Now Reading
Kunomlando ojulile ukuxhumana kwaboHlanga e-Afrika
Dark Light

Kunomlando ojulile ukuxhumana kwaboHlanga e-Afrika

Njengamanje emlandweni kunezehlo nobugebengu obaziwa umhlaba wonke nobenziwa nhlangothi zonke ngaboHlanga,basezweni labo ngabodwana noma ngokubambisana nabanye abantu bakwamanye amazwe.Yizona zenzo nezinto sithanda,singathandi,esingeze saziziba sengathi azenzeki ezweni.

Ubugebengu obabungekho nobungadlangile phambilini, osebucisha  lomlando omuhle owaziwayo wokuhlobana ngokwezilimi zebele. Konke manje lokhu sekuyashabalala ngenxa yezenzo ezingezinhle ezinyantisayo ezenziwa ngabanye boHlanga ababhace eNingizimu Afrika.

Singakulibali ukuthi kunabanye bezinhlanga eziqhamuka emazweni aseMpumalanga njengakoPakistan,Bangladesh,Poland,Europe,e-America namanye amazwe abayizigebengu.

Kugcina sekufika nalapho aboHlanga baseNingizimu Afrika sebebaphika abanye boHlanga eMaputo, eZimbabwe,eZambia, eBotswana, eSwatini, eLesotho, eMalawi,eNamibia, eTanzania,eCongo okuyiseDRC,eNigeria nakwamanye amazwe, ukuthi bahlobene ngokwezilimi zebele.

Okuwukuthi babengabaseNingizimu Afrika abanye babo, okuwukuthi basuka eNingizimu afrika bayozinza baba yizakhamuzi zakulamazwe abalulwe ngenhla,bengakafiki ngobuningi abaqonelibabusabanye (amakoloni) emazweni abo. 

Kodwa ubugebengu obenziwa yibona benabanye boHlanga base-Afrika, babungenziwa ngaboHlanga abangomakhelwane ababefike ngokuhlelekileyo emthethweni kusukela eminyakeni yowe-1900, behlaliswa emalokishini ahlukene. Kanti kusukela ngowe-1994 ikakhulukazi, sebenza kwathiwa abokufika abafuneki ezweni, ngenxa yobugebengu ababenzayo nangokufika bengahlelekile ngokusemthethweni abanye babo.

Kusemlandweni ukuthi kwakulamanye amazwe e-Afrika, aboHlanga abafika bafunda ezinye izilimi zebele phezu kwezilimi ababezikhuluma.Okuthe uma bebuyela eNingizimu Afrika sebekhuluma ezinye izilimi ngaphandle kwalezo okhokho babo ababezikhuluma beseseNingizimu Afrika. 

Abanye babo basuka kwelikaMthaniya kusabusa iLembe,iNgonyama uShaka kaSenzangakhona bengabakwaMhlongo, bayozinza eMaputo bagcina sebebizwa ngabaseMaputo ngokuthi bangabakwaMasinga, obhalwa Maccinga ngokwabaseMaputo. 

Kusencwadini ebizwa ngokuthi: A History of Swaziland, eyabhalwa nguSolwazi uJSM Matsebula, ekhasini lama-33, 34, ukuthi kwakunoSoshangane Nxumalo,Ndwandwe kaZwide, benoZwangendaba kaJele ababengabaholi bamabutho kaZwide, abasuka kwelikaMthaniya bayozinza kwamanye amazwe. Kwakuwuhambo olude lukaZwangendaba olwalusuka eSt.Lucia Bay Zululand wafinyelela eTanganyika Lake nase-Central Lake okungamakhilomitha ayizi-2000 ibanga,Bakha eMalawi.

See Also

Enaba uSolwazi uJSM Matsebula ngokuthi,wabhalelwa ziyi-19 Mfumfu ngowe-1974,nguMnu.uZJ Gama waseTanzania, owayefunda ezolimo eSwatini, owathi  imvelaphi yokhokho bakhe (uGama) ngeyaboHlanga bamaSwati nabamaZulu nayingxenye yabo.Engowasesifundeni iSongea eNingizimu yaseTanzania,lapho kunabaSwati namaZulu abizwa ngokuthi WaNgoni (abaNgoni), ephetha.Esibaziyo sonke ukuthi  bakhuluma ulimi isiSwahili.  

Uyibeka kanje nombhali u-E Thamsanqa Luthuli ebhukwini lakhe  elibizwa ngokuthi: Izithakazelo nezibongo zakwaZulu ekhasini lama-49 kuya kwelama-52, ukuthi wachazelwa nguMnu. uKE Masinga ukuthi bangabakwaMhlongo.Uma ulifunda uyacacelwa ukuthi abakwaMhlongo abafika eMaputo bakha eNharime(Nyarime), babekade bekhuluma ulimi lwesiZulu esasisondelene nokuthefuya (thefula) ngaleyonkathi yokubusa kweLembe nokho bagcina sebekhuluma ulimi lwebele isiShangane nesiZulu olubuye lubizwe ngokuthi ixiTsonga (isiTsonga).

Kafushane aqhubeke uKE Masinga ngokuthi, iLembe lathuma abanye bakwaMhlongo abakomalume balo, ukuba bayozingela izinyoni amagwalagwala,amasakabuli nezinkwembe bazilethe kulona (iLembe) kuphila nokho bagcina sebesinga izinyosi eMaputo.Bakha amadlangala,baganiselana naboHlanga baseNharime,sebezibiza ngokuthi:”Siyilaba abasinga izinyosi”.Babaphendula aboHlanga baseNharime ngokuthi:”O!. Ningomasing’ izinyosi”Babuya sebeyisizukulwane abakwaMhlongo, selikhotheme iLembe KwaDukuza,kwelikaMthaniya,  sebezibiza ngesibongo sakwaMasinga,kuphetha uKE. 

Sekuwumlando ongapheli, ukuthi aboHlanga bakwaZulu, ikakhulukazi abakwaNongoma abanalo ulwazi,ukuthi isizwe samaShangane esesikhuluma ulimi lwebele isiShangane nesiseMabhudu (eMaputo),sasunguleka ngokuzibiza ngomholi waso uSoshangane Nxumalo (Ndwandwe) ababizwa ngoZwide kaLanga, owayengowakwaNongoma kwelikaMthaniya.

Scroll To Top