wazala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uMagadavu wayeyiciko elikhuza izaga

lzinduna naBantwana bakhuza ubunqayinqayi nhlangothi zombili bezama ukwehlisa ulaka. Kuthe lapha izinduna zithi uMntwana uMshiyeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuncane okusemlandweni ngeNkosi uNdlovu kaMyaluza

KuMaJali uGcugcwa wazala uBuzani owendela kwaKhumalo, uGxumshane, uMboneni, uDamu uSithe noMpondi. USakhephi waganwa uMaMkhize, uMaMthonti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana wayenesandla engabalambisi abantu

INgonyama uSolomon kuthiwa yaphuma nayo izwa isahho sokubongela kukaMandlakazi. ISilo siphuma nje lapha siyabuza ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ujulile umlando woBukhosi besizwe samaBomvu

Imvelaphi yesizwe samaBomvu Umlando uveza ukuthi isizwe samaBomvu singamaNtungwa-Nguni saqhamuka ngaseNyakatho. Safika sazinza eQhudeni ngalapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ujulile umlando woBukhosi besizwe samaBomvu

Imvelaphi yesizwe samaBomvu Umlando uveza ukuthi isizwe samaBomvu singamaNtungwa-Nguni saqhamuka ngaseNyakatho. Safika sazinza eQhudeni ngalapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhuhlane wacishe wavala ngehlahla eMdletsheni

‘UMvayiz’ emashobashoba Usibhinca luhayi Lungasabhincwa ndoda Ngoba lwalungasabhincwa nakubo kwaMalandela Uyalubhinca yena. Unqeke vumani lsithebe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyiguduzile i-ANC waze waphuma inxiwa uLekota

UMosiuoa Gerard Patrick Lekota ungusopolitiki wazalwa zlyishumi nantathu kuNcwaba ngowe·1948 eKroonstad. Wayeyingane yokuqala yabazali bakhe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusunguleka kophiko lwabesifazane kuKhongolose

Kusukela ekusungulweni kwe-African National Congress (ANC) ubulungu obuqondile babantu besifazane babungavumelekile. Babengavunyelwe ukuthi bakhethe abaholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbango waBantwana uMvayiza noMagadavu

UMntwana uMsenteli iNyonebomvu, owayaziwa kakhulu ngokuthi uMvayiza emashobashoba wayengowaseNkungwini isibaya sakhe, futhi egqishe neZimbidlezimashoba zikaMadlaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusunguleka kukaVukayibambe nokukhula kukaLembede

Ngowe-1943 u-Olivier Tambo, uWalter Sisulu, u-Anton Lembede noNelson Mandela nabanye basungula uphiko lwentsha lukaKhongolose (African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukutshalwa kweNkosi uZibhebhu

Kwathi ukuba kuzwakale ukuthi iNkosi uMntwana uZibhebhu isikhotheme abantu, badilika izintaba zonke bephikelele eBanganoma ukuyotshala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zeNkosi uZibhebu kaMaphitha

Wamudla uSekethwayo kaNhlaka Ezikhulwini zakwaZulu  Wamqumba phansi koludumayo  Akwabindaba zalutho  Wath ‘ uyababa  Akananyongo akanamhlehlo …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando kaMatamela Cyril Ramaphosa kuya kudemokhrasi

UCyril Ramaphosa isishoshovu esasilwa nobandlululo, umholi wenyunyana nosomabhizinisi. Wazalelwa eSoweto, eGoli, mhla ziyishumi nesikhombisa kuLwezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impilo kaJacob Gedleyihlekisa Zuma

UJacob Gedleyihlekisa Zuma wazalwa mhla zilishumi nambili kuMbasa ngowe-1942 eNkandla kunkosikazi wesibili kaGcinamazwi uNobhekisisa Zuma.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zeNkosi uZibhebu kaMaphitha

lmbongi: UGwebisa kaMndonda Dlamini: Entweni UMsongi wensimbi  Ayibek’ ekhanda  Athi yikhona Amagwal ‘ezakumbalekela Usima ngadonga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando kaThabo Mvuyelwa Mbeki

UThabo Mvuyelwa Mbeki wazalelwa endaweni yaseMbewuleni edolobhaneni laseDutshwa e-Eastern Cape mhla ziyishumi nesishiyagalombili kuNhlangulana ngowe-1942. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhothama koMntwana uZibhebhu

INkosi uMntwana uZibhebhu akagulanga, nanxa kwakuyisiqhwaga neqhawe elikhulu okwakungabhekekile ukuthi lalingahle lihambe kalula nje emhlabeni.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ilanda likuxhopha ngobumhlophe balo liseza kude

Ukunona esikunkankanya ngenhla ufakazi oqanda ikhanda wakho yindlanzi. Indlanzi ungayedlula endleleni uyibona ubuncane uyeye, kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now