Now Reading
Amasonto adlala indima enkulu ekuhlanganiseni imindeni KwaMashu
Dark Light

Amasonto adlala indima enkulu ekuhlanganiseni imindeni KwaMashu

Asikhumbule  ngenkathi sixoxa ngokukude nathi, ukuba sixoxe ngokuseduze nathi belu.Njengokuthi,kwakungonyaka wezi-2018 nowezi-2019, abomnyango kaMasipala waseThekwini,okuthiwa iDurban Local History Museums LHM, benze umcimbi womgubho wokubungaza KwaMashu , njengelokishi lokuqala laboHlanga, abahlaliswa khona enyangeni uNdasa kowe-1958,kwelaseMlaza enyangeni uNhlaba kowe-1962,amaNdiya eChatsworth kowe-1964,amaKhaladi  okuyiNewlands East,bonke besuswe eMkhumbane. Owokuqala umgubho wokubungaza,wawungaphansi kwesihloko esasithi:Celebrating KwaMashu Anniversary 1958-2018. 

Owesibili,wawuthi, Celebrating KwaMashu Anniversary 1958-2019, ngeminyaka engama-61, wawenzelwe kwa G Hall, zingama-21 kuLwezi kowezi-2019,phambilini  kwaku Ubuhle High Primary School HP3. Inkonzo yokuqala umgubho ,yenziwa nguFather uSithole webandla lamaKhatholika, emaRomeni, iOur Lady of Lourdes Roman Catholic Church elikwa-E.

Kwazise,asinazo izincwadi ezehlukene ngomlando wamasonto.Njengokuthi noma ezibhalwe ukuthi aboHlanga babenamasonto ababedumisa kuwona besahlala eMkhumbane ngisho nasezingxenyeni zeTheku.

Kungaba kuhle amabandla emva kwenkonzo,kanye ngenyanga okungenani,abenemizuzu embalwa ngemilando yamasonto ukuthi aqala nini. Kwazise lamasonto awayona inzwabethi,awakude nathi,aseduze nathi,siwabona ngamehlo nabadumisa kuwona sibabona ngamehlo.Uma kuwukuthi asibesabi abelungu bezimishini abasungula amasonto ukuthi bazothini.Kadeni esikufisayo (njengemali nemfundo) kungokomoya ngokwabakusungulayo asebengokomoya.

KwaMashu kwakhiwa isonto lamaWeseli elibizwa ngokuthi iG2  Methodist Church,bayibiza G2 emgwaqeni uNdlondlo, uLuthuli.Lingakubo kaMichael Ndaba,Gladstone “uRama”, ngakubo kaLucas uthisha nabafowabo uQe,uBongani Ngema,kaEdward Biyela,ngakwaNzama.

Kwakungowe-1973,ngenkathi eG2 kusenguMfundisi uNgidi ubaba kaMusa.Lensizwa uMusa Ngidi, sasifunda nayo eBuhle Higher Primary School ,ngaphansi kukathishanhloko uLeonard Ngidi,owemukela umhlalaphansi ngowe 1973.

KuseG2, okudumisa khona abakwaMirriam,uZandile,uMamlozi Sangotshe emgwaqeni uBhejane. Kudumisa khona udadewabo kaBonginkosi”Bhojastick” noVuli Nkosi kwa-F kuwona lomgwaqo  ngaseKwesethu High School.Kube ngabakwaSikhosana kubokaMbali emgwaqeni –Ingwe.

SisekumaWeseli, njengoba ayevamisile ukumisa itende enkundleni eseChesterville Extension One.Kwakufika nowayenguNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu uWillies Mchunu ukuzodumisa ngowezi-2016. 

Njengamanje kunemizamo yokwakhiwa kwesonto lamaWeseli e-Extension One.AmaWeseli asasontela esakhiweni sesikhashana ekhoneni lomgwaqo uDenis Shepstone noRidge View.Kudumisa khona uMnu.uShusha,uMbazo ukuthula kube naye, baseChesterville.Kube uBhengu, uNomusa umaNxumalo (unkosikazi Jali),uNkk.Ngubo,uMonde “uFre” Sosibo ukuthula kube naye.

Ngaphesheya kweG2,emgwaqeni uNdlondlo noMcijo,yisonto iKwaMashu Pentecostal Holiness Church okwakunoMvangeli uScelo Mjoli Bekwa.Lisemgwaqeni uMcijo ngakwababa kaJabu,Nkulo Dubazane.Ubaba uDubazane  wayenguthishanhloko wokuqala e-Isibonelo High School ngowe-1962.Ngakubo kamaNantshi.

See Also

Kube ibandla iLighthouse Bible Church emgwaqeni uNdondakusuka eduzane neG2 kanye nendawo yokubhukuda ngakubo kaThemba noZacharia Bhembe. Linye isonto kwa-G,limaqondana neDumani Lower (Junior) Primary School,emgwaqeni uDududu ngakwaMichael Phungula,kube umgwaqo uNdlondlo eduzane nakwaNqetho kubo kaMshini weBaumannville City Blacks,kaMazwakhe “uDolly” weLamontoville Golden Arrows,kaNane weBush Bucks noMlungisi “Professor” Ngubane,ngakwaMdletshe.

YiKwaMashu Seventh Day Adventist Church emgwaqeni uNdondakusuka.Laphaya ngakubo kaJabu wodumo kuLamontville Golden Arrows noNhlanhla “Mahlombohlanya” Mncube ku-Amazulu F.C.Ngakubo kaDunsu.Kwakusonta abakwababa uMthiyane. 

Phambidlana kweSeventh Day,yibandla i-Assemblies of God, emgwaqeni uHlobani noNdondakusuka.Ngakubo kaDennis Majola,Christian Ntuli,kaWesley Mthimkhulu,kaSithembiso Nzuza,ngakubo kandodana kaBhoyi kaMgqwayiza Ndlovu,ngakwaGadla.

Bese kuthi emigwaqeni uBhejane noHlobani kwa-G,yisonto okwakukade kuyisiza sokwakha umuzi kaMnu.uBigboy Thethwayo owasidayisela abalelisonto.LingakuBhejane eduze nakwa Biyela,nakwaNkomo weshisanyama,nakwaNi Ntuli owayeyisikhulu seBrazil FC,kwaNgema,kwaMtshali.NgakuHlobani ngakwababa uMlawu, owayengumhlengimpilo ePoly Clinic,ubaba kathisha uThemba owafunda,wafundisa eMzuvele High School.

Scroll To Top