Ezasemqubeni

Lwalufundisa usikompilo lokungavunyelwa kwezingane esifweni

Ngiyalikhumbula isikompilo noma isikonhlalo elihle laboHlanga elalisiqoqa siseyizingane. Lalilihle isikompilo lapho abazali babengasivumeli sibe yingxenye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siyadinga ukukhalinywa singaboHlanga kokunye esikuphawulayo

Aziziningi izinto ezenza thina boHlanga singenzi kahle kepha zimbalwa. Akungazwakali sengathi kuwukugcwaneka noma kuwukuqhuba intwala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhle ukuba nombono nentshisekelo kwazise kuthuthukisa umphakathi

Umuntu ozaziyo ukuthi uyini, akazenzi izinto ezimbi, akabaxovi abantu, akanawo umgolo, kusukela ekukhuleni kwakhe (esengumfundi).…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga bayekethisa okwabo bantshontshe bacashe ngedemokhrasi

AboHlanga balekelela abelungu baseNtshonalanga, egameni ledemokhrasi, lemfundo, nelemali ekubhidlizeni izinsika zoBukhosi base-Afrika, baseNingizimu Afrika,ezaziliphethe ngempela izwe ngesingabo bengakafiki abelungu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukucimakonga ugesi kunomlando wakho ngisho ngaphambi kowe-1994

Ingani u-Eskom wexwayisa ongqongqoshe ababekuHulumeni wamaBhunu, owawuholwa yiNational Party kowe-1992. Wexwayiswa nongqongqoshe ababekuHulumeni wedemokhrasi oholwa yi-ANC ngowezi-2004.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuhlakani bendalo busemqoka ebuholini nasekuholeni

Abezinhlangano nabamaqembu epolitiki abangaphumelelanga njengokufisa kwabo, balinyazwe ukweswela inhlakanipho kaMdali, engawadingi amajazi eziqu zemfundo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumele sande isibalo sosoSayensi boHlanga kuleli

Kunenkulumo ethi, ‘New World Order’ ethandwa ngabafundile, bengayetshisi, bengeyona ingxenye yezinhlelo, ukuthi sekwahlelwa okuzokwenzeka emva kweminyaka engama-40.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abokufika baba yinkinga emazweni abafikela kuwo

Njengamuphi uMengameli nesigungu, nabasePhalamende abangahlala phansi dekle, ezokuphepha kwezwe nomphakathi kusengcupheni, bethi bakhathalele abavoti. Kuyovela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubu-Afrika obuyokhulula aboHlanga emakhamandeleni ezomnotho

Ayikazimeli i-Afrika ikakhulukazi ngezomnotho yize seyisemagunyeni aphezulu emfundo. AboHlanga basazeya, basazingabaza, siyazingabaza uma sekuzuziwe ngokwaseNtshonalanga.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asilungise okwe-Afrika ngobu-Afrika singalumi siphephetha

Sekuyacaca manje ukuthi isayikholoji eyahlelwa yatshalwa ngabamhlophe baseNtshonalanga e-Afrika, ikakhulukazi kwezemfundo nemali, yabadunga aboHlanga e-Afrika

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umfundisi waphika walala ngomhlane ukuthi uJesu wayemhlophe

Wayecakule ukuthi kwakungamanga aluhlaza ukuthi uJesu wayemhlophe. Wayenebala elimnyama ngobufakazi bemephu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubalulekile aboHlanga babhale imilando yezikole ezasungulwa yibo

Sengazicinga izincwadi ngaze ngancama, ezabhalwa aboHlanga ngabo ngqo, mayelana nezinto ezinhle abazenza phakathi yowe-1899-1902,wempi yamaNgisi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi okwaba nesandla kwiziyaluyalu ezenzeke emasontweni adlule

Kwakungenzeka ukuthi kwakungukunyuselwa kwemiholo yababesephalamende ngenyanga uNhlangulana wezi-2021, nabayemukelayo, okwabayimbangela yodungunyane namapeketwane eNingizimu Afrika, kungaqali.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umphakathi wakwaMashu iwona owaphakamisa ukwakhiwa kwesiko

Bonke babeqhamuke nombono, banxusa ubaba uShangase owayeyimeya yokugcina Kwamashu onyakeni we-1996,ukuba kwakhiwe isikole.Uma ngikhumbula kahle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izikole ezakhiwe ngentshisekelo yekusasa lezingane eNquthu

Wawungasafisi nakancane umphakathi waseNquthu ukuba izingane zawo zihambe amabanga amade ziya ezikoleni njengawo phambilini. Wabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izikole eziningi eMondlo zakhiwa umphakathi onakelelayo

Wawusanda kufika umphakathi elokishini iMondlo, eliseVryheid elinezigceme ezinhlanu okuwu-A kuya ku-E, uvela emakhaya eZinyokeni ngaseNcome,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izizinda ezasiza aboHlanga eThekwini namaphethelo

Ngangingasafundi ngihleli ekhaya,emva kokuphuma esibhedlela ngenyanga uNdasa,ngilulama emilenzeni ngenxa yengozi yemoto ngaseGreenwood Park Station, ngoMasingana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amasonto namahholo ayelekelela emfundweni yaboHlanga

Kwakunezikole nezakhiwo ezimbalwa eNingizimu Afrika ezabamba iqhaza zihlinzeka ngemvume yokufunda kuzona aboHlanga, abadala, ababesebenza ebusuku,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UBukhosi obuningi base-Afrika banweshulwa amakoloni

Kunzima kabi ukuthunga umlando waboHlanga bakwamanye amazwe. Kuze kubelula uma sewubachazela ukuthi ugxile emlandweni othinta…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubaluleka nobumqoka bukamama kithina

N GAPHAMBI kokuba umuntu azalwe uqale alumbeke, anakekelwe esibelethweni sikanina. Bese kuba ukuzalwa ngendlela ejwayelekile.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now