Now Reading
Izindleko ezihambisana nokuyodumisa akuyona into eqatshukwa namuhla
Dark Light

Izindleko ezihambisana nokuyodumisa akuyona into eqatshukwa namuhla

Asemabandleni Kusekhasini lama-39, ababhali uGavin Maasdorp no A.S.B. Humphreys bencwadi ebizwa: From shantytown to township: An economic study of African poverty and rehousing in a South African city, bephinda besivezela eyamasonto. Babalula  nezindleko ezazibandakanya imfundo. Nakuleli khasi abawacakuli amagama amasonto, kepha ngizobhekisisa ezasemasontweni.

Ababenza ucwaningo bathola aboHlanga beseMkhumbane ukuthi isonto laliyizindleko noma ukuya esontweni kwakuyizindleko kwabanye abazalwane.

Ngicabanga ukuthi, yize babefisa ukuya emasontweni kodwa kwakunzima kwabanye ukuyodumisa uMdali wethu ngokukhululeka emoyeni. Kepha akubukeki kusazoncipha ukuba yizindleko ukuyodumisa emasontweni.

Sekuyacaca njengamanje, ukuthi amasonto noma ukuya emasontweni kwakuyizindleko kusukela kudala. Akuyona into entsha njengoba seyibukeka njengento entsha kwaboHlanga balenkathi.

Sekukubaphathiswa bamasonto ukwenza izimo zokunciphisa izindleko yize futhi kudingeka nabazalwane babhekele amasonto abo ngezindleko.

Akukhona nje kuphela emasontweni lapho kuyizindleko noma okuyizindleko nxa kuyodumiswa uMdali, nakwezinye izindawo kuyenzeka. Kuyinto edabukisayo ukuthi abantu bakaMdali abakwazi ukuyodumisa uMdali.

Ngamanye amazwi kusalokhu kuqhamuka kwabanye babazalwane noma kwabathanda ukuyodumisa, ukuthi ukuya emabandleni, emasontweni ukuthi kuyizindleko. Njengoba kwakucaca ukuthi kwakuyizindleko kwaboHlanga besahlala eMkhumbane.

Amasonto ehlukene kusukela ngowezi-2015 nanamanje, asenza ucwaningo mayelana nesibalo sabazalwane abasaya emasontweni ukuyodumisa.Igama eliba seqhulwini izindleko. Ukungamukeli noma ukungaqondi kahle kwabanye ngabaneziphiwo (abababona ngamehlo abo) ezehlukene zikamoya omuhle osizayo.

Okunye ukuthi iningi labantu alisasebenzi, alinanzuzo ethi bona ngokufisa kwabo empilweni.

Imisebenzi ayiseyona insada njengaphambilini ngenxa yobuxhakaxhaka bokwenza eminye imisebenzi eyayenziwa ngabantu ngobuningi babo.Kanti futhi namaholo kwenye inkathi awaseyona into egculisayo kwezinye izindawo.

Yilapho kuvuleka khona intuba yabanye, abazongena ngenxeba ekugxekeni amasonto, izenzo zokuya emasontweni ngokwehlukana kwamahlelo awo.

Okunye okuvelayo, kusukela kumengameli wezwe, kubaphathiswa abehlukene, ukuthi abenzi ngendlela enhle emkhakheni eminingi neyehlukene ekugculiseni umphakathi. Kepha ubusela obuhamba phambili.

Kuyenzeka ngempela lapho bephawula ngobuningi babo abantu, mayelana namasonto nabaphathiswe izwe neminye imikhakha okubukeka sengathi yizona zimbangela kwabasuke bezosonta emasontweni.

See Also

Ukuba kuyangami ngabe kusungulwa izindawo eziningi ezincane, aboHlanga, ikakhulukazi abazalwane ngokwamahlelo, lapho bengadayisela kuzona imikhiqizo yabo ngobuningi, njengoba bebaningi aboHlanga abasontayo.

Bazenzele bona inzuzo ngokwemiklamo yabo yemikhiqizo abayidayisayo. Hleze ngaleyondlela abaya emasontweni bangakwazi ukunikela emasontweni ehlukene lapha ezweni ngenxa yenzuzo abayenzayo noma abanayo.

Ngaleyondlela abazalwane bayokwazi ukubhekana nezindleko zasemasontweni abadumisa kuwona. Nginalo ithemba ukuthi abazalwane bayokwazi ukumelana nezindleko zasemasontweni. Sengisho izindleko ababebhekene nazo ngenkathi besahlala eMkhumbane ukuthi lapho sebekhona ngokuhlala azisekho.

Ngelinye ilanga noma ngomunye unyaka kuyenzeka kube nokuhle lapho abazalwane bezokwazi ukubhekana nazindleko zasemasontweni onke, imali yokubhekana nezindleko emasontweni abadumisa kuwona ngokwehlukana kwamahlelo. Ayobe namasonto engasabukwa ngeso lokwenza inzuzo ngabazalwane.

Kuyavela ukuthi eMkhumbane,into eyayigqame kakhulu kwakuyizindleko, ezazithinta izindawo ababeya kuzona ukuyodumisa uMdali noma kwakungamasonto ehlukene.

Njengoba silibona lolu khondolo lwezindleko zasemasontweni ngisho sebehlaliswe emalokishini  nakwezinye izindawo.

Scroll To Top