Now Reading
Nxa kuhunyushelwa kolunye ulimi akavezwe umnikazi womsebenzi
Dark Light

Nxa kuhunyushelwa kolunye ulimi akavezwe umnikazi womsebenzi

Kusuke sekunguhubhu kabhejane, sekungamanga wodwa kwenye inkathi, uma sesibhala, sesikhuluma okuhle ngomunye esethule. Siphuthume ukukhuluma amagama ayeshiwo ngomunye kuqala, uma esefile, sengathi kwakuqalwe yithina abaphilayo.

Abaningi banazo ezinye izincwadi kodwa abazikhathazi ukuba nabo bazihumushe, ukuze kungabi ngabantu ababodwa abazihumushayo. Ukuze kukhule ukuzigqaja ekuhumusheni ezinye izilimi, sizihumusha ngezilimi zebele zethu.Kube ngumnikelo esiwandisayo ezweni nasemhlabeni.

Ngichaphune ngakucubungula encwadini enginayo i-A Prisoner in the garden, mayelana nezincwadi ezabhalwa ngesandla ngolimi lwesiLungu nguMnu uNelson Mandela, uMadiba esaboshwe emajele ahlukene.

Ngabona kufanele esadla anhlamvana uMntwana wakwaPhindangene uMangosuthu Buthelezi, ukuba lomnikelo ube yisipho senyanga yokuzwala (28 kuNcwaba 1928) kwakhe yokumfisela ukululama kanye neminyaka engaphezu kwengama-95 ubudala.

Ngoba sekuyacaca ukuthi impilo yeminyaka yethu, seyibukeka sengathi isidingidwa ngaphathize (ososayensi) singazi, ukuba siphile iminyaka engama-95. Ngenxa yezinto ezakhiweyo ukuba sizidle, siziphuze. Akuseyena uMdali wethu sonke. Akungamangazi uma kunabantu abagqamile, ikakhulukazi abadlula emhlabeni beneminyaka engama-95 ubudala noma sebezohlanganisa yona.

Sithola uMadiba ebhalela uMntwana wakwaPhindangene uMangosuthu Buthelelezi, embingelela ngokuthi Shenge. Kwenye yezincwadi eboshiwe, wayengunombolo, 466/64 ejele iRobben Island Prison, wabhalela uShenge lu-01 kuMfumfu kowe- 1978 etholakala ekhasini le-179.

Wayecusa ubuhle bemvelo bezwe nezinkalo zalo nenkumbulo ayenayo ngezwe. Wayecusa ababekubukele kwifilimi yomgcagco weNgonyama uZwelithini noMntwana uMantfombi Dlamini waseSwatini. Wayecusa indlela uShenge ayehuba ngayo ngenkathi ikhetho. Wayetusa ukuthi ukuzwana kwakhe noShenge kwakusuka kude.

Kweyabhalwa zi-03 kuNhlolanja kowe-1989, nguMnu. uNelson Mandela esesejele iVictor Verster Prison, eyisiboshwa esasingunombolo, 1335/88, wayivula ngokubingelela kanjena:

Dear Shenge

Ngiyabonga imfudumalo kanye netheleksi nomlayezo owawubhalwe ngokukhulu ukucabanga ngenkathi ungithumele yona egameni leNgonyama uZwelithini, le- Inkatha, nakho konke ngomcimbi weminyaka engama-70 yosuku lokuzalwa kwami.

See Also

Ngayithola lencwadi zingama-26 kuNcwaba kowe- 1988, owawungifisela ukululama okusheshayo ekuguleni, nokuzikhandla kwakho ngemizamo yakho ezweni naphesheya kwezilwandle ukulungiselela ukukhululwa kweziboshwa zepolitiki okungenamibandela eNingizimu Afrika.

Ngaphandle kwetheleksi yakho ngathola nethelegram eyayivela kuNkk uHelen Suzman, ikhulu lemiyalezo efanayo eyayiqhamuka kwababengifisela okuhle basezweni nakuwo wonke amagumbi omhlaba ahlukene.

Yize manje ezinye zazo zifinyelele kimina, ngibe sengicela uOR ukuba angibongele kulaba bangani. Ilengxenye yokuxhasa okungagudlukile kwalaba besilisa nabesifazane, yingxenye yenqubekela phambili nemizamo eyenziwa inhlangano ngaphakathi ezweni nangaphandle, enike amandla nethemba iziboshwa zepolitiki.

Ngiyethemba ukuthi uzobe usukulungele ukwamukela ukuthi akulula kulezizindawo engikuzona ukuthi ngingaphawula ngokukhululeka futhi kakhulu ngozwelo owawubhale wathi qaphu, qaphu kwezinye zezincwadi esengizibalulile.

Akwanele (kuningi) kepha ngiyabonga ngokungapheli amandla.

Scroll To Top