Now Reading
Singabazali sinesibopho sokucija izingane ngendlela 
Dark Light

Singabazali sinesibopho sokucija izingane ngendlela 

Ukungafundiswa kohlelo nendlela yokufunda, ukubhala neyokukhuluma yanoma yiluphi ulimi, kwalahla ezaleni lokhu okwakufundiswa emakolishi obuthisha.

Yiyona leyombangela nomthelela owaholela ekungakwazini ukufunda ngokuqonda kanye nokuchaza kwabafundi nabanye abadala ukuthi babefundani okanye nokuchaza lokhu abaseke bekufunda ezincwadini ukuthi kuthini.

Kunencwadi engake ngayifundi, ngifundiswa yona nguSiphiwe Mbiko Mbonambi was’Obonjeni, owayefundela ubuthisha e-Adams Teachers Training College nokwathi kusafundwe nje iminyaka emibili yashintshwa yagcina isibizwa ngokuthi i-Amanzimtoti College of Education. Uma ngingaphosisi, ngayelamela lencwadi ngowe-1976, ibhalwe ukuthi: Method Of Language.

Uma ngikhumbula kahle, leyancwadi yayibalula izindlela zokufundisa abafundi izilimi ukuthi zifundwa, zibhalwe bese zikhulunywa kanjani. Yiziphi izinto okufanele ziqashelwe uma kuziwa endabeni yolimi lwebele noma ngabe yiluphi. Yayihlinzeka ngobuhlakani bokufunda kwababefundela ubuthisha, izindlela, amasu, amaqhinga namava. 

Ngiyayikhumbula ukuthi yayiqukethe konke lokhu osekukhalwa ngakho manje. Okokuthi abafundi bayehluleka, kuyabehlula ukufunda ngokuqonda abakufundayo ukuthi kuthini. Ukubhala ngokucophelela amagama ngokwehlukana kwawo, kotsheku (okuthiwa i-italic), abakaki (okuthiwa ama-brackets) ababhalwa bebabili nobhalwa wodwa emishweni, ungqi ekupheleni komusho nezinye izingxenye uma kubhalwa, kufundwa noma ngabe yiluphi ulimi.

Incwadi uMasihambisane webanga lokuqala nelesibili, eyayingenye yezincwadi eyayifundisa ngolimi lwebele isiZulu emabangeni, yayikwazi ukwenza abafundi (nami engangiyingxenye yalabobafundi) bazigqaje, bangazingabazi ngolimi lwebele bebe futhi befundiswa ukubhala, ukufunda nokukhuluma ngolimi lwesiZulu, lwesiLungu nolwesiBhunu kowe-1960 nowe-1970.

Hleze lencwadi nezinye zibe yimpendulo, wusizo, yisixazululo nesisombululo kulenkiyankiya yabafundi kanye nabanye abadala abangakwazi ukufunda ngokuqonda abakufundayo, ukuthi batholani ngokwabo uma beqhathanisa nokunye abakufundile, abakwaziyo.

Kungalamula ukwehluleka kwezingane zaboHlanga kulenkathi phezu kokuba, izingane ziqhakambisa isiLungu noma okufundiswa kakhulu ngesiLungu kunezilimi zebele zasemakubo, izingane zaboHlanga.

Ngapha kwaboHlanga abadala, kuyichilo kakhulu ngenkathi abanye bephawula, bebeka imibono yabo emithonjeni yokusakaza ngezilimi zebele, ukuthi nabo banayo lenkinga njengabafundi bezikole. Behluleka ukubeka amaphuzu ngenkathi abasakazi bebalandelisa ngemibuzo kwabasuke bekubalulile, bekuphawulile. Basuke sebekhulume amaphuzu amaningi nezinto eziningi, ebe umlaleli ethi ukhuluma ngephuzu elilodwa.

See Also

Angeke kwethusa ukufumana ngelinye ilanga ukuthi abadala nabo uqobo abakwazi ukufunda izilimi zebele phezu kokuthi baya ezikoleni ukuyofunda izilimi zebele nokunye. Pho zehluke ngaphi izingane uma kungabazali bazo abangazi kepha bebe bethi bayazi (noma sibe sithi siyazi).

Kwake kwathi ngenye inkathi inkalankala ithethisa ingane yayo ukuba iyeke ukuhamba ikekela, ithi ayihambe iqonde njengezinye izilwane; Ingane yenkalankala yacela ukuba ikhonjiswe ngumzali wayo ukuthi kufanele ihambe kanjani. Isimanga, yaba namahloni inkalankala endala ngoba nayo yayikekela uma ihamba. Ukhamba lufuze imbiza.

Ngamanye amazwi singabazali asiyeke ukweluleka izingane ngezinto esingaziboni kithina ukuthi nathi siyehluleka noma siyimbangela yokwehluleka kwezingane zaboHlanga.

KwakuseneBhunu elalifundisa abafundi bangaleyonkathi, abafundi (uMbonambi) base-Adam’s babelibiza ngokuthi ngu-Vandi okwakunguVan der Spuy.

Scroll To Top