Now Reading
Siyadinga ukucakulisana ngomlando wamasonto okuqala kwaboHlanga
Dark Light

Siyadinga ukucakulisana ngomlando wamasonto okuqala kwaboHlanga

Ngicabanga ukuthi iningi lethu ngolimi lwebele, alibhali, alixoxi, kakhulu ngomlando ngathi (umuntuqobo lwakhe) siyesaba, nowamasonto, ikakhulukazi angowokuqala ezindaweni zaboHlanga eNingizimu Afrika njengaKwaMashu besanda kuhlaliswa aboHlanga eSinqawunqawini. Sizitshela ukuthi uma kunesiLungu sekuyinto entsha. Wabola gwayi!

Sithi emasontweni kukhulunywa ngezinto ezingekho, ezingabonwa, ezingokomoya. Sonke ngabanye bethu, sikhuluma ngezinto, sikhonze izinto ezenziwa ngesingababonanga emhlabeni, asebengokomoya.

Wabesekhumbula umnewethu uGie, uMduduzi Ndlovu, sisahlala kwaF 129 emgwaqeni uNgcobo ukuthi ibandla iParish of Ekuvukeni Institution, baqale basontela etendeni ngowe-1959 nowe-1960. Lapho osekuyipaki, ngasemigwaqeni uSidiya, Timoni, Siteku kwa-E, ngakwaHlabisa Tavern and Shisanyama.

Wayeyisikhonzi (uGie), esasiphatha isitsha sempepho yasesontweni eSheshi, ibandla lama-Anglican, esonta noThamsanqa Jeff Radebe lisaholwa nguMfundisi uThokozani Kweyama. NguJeff Radebe yena yedwa, owayenguNgqongqoshe weminyango eyehlukene kuhulumeni.

Waliyeka isonto uGie, waba ngumdlali ikakhulukazi weLeeds United yakwa-F eMakhehleni. Ukukha phezulu, wayedlala noBrian Khanyile umnewabo kaLynette Gcaba Lay Minister e-Ekuvukeni, wayedlala noMehlo Gcaba, oKwipie Mpungose, uKoko Magwaza usonhlalakahle, uBu Nxele nomnewabo, uVuma noBete Mbhele, uBantu Masondo, uThabani Luthuli uthisha owagcina eseyiphoyisa uMandla Mtshali bengabaseMlazi.

Lathutha okokuqala etendeni, isonto iSheshi Ekuvukeni Anglican Church. Laba ngelokuqala ukwakhiwa ngezitini nangamaglasi noma ngamawindi, emgwaqeni uNtombela maqondana nakubo kaJeff noMoses Radebe. Abantu babethi isemaglasini noma isemawindini. Namanje, basathi isemaglasini noma emawindini.Okanye ubezwa bethi laphaya emaglasini.

Ngenaba ngokuthi, ngangikhumbula ngisasonta kunobaba kaJeff noMoses, ubaba wabo owayeyidikoni. Kwakukhona abakwaMpanza emgwaqeni uZulu kwa-F 510, ikakhulukazi umama kaThula noCharles Mpanza, owayesifundisa usontosikole, Ekuvukeni, eSheshi kusukela kowe-1964. Kanti uThula wayeyisikhonzi esasiphatha isitsha sempepho esontweni ngaleyominyaka ebalulwe ngenhla.  

Sasiyiswa ngugogo uAgnes uMaGubevu  Ndlovu ozala ubaba wethu, kwakuyimina uSikhumbuzo, uZanele, uBhabsie noLucky, ukuyofunda usontosikole kusukela ngowe-1964 kuya kowe-1969. Ukukha phezulu, sasifunda usontosikole noJabulani Kweyama indodana kaMfundisi, uMzikawupheli Mpinga, uKhayelihle, uThemba, uNonhlanhla Madlala nodadewabo, Sipho Biyela kube uGoodness nabanye. Ngagcina ukuhamba usontosikole wasesontweni eSheshi, Ekuvukeni ngowe- 1969, ngenxa yezemidlalo ehlukene kwi-Animals, Izilwane F.C yakwa-H.

See Also

Lathutha isonto iSheshi okwesibili kwa-E emgwaqeni uNtombela, ngaphansi kobuholi buka Mfundisi Kweyama, layozinza esigcemeni sakwa-P, emgwaqeni uBhejane.Yilapho, elabe selibizwa ngokuthi, iParish of  Ekuvukeni KwaMashu Institution, lapho eselikhona emva konyaka we-1980.

Nganikela Ekuvukeni emva kweminyaka (1969) engama-54, osukwini lwangesonto ziyi-8 kuMasingana wezi-2023. Ngakuqonda ukuthi ukuyodumisa kwakungekhona ngami kodwa ngabathile emndenini ngokomlando wasekhaya kwababa nakwamama. Ngokungaqondi uMdali, siye sizikhukhumeze, sicabange ukuthi ukuya emasontweni, kwezinye izindawo, nokuba nezinto ezithile kungabo. Kusuke kungengathi.

Kwakungenxa yesibonakaliso segama iSheshi kwaze kwakabili, phambi kwamehlo ami, ehoreni le-12:00 emini, ziyi-6  kuMasingana ngowezi-2023 ngoLwesihlanu, ngibhala, ngicakula, ngicwaninga okuthile. Angidinganga ukutshelwa ngezindlela ezehlukene ukuthi kwakuchazani. Ngawuqonda, ngawukhumbula kalula umlando wasekhaya ne-Ekuvukeni, sihanjiswa kusontosikole ngugogo uMagubevu.

Njengamanje, iParish of Ekuvukeni KwaMashu Institution, ingaphansi kobuholi bukaMfundisi uMuziwenkosi Christian Mahaye.Wagcotshwa ngokusemthethweni  nguMbhishobhi u.H.C. Nkosinathi Ndwandwe, mhla zingama -23 kuMbasa kowezi-2023 ngeSonto. Wathi fahla uMbhishobhi uNdwandwe, neyokuvuselelwa usontosikole.

Scroll To Top