Now Reading
Ujulile umlando wamasonto okuqala aboHlanga eSinqawunqawini
Dark Light

Ujulile umlando wamasonto okuqala aboHlanga eSinqawunqawini

Isifiso sami esikhulu, ukugcagcela esokeni ngabayokwengeza ngezindlela ezehlukene, emilandweni yamasonto KwaMashu eSinqawunqawini kusukela kowe-1959 nakwezinye izindawo.

Kwangena abebandla iBaptist Church, khona emgwaqeni uNtombela noSigananda, okwakukade kuyibandla iSheshi, iParish of Ekuvukeni isekwa-E ngowe-1964, manje selikwa-P, ngemuva kwePrincess Magogo Stadium.

Sithola laphaya kwa-E, ibandla lamaKhatholika, emaRomeni, manje libizwa Our Lady of Lourdes Roman Catholic Church, emigwaqeni uSidiya noSigananda. Bese uMbhekwa Andreas Ndlovu (Nkhunzi), ekhumbula ukuthi wacelelwa ngumama wakhe kwabaRena, baye naye esontweni ngowe-1962. Wemukela, waqiniswa, wabayisikhonzi (uMbhekwa) esasiphatha isitsha sempepho emaRomeni beno Johnny “Ncwasimende” Dimba, uLouis Ncikazi ngowe-1962. Wafika kunguMfundisi uMkhize owayesezoshiya. Kwaba nguSibisi owayemnaka, nguCochrane, nguGayvas Nzama wangakubo (Mbhekwa) eNtshangwe owayemnaka. Wayeka emva kokudlula emhlabeni kukamama wakhe engozini yesitimela ngowe-1965.

Futhi emaRomeni kudumisa ubaba uShangase waseMbumbulu, owayeyimeya yokugcina KwaMashu kusewuhulumeni wakwaZulu, neyadlulisela ubumeya, sekusungulwe ubumeya nobukhansela bomasipala ngezinye izindlela ngaphansi kukahulumeni wedemokhrasi kowe-1994. Kudumisa noDaniel Ndlovu usonhlalakahle. Kwaqoshelwa ezinye iziqephu zomdlalo wethelevishini okuthiwa eHositela.

Khona kwa-E, kunebandla lamaLuthela, iLutheran Church ekhoneni lasemgwaqeni uNtombela noSidiya ngemuva kwakababa uNgcobo wezindlu. Isonto iLuthela lake laba indawo okwakuhlanganela ababengabadayisi bemikhiqizo okwakuthiwa iGolden Products.

Bese ngakwa-F, iPresbyterian, okuyi St. Paul’s Presbyterian Church phambi komgwaqo uNtombela noMlangeni. Kumgwaqo uNtombela ngakwaMaxwell Msomi, William Ndlovu, kubo ka“baba Killer” Ntuli owayengurenkimenenja erenki yamatekisi aya eThekwini. Libukeka sengathi likwa-E nokungenza udideke, uzitshele ukuthi likwa-E.Ngakwababa uNokwe, ngakubo kaStanley Mngomezulu, kaJohnny “Ncwasimende” Dimba maqondana nenkulisabantwana, eseduzane nakubo kaLihle owayefunda eSt.Francis College eMariannhill.

Kwenyukwa kwa-F, kwazoba yisonto lamaSalvesha iThe Salvation Army KwaMashu Corps, emgwaqeni uMgobhozi noMsomi ekhoneni ngakwaMalani Mazibuko. Kusonta abomndeni wakwaMabeletshitshi uJethro, udadewabo uMano Phakathi bakwa-H.

Kwaba yisonto lamaBhunu, iDie Gereformeerd Kerk KwaMashu, nokwakuyigama elaligqamile odongeni. KwanguMfundisi uSibiya, ubaba Samuel esasiziphumela ngamakhala isiBhunu sifunda naye e-Isibonelo High School ngowe-1978. Ngaphesheya yiBaptist Church emigwaqeni uNzimande, Luthuli noZulu, ngakwababa uNtini, ngemuva kwakubo kaNogwaja weLeeds United yaseMakhehleni kwa-F.

See Also

Ngezansi yisonto lamaLuthela, Esangweni Lutheran Church,ngasemigwaqeni uZulu noMakhanya. Kudumisa khona uMnu uNgcobo usomabhizinisi kwa-H kuBhubesi Road. Elakwa BP “uNgure” Dlamini owayengumseshi kwaKito. Umfoka Sikhunisehleza uMuzi Mchunu wathi iLuthela lagcina selingelakubo kamama wakhe, ababekhuliswe nguMfundisi uButhelezi waseLuthela eMabomvini nakubo eMachunwini kwakuyisonto lakubo. Kudumisa abakwakhansela uCedric Phiwayinkosi Ntshangase uMgazi weWard-47. Kukulelisonto okuqoshelwa ezinye zeziqephu zomdlalo Uzalo wethelevishini.

Ngaphesheya yisonto i-African Ethopian Church emigwaqeni uZulu noMgobhozi. Kukhonza abakwaLawerence Manyoni baseMnambithi, uMfundisi uNkanyiso Kubheka (uNdlovu), uMfundisi uNxumalo waseChesterville Ext.One, uKhansela uSihle Mazibuko kuWard 46 nabanye.

Ngezansi yisonto i-United Congregational Church, (UCC) emigwaqeni uSikhinjana, uMagwaza noZulu. KwakunguMfundisi uMagwaza ngasekupheleni kowe-1990. Ngakubo kaRubha owayedlalela iLeeds United. Ibandla okudumisa uNkk uSibongile Mthimkhulu asebeseNtuzuma F, abakubo kaNkk uFikile Ndlovu (MaShangase), oNkk uMde Mnyandu, Noxolo Ntuli, asebese UCC eChesterville kube uNduva Joyce Nxumalo abasemgwaqeni uDladla nabanye.

Scroll To Top