Now Reading
Kwaba kuhle ukuba aboHlanga bawashintshe amagama amabandla
Dark Light

Kwaba kuhle ukuba aboHlanga bawashintshe amagama amabandla

Okubalulekile manje ukuba siye phambili sibe nezinto hhayi inzwabethi, kodwa ezibonakala ngamehlo enyama ukuthi zazinjani izakhiwo phambilini.

Bese kuthi aboHlanga, bakuyeke ukuthatha yonke into ebiza bona njengento eyimfeketho, bengalwenzile uphenyo nocwaningo olusabalele ngomuntu omnyama, lona ayiyena noma abayibona ukuba ngowoHlanga.

Uma sisinga empumalanga kancane ngamasonto KwaMashu kusukela kowe-1959, ukuthi sesakhula isibalo samasonto. Akusesona isibalo esasicatshangelwe inani laso elaliyoba yisona mzukwana abelwa iziza nguKopeletsheni okwakunguMasipala wangaleyonkathi.

Amanye alamasonto, avuselela imimoya emihle kaMdali kwabanye bethu uma sebephakathi ukuyodumisa .Bese ziyaqaqeka izinto zabo,zethu zemindeni yasemakithi ngokwehlukana kwethu. Kepha umehluleli nguMdali owadala mina nawe nakhokonke okuphilayo nokungasaphili kodwa okwakuphila emhlabeni.

Khona lapho, singeke sakubalekela nakancane ukwakhiwa kwamasonto emakhaya nasemalokishini ngabelumbi bezimishini. Lamasonto  namanje amanye awo asabizwa ngezilimi zebele zase-Europe, njengokuthi ibandla lamaCatholic, Methodist,Anglican, Lutheran, United Congregational Church of Southern Africa, UCCSA, Baptist, Apostolic, Jehova’s Witness namanye.

Aseyingcosana amasonto aboHlanga abawaqamba  ngokunezezela kabusha ngamagama ezilimi  zebele zabo.Lawo magama anezincazelo ezinhle futhi ezihlanzekile uma bekucakulela ngomsuka walamagama. Kanti kunamanye asebawaqamba ngamagama  ngezilimi zebele basusa amagama okwakungowokuqala ukubizwa ngawo lawomasonto.

Kuyojabulisa,kuyonconcozisa, ngelinye ilanga ukubona,ukufunda ukuthi amasonto akhiwe ezindaweni zaboHlanga,esaqanjwa ngokujobelela amagama ezilimi zebele zabo aboHlanga.Bese eceleni, kufakwa kubakaki lawomagama ayeqanjwe ngawo ekuqaleni ngabanikazi balawomasonto (abezimishini base-Europe,base-America nakwamanye amazwe).

Kuyoba into enhle kabi kithina sonke ukubona amanye amasonto esenezimpawo ezikhombisa ukuthi bayazazi ukuthi bangabantu abamnyama,bangaboHlanga base-Afrika.

Kobe kwenzelwa ukuba ungashabalali umlando ngalamasonto, ukuthi ayebizwa ngalawo magama phambilini.Ingoba sekuyisijwayezi ezindawewni ezehlukene ukuba kuqanjwe kabusha phezu kokudala,bese kulahlwa lokho okwakuyigama lokuqala,okwakubizwa ngakho.

Singawalibali nakancane nalawo amanye amasonto asungulelwa izinhloso ezinhle hhayi ezimbi, nezinuka phuu! Izinhloso zokukhulisa aboHlanga ngokomqondo, ngokwemimoya emihle abanayo yasemakhaya nasemakubo. Kungabi ukuyicindezela leyomimoya emihle evikelayo, ephilisayo nethuthukisayo, kungabi ukutshelwa ngezilwane nangamadimoni.

See Also

Phela bayazi labo befundisi ukuthi labo bantu bahamba nemimoya emihle ezoyibona imimoya yabo (abefundisi) engcolile nengahlanzekile kuMdali wethu.Okuyiyona eyenza izinto ezimbi emasontweni. 

Yebo sibonge,sibabonge emasontweni abanye babefundisi ukuthi bakhona, basekhona abefundisi abasenomoya wokuba ngowoHlanga,ngokwesibongo sakubo,ngowolibufuzo lwasemndenini nasozalweni ngokwakababa nangokwakamama. Lowomoya owagudluzwayo lapho abantu abamnyama bazenyeza ekuqhakambiseni okuhle kwabantu abamnyama.

Kudalwe ukusunguleka kwamasonto Kwamashu nakwezinye izindawo zaboHlanga ngenxa yabanye boHlanga ababenobizo oluhle, ababenezinhloso ezinhle zokusunguleka nokwakhiwa kwamasonto ezindaweni zaboHlanga.

Asikukhumbule njalo belu ukuthi noJesu imbala wayekhuluma isi-Aramaic noma isi-Arameyikhi, ulimi lwebele lwakubo emasinagogeni (emasontweni).

Sikubonile ukuthi akuthathanga isikhathi eside ukuba aboHlanga bawaqambe amasonto ngamagama olimi lwebele,amanye amasonto abakhonza,abadumisa kuwona uMdali.Lokho nje kukodwa, kwakucacisa,kwakutshengisa, kwakukhombisa ukuthi labo boHlanga bangaleyonkathi (ngaphambi kowe-1990 nowe-1994), babesenalo ivuso lokuzigqaja ngezilimi zebele zasemakubo e-Afrika.

Scroll To Top